Seiteninhalt

فارسی / Farsi    

در اینجا اظهاراتی در موضوعات مختلف با ارائه یک دید کلی تامین شدە است. با این حال این اظهارات نمی تواند جایگزینی برای مراکز مشاوره مهاجرت و یا مقامات دولتی باشد.

 كار و پیشە/حرفە / Arbeit und Beruf

پس از اولین گام های خود در آلمان موضوع دیگری كە برای شما بسیار جالب و مهم خواھد بود، علاوه بر فراگیری زبان، شما می خواهید تا حد زیادی در مورد مسیر شغلی خود پرس و جو كنید. در اینجا شما می توانید اطلاعات دقیق در مورد کار و حرفه را پیدا کنید.

دسترسی به بازار کار برای پناهندگان / Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge

دسترسی به بازار کار بستگی به وضعیت و مدت اقامت آنان است.

برای متفاضی پناهندگی (تقاضای پناهندگی درخواست شده) و درخواست پناهندگی رد شدە، شامل منع کار در سه ماه اول اقامت است. از ماه چهارم مقامات اداره مهاجرت، اجازه کار برای یک کار خاص (با بررسی شرایط کار) را می دھد

پناهجویان از کشورهایی كە (در حال حاضر، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، غنا، کوزوو، مقدونیه، مونته نگرو، سنگال، صربستان) در طول روند پناهندگی اجازه کار را ندارند. اگرتقاضای پناهندگی پس از 2015/8/31 درخواست شدە باشد

به عنوان بخشی از قانون ادغام همچنین می تواند فعالیت برای پناهجویان/ و پناھجویانی كە درخواست پناهندگی آنان رد شدە پس از مدت انتظار 3 ماه بدون رضایت آژانس استخدام برای كار كە اینها عبارتند از:

- آموزش های حرفه ای در یک شغل به رسمیت شناخته شده و یا

- استخدام فارغ التحصیل واجد شرایط و یا به رسمیت شناخته شده دانشگاه با درآمد ناخالص سالانه 48.400 یورو 

(کارت آبی اتحادیه اروپا)

همچنین کارآموزی در شرکت به طور مستقیم امکان پذیر است، نیازی به تایید و رای ندارد.

برای کارآموزی، برای راهنمایی حرفه ای و کارآموزی کمک آموزشی تأیید و ھماھنگی مقامات اداره مهاجرت، تصویب آژانس فدرال كار برای کارآموزی تا 12 هفته لازم است.

مركز خدمات بین المللی و آژانس فدرال كاراز شرایط استخدام و پذیرش کارآموزی در آلمان اطلاع می دھد. علاوه بر این در بعضی از موارد، یک تایید و یا رد اعطا می شود. برای اطلاعات بیشتربە اینجا مراجعە كنید 

www.zav.de

  دسترسی نامحدود به بازار کار، (Asylberechtigte) اگر شما به عنوان یك پناهنده بە رسمیت شناخته شده باشید

بنابراین شماھم ھمان حقوقی را كە یك شهروند آلمانی دارد را دارید.

در اینجا شما فرم مجوز كار را می توانید پیدا كنید.

Antrag Arbeitserlaubnis (PDF, 54 kB, 20.05.2019)

راهنمایی حرفه ای، كار آموزی، مركز میانجی گری برای كار/ Berufsberatung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung

برای پناهجویان، برای پیشە و میانجیگری ، سازمان كار مسول است. كار كردن در 3 ماە اول ممنوع است.

ھمچنچن در طول دوره انتظار/ ممنوعیت دورە (Duldung) كسانی كە در ممنوعیت دورە كار ھستند، حق مشاوره دارند.

برای به دست آوردن منافع و پشتیبانی ممکن برای ادغام از بازار کار، افراد با اقامت موقت / و افرادی كە جواب رد گرفتە اند در وقت مناسب با آژانس استخدام كارتماس برقرار نمایند.

برای پناهندگان به رسمیت شناخته شده و تغییر بە كمك مالی.SGB II

مراکز کاریابی مسئول ھستند.

پیدا کردن یک محل مناسب برای كارآموزی و یا پیدا کردن كار همیشه آسان نیست.

 شما باید فعال باشید و برای بە دست آوردن كار تلاش كنید. تا حد زیادی آگاھی دریافت نمایید وبا مراکز مشاوره مشورت کنید.

یکی از آنها مرکز اطلاعات شغلی(BIZ)
آژانس کاریابی است. در آنجا اطلاعات مناسب را دریافت خواھید كرد.

علاوە بر این شما می توانید برای دریافت اطلاعات مناسب در مورد مشاغل مختلف و مدارک مرتبط یک قرار ملاقات شخصی با آژانس استخدام درمدت كوتاھی بگذارید.

در منطقه شما چه آژانس كاریابی برای شما مسئول است، شما می توانید در وب سایت آیتم های منو: تماس / آدرس از

سازمان های محلی را ببینید:

.www.arbeitsagentur.de

لاوه بر این مدارس بیشتر، مشاوره های حرفه ای برای دانش آموزان ارائه شده است. آزمون حرفه ای در کارخانه ها نیز در کارآموزی اجباری و داوطلبانه امکان پذیر است. لطفا در مدرسه مربوطه پرس و جو كنید.

IHK Lüneburg_ Film über duale Ausbildung auf arabisch

بە دنبال كار/ Arbeitssuche

شما می توانید در مطبوعات محلی و بر روی اینترنت در مورد كارجستجو کنید.

دروازەھای كاریی زیادی وجود دارند كە می تواند بە شما در مورد پیدا كردن یک كار مناسب با شرایط مطابق كمك كند. مانند بازار كار، آژانس فدرال كار. شما می توانید به سیستم وارد شوید مشخصات خود را بدھید و ثبت نام نمایید. جزئیاتی از مهارت ها و توانایی های شما كە می تواند به عنوان مثال برای یک کارفرما بسیار جالب باشد. با گسترده تر كردن مشخصات خود شانس بیشتری شما برای استخدام كار خواھید داشت.

در روزنامه های منطقه آگاھیھای شغل و پیداكردن كاركە بیشتردر روزهای چهارشنبه و شنبه است، منتشرمی شود.

داوطلب شدن / تقاضا کردن / Bewerben

انواع مختلفی از برنامه های کاربردی برای تقاضا کردن وجود دارد كە در آلمان انجام می شود. یك تقاضای کار بە طور کلی منجر بە پیدا كردن كار و استخدام می شود. بنابراین تقاضای کار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

آدم می تواند شخصا با تلفن، درخواست آنلاین و یا از طریق پست الکترونیکی با یک کارفرما برای تقاضای كار رابطە برقرار نماید. معمولا در تبلیغات کار چە نوع تقاضای کار مورد نظر است، نشان دادە می شود. بسیاری از تقاضانامە ھای نوشتە شدە با یک نامه، تاریخچه مختصری از زندگی (معمولا با یک عکس و امضا)، كار نامە، گواهی کار درخواست شدە ھمراە است. اینھا حتما باید بە زبان آلمانی نوشتە شدە باشد.

   اسناد اغلب برای یک تقاضای کار بسیار مهم است. بنابراین، شما باید با این موضوع به شدت برخورد و به دنبال مشاوره خوب باشید. عر ضه و پیشنھاد تمرینھای یادگیری تقاضای کار اغلب رایگان توسط آژانس كار انجام می شود. شما همچنین می توانید در اینترنت اطلاعات دقیق و نمونه های استاندارت را مشاھدە نمایید. اسناد خود را با این حال، به صورت جداگانه و شخصی ارائە دھید بە طوری كە تقاضای کار شما در نزد كارفرما بە صورت مثبت مورد توجە قرار بگیرد.

به رسمیت شناساندن مدارک تحصیلی خارجی / Anerkennung von ausländischen Abschlüssen

مدرک کاردانی، یا آموزش عالی، دیپلم و یا مدرک دانشگاهی خارج از کشور باید توسط یک نهاد واجد صلاحیت در آلمان تایید شده باشد. با به رسمیت شناختن مدارك، شما یک شانس بهتر در بازار كار دارید. بازار كار برای آیندە در جستجوی كسانی می گردد كە در كار مھارت دارند.  

آیا شما نیاز به رسمیت شناختن مدارك خود دارید. اگر شما می خواھید كە در حرفە ای كە یاد گرفتە اید كار كنید بە وب سایت زیر سر بزنید.

www.anerkennung-in-deutschland.de

شما همچنین می توانید این اطلاعات را دریافت کنید

كدام محل كار برای حرفە شما مسئول است ویا اینكە شما در كجا می توانید مشاوره بیشتر بە دست آورید. برای پاسخ به سوالات شما خط تلفن اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی بە زبان آلمانی و انگلیسی در دسترس است. شمارە تلفن

(Telefonnummer: + 49 30 1815 -1111)

بسیاری از حرفه ھا - به اصطلاح حرفه غیر منظم، شما حتی می توانید بدون به رسمیت شناختن رسمی مدارک حرفه ای خود، كاری را یاد بگیرید. برای کارفرما، بە رسمیت شناختن مدارك برای تعیین و شناسایی مهارت های موجود و توانایی های شما مھم است.

گام های مهمی در روش به رسمیت شناساندن مدارک

 •  سر زدن بە یک مرکز مشاوره در محل
 •  درخواست تقاضانامە برای به رسمیت شناختن مدارك ازطریق یک مرکز مشاوره ارائه می شود.
 •  مدارک زیر باید ارائه شود:

تائید کپی گواهی/مدرك

ترجمه توسط مترجم سوگند خورده در آلمان

Datenbank der beeidigten Übersetzer auf
www.justizdolmetscher.de

و یا مدرك ترجمه شده توسط مترجم خارج از کشور.

تائید گواهی اسناد خود را شما بە ندرت در دفاتر ثبت و یا نهادهای مذهبی می توانید دریافت کنید. تائید قانونی و تمام شدە مدارك با ھزینە است. در موارد خاص، هزینه های به رسمیت شناختن مدارك پرداخت می شود. به تازگی، در مورد به رسمیت شناختن مدارك یك برنامە جدید بە نام بە رسمیت شناختن در آلمان پدید آمده است

www.anerkennung-in-deutschland.de/app

این دروازە بە زبان انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، رومانی، لهستانی، ترکی، یونانی و عربی موجود است. شما در اینجا یك بروشو اطلاعات از برنامە در مورد "ادغام از طریق صلاحیت" به رسمیت شناختن مدارک را خواھید دید.

Dokument anzeigen: IQ Netzwerk
PDF, 6,1 MB

برای شلسویگ-فلنسبورگ، شما می توانید با مراکز مشاوره های زیر تماس بگیرید:

Telefon: 0461 80 799-82
Mobil: 0152 53652611
E-Mail schreiben
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 0461 806 806
Fax: 0461 806 9806
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 87 246
Fax: 0421 87 626
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. und Do. von 9-12 Uhr; Mi.und Fr von 14-16 Uhr und n. Vereinbarung; Außensprechstunden: Harrislee, Bürgerhaus, Süderstraße 101 jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14-16 Uhr; Kropp, Bücherei, Schulstr. 20 jeden 1. und 3. Dienstag im Mona
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 381112
Fax: 04621 381138
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo:8-12 Uhr; Di. u. Do.:14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr; Sprechstunde auch in FL möglich
Hinweis: weitere Sprechzeiten: jeden 1. Donnerstag/Monat von 10-14 Uhr ; i.d. Räumen der Koordinierungsstelle f.d. Flüchtlingsarbeit, Hindenburgstraße 2a, 24376 Kappeln; Tel.: 04642 - 92 52 42 2
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

ادامە آموزش حرفه ای / Berufliche Weiterbildung

در آلمان ادامە آموزش یک مسئله بسیار مهم است. علاوە بربە اتمام رساندن دورە آموزش حرفەای، آموزش عملی یا فنی، بە دست آوردن مدارك اضافی نیز مورد نیاز است.

همچنین در صورت به رسمیت شناختن بخشی از مدارك آموزش های حرفه ای دیپلم می تواند تعادل را فراهم کند و منجر به شناخت کامل آن شود. سمینارهای آموزشی گوناگونی نیز همیشه در زندگی حرفه ای برای كارمندان در محل كار ارائه می شود تا كارمند بتواند از آن بھرە بگیرد.

اقدامات مختلفی برای صلاحیت وتصمیمات لازم برای آموزش وجود دارد از جملە:

• دوره ها و سمینارها

• برنامه های آموزش مجدد

• یادگیری و آموزش از طریق تحصیل در دانشگاە

• دروازە آنلاین

در آلمان، آژانس اشتغال فدرال، مراکز کار محلی، و مؤسسات آموزشی مختلف عمدتا مسئول برای این موضوع است.

شبكە IQ

با برنامە ادغام در جامعە از طریق صلاحیت،

بسیاری ازمدرسەھای عالی و دانشگاه و همچنین مراکز مشاوره مهاجرت نیز راهنمایی برای آموزش و پرورش بیشتر را پیشنھاد می كنند.

Iشبكە IQ

بروشورشبكە IQ ار می توانید در اینجا ببینید:

IQ Netzwerk (PDF, 6,1 MB, 20.05.2019)

کارآفرینی(راه اندازی کسب و کار) و خودكفایی و كار مستقل / Existenzgründung und Selbständigkeit

كار آفرینی بە معنای شروع یك كسب و كار(وجود)، به عبارت دیگر، ایجاد یک كار مستقل است.

راە اندازی كسب و كار در امور مالی نقش بزرگی را بازی می کند. یك مشاوره هدف گرا و آماده سازی دقیق می تواند خطر مالی برای شرکت را به حداقل برساند. برای حمایت از کارآفرینان جدید با ایده های خوب به طور موثر، می توانید برای بودجه از دولت درخواست تقاضا برای اعمال را كرد.

برای كسب اطلاعات بیشتر بە صفحە آژانس اشتغال سر بزنید:

.www.arbeitsagentur.de

 قانون كار: ساعات كار، تعطیلات/مرخصی، بیماری، لغو قرارداد /
Arbeitsrecht: Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit, Kündigung

 وقت كار/ Arbeitszeit

از شیفت كاری تا وقت استراحت كارگر و یا كارمند وابستە بە شرایط قانون كار است. در آلمان كی یك كار تمام وقت را انجام می دھد باید در ھفتە 37.5-40 ساعت انتظاركار را داشت و یا كار كند. همچنین ممکن است كە یك كار نیمە وقت را ھم انجام داد. حداکثر زمان کار در هفته که توسط قانون محدود است، بە طور متوسط 48 ساعت است. به طور کلی از دوشنبە تا جمعە باید كار كرد. از نظر قانونی کار بر روی تمام روزھای کاری هفته (دوشنبه تا شنبه) ھمچنین شب و شیفت کاری مجاز است. در بسیاری از مناطق، به عنوان مثال در مراقبت های بهداشتی و درمان، خوراك شناسی، در شرکت های حمل و نقل حتی در روزهای یکشنبه و تعطیلات عمومی کار كردن مجاز است.

  ساعات کار قانون تضمین ایمنی و سلامت کارگران است. به موجب این قانون، شما باید از یک کار شش ساعتی یک استراحت 30 دقیقە داشتە باشید. از نه ساعت كار 45 دقیقه برزمان استراحت افزایش می یابد.

 

 مرخصی/تعطیلات / Urlaub

هر کارگر حق مرخصی و استراحت دارد. طبق قانون تعطیلات BUrlG

پس از شش ماه كار كردن در یک شرکت، کارکنان حق کامل قانونی برای مرخصی دارند. کسانی که پنج یا شش روز درھفتە کار می کنند، حق چھارھفتە مرخصی دارند. قانون تعطیلات 24 روز کاری است كە شامل روز شنبە ھم است. كی در ھفتە پنج روز كار می كند حق 20 روز مرخصی دارد.

 مریضی / Krankheit

کی بیمار است و نمی تواند کار کند، کارفرما باید بلافاصله اطلاع بدھد. بعد از روز چهارم ازغیبت، یک گواهی نامه از پزشک (گواهی پزشكی، گواهی معلولیت کار) باید ارائه شود. در بیماری هایی كە مدت بیماری شش هفته طول می كشد کارفرما حقوق و دستمزد کامل را پرداخت می كند. سپس پول بیماری كە 70٪ از حقوق و دستمزد است از طریق بیمه درمانی پرداخت می شود. کی بیمه درمانی خصوصی دارد، باید با بیمه درمانی خود پرس و جو كند. در آنجا قوانین مختلفی وجود دارد.

 

 اطلاعات دقیق در مورد وضعیت بیماری شما لازم نیست که به کارفرما بگویید!

 

 لغو قرارداد / Kündigung  

در واقع هر دو، کارمند و کارفرما حق لغو قرارداد کار را دارند. در هر دو مورد لغو قرارداد باید به صورت کتبی نوشتە شود.

شرایط و ضوابط توافق لغو قرارداد كار طبق مقررات قانون مدنی كار (BGB) است.

ھر چقدر شما بیشتر برای یك شركت كار كنید مدت لغو قرارداد كار از طرف كارفرما طولانی تر می شود. کارمند ممکن است بر خلاف کارفرما، پس از دوره آزمایشی اساسا چهار هفته تا پانزدهم پایان ماه - بدون در نظر گرفتن دوره اشتغال لغو قرارداد كند.

یک محافظت ویژه در برابر اخراج وجود دارد. این امر از جمله برای زنان باردار، مادران و اعضای شورا است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد قانون کار شما می توانید بە وب سایت وزارت فدرال کار و امور اجتماعی سر بزنید

www.bmas.de

 درآمد (حداقل دستمزد) و مالیات / Einkommen (Mindestlohn) und Steuern

درآمد (ھمچنچن حقوق و دستمزد، پاداش، مزد نیز نامیدە می شود) بخشی از قرارداد كار است. اطلاعات دقیق در مورد دستمزد را می توانید در تبلیغات كار پیدا کنید. درآمد كار بسته به نوع فعالیت، كە برای این كار یک دستمزد ساعتی یا حقوق و دستمزد یک ماه وجود دارد. كارمند/كارگر بیرون از وقت كاری ھم در این زمینه معمولا هزینه دریافت می كنند.

نرخ دیگر قرارداد كار پرداخت پول مرخصی/ تعطیلات و پاداش و یا پول کریسمس است. اجزای دیگر درآمد اضافی در یك كارمی تواند ارائه یک ماشین شرکت باشد، تلفن یا لپ تاپ می تواند خصوصی استفاده شود ھمچنین یک حقوق بازنشستگی شرکت و یا شرایط ویژه برای بیمه، مانند بیمه درمانی و یا بیمه عمر ھم باشد.

 داقل دستمزد / Mindestlohn

پس از اجرای قانون حداقل دستمزد در تاریخ 1.1.2105 در آلمان، حداقل دستمزد قانونی برای کارگران و برای اکثر کارورزان بالغ بر 8.50 € ناخالص در هر زمان ساعت كار است.

حداقل دستمزد شامل تمام کارگران بیش از 18 سال در همه بخش ھا می شود. تا سال 2017، استثناهایی وجود دارد:

 • کارگران زیر سن 18 بدون مدارک
 • مدت بیكاری طولانی
 • كسانی كە افتخاری و داوطلبی كار می كنند
 • دانشجویان و دانش آموزان در آموزش های حرفه ای
 • آموزش در یک کارآموزی، نە بیش از 3 ماه

از 1 ژانویە سال 2017 حداقل دستمزد باید € 8,84 باشد.

 مالیات / Steuern

درآلمان درآمد مشمول مالیات است. به عنوان یک کارمند ماهانه حقوق به حساب شما ریختە می شود. از حقوق و دستمزد شما مالیات کسر خواهد شد، این پول شامل:

 •  بازنشستگی
 • بیمه درمانی
 • بیمە بیكاری
 • بیمە مراقبت/ پرستاری كردن
 • مالیات بر حقوق
 • اضافە بھا ھمبستگی (Solidaritätszuschlag)
 • مالیات كلیسا

چقدر درآمد بیشتر باشد، مالیات ھم باید بیشتر پرداخت بشود. اگر كار مستقل دارید باید خودتان مالیات درآمد خود را به اداره مالیات پرداخت كنید. در آلمان شش ردە/ طبقە مالیات وجود دارد. كدام طبقە مالیات برای شما در نظر گرفتە می شود. شما می توانید با یک حساب مالیاتی، كلاس و یا طبقە مالیات خود را تعیین كنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد قانون مالیات شما می توانید بە وب سایت وزارت دارایی فدرال سر بزنید:

www.bundesfinanzministerium.de

اقامت و قانون مهاجرت / Aufenthalt und Ausländerrecht

اگر شما می خواهید كانون زندگی خود را به آلمان انتقال دھید و یا بە عنوان پناھندە در آلمان زندگی می كنید. قوانین حق اقامت برای شما به ویژه مهم است. ادارە دولتی برای خارجیانی كە درخواست پناھندگی كردەاند در منطقە مسئول همه مسائل حقوقی اقامت و همچنین اجازه برای اهداف اشتغال آنھا است.

برای سوال در مورد اجازه اقامت خود، اجازه کار، قوانین مھاجرت لطفا با اداره مهاجرت محلی خود تماس بگیرید.

دفتر مھاجرت ادارە دولتی برای خارجیان با تعیین وقت قبلی، كار می كند. بخاطر ھمین شما باید برای یك قرار ملاقات با مسئول مربوطه در منطقە خود تماس برقرار نمایید

پنج شنبەھا صبح از ساعت 8:30 تا 12 و بعدازظھر از ساعت 14:00 تا 17:00

تنها می توانید برای تجدید گذرنامه خود بدون تعیین وقت قبلی به دفتر مهاجرت ادارە دولتی مراجعە نمایید. 

لزوما قبل از رفتن تلفنی از كاركنان و یا كارمندان دفتر مھاجرت بپرسید كە شما نیاز بە چە اسنادی دارید. برای جلوگیری از رفت و برگشتھای غیر ضروری.

شما می توانید ازدفتر مشاوره مهاجرت شلسویگ-هولشتاین و خدمات مهاجرت برای جوانان پشتیبانی دریافت كنید.

Zuständigkeiten in der Ausländerbehörde (XLSX, 14 kB, 20.05.2019)

    مراحل تقاضای پناهندگی/ Asylverfahren

BAMF_Ablauf eines Asylverfahrens - div. Sprachen

asyl net_ Informationsblatt zur Anhörung im Asylverfahren - div. Sprachen

شورای پناهندگان در ایالت شلسویگ-هولشتاین یک جزوه امداد برای افغان ها بە زبان آلمانی و زبان دری درست كردە است.

در اینجا روند/ مراحل تقاضای پناهندگی و همچنین امکانات اقامت دائم خارج از روند پناهندگی شرح شدە است.

موضوع مارس ۲۰۱۷

 بانک و بیمه   /  Banken und Versicherungen

حساب جاری بانکی / Girokonto

در آلمان بسیاری از پرداخت ها از طریق حساب بانكی انجام گرفته می شود. یک حساب جاری، بە این معنی است که حساب برای پرداخت پول نقد استفاده می شود. به طور منظم پرداخت و گرفتن پول، پرداختهای خروجی از طریق بانك انجام می گیرد. از طریق این حساب شما صورتحساب ھای مختلف كە ماھانە باید پرداخت كنید از جمله اجاره، برق، حرارت، بیمه پرداخت می شود. اگر سھمیە ھمانطور باقی بماند شما می توانید واریز ماهیانه راەاندازی كنید. به طوری که بانک بتواند پول را به طور خودکار از حساب بدهکار برداشت كند.

شرایط در بانک های مختلف بسیار متفاوت است. شما می توانید یك بانك برای خود انتخاب كنید. قبل از اینكە یك حساب جاری را باز نمایید. شرایط و ھزینە بانكھا را با ھم مقایسە كنید. بانکھایی وجود دارد كە ھزینە استفادە را ماھانە محاسبە می كنند. حساب های جاری در نتیجه همیشه رایگان نیستند.

تسھیلات وام/قرض/ (Dispositionskredit (Dispo

اگرشما یک حساب جاری باز كردید اغلب از طرف بانك وام اعطا می شود. این اضافه برداشت است شما می توانید پول اضافی از حساب خود بكشید اگر چە در حساب شما پولی وجود نداشتە باشد. بانك برای این ھزینە یك حد دارد و نرخ ھزینە پرداخت شدە را حساب می كند. باید بسیار مراقب باشید كە سبب بدهی نشوید كە قابلیت دادن بدھی را نداشتە باشید.

وام/قرض شخصی / Privatkredit

بانک ها نیز وام خصوصی برای بعضی از خریدھا ارائه می كنند. برای پول قرض داده به عنوان خط اعتباری، بانک نیاز به نرخ بهره بالا ندارد. مدت زمان نیز در مجموع وام و بە مقدار نرخ ماهانه بستگی دارد.

با بانک های مختلف برای بررسی شرایط تحقیق کنید. به طوری که شما با یك پیشنهاد جدی بتوانید بار پرداخت ھزینە ماھانە را تحمل كنید.

اگر شما نمی توانید وام را پرداخت كنید در محل با یك مشاورە بدھی مشورت كنید. برای کسب اطلاعات بیشتردر مورد بدهی شما می توانید بە ویب سایت منطقە شلسویگ-فلنسبورگ سر بزنید.

 بیمه قانونی تامین اجتماعی / Gesetzliche Sozialversicherung

بیمە تامین اجتماعی مهم ترین نهاد در آلمان است. مهمترین نهاد كە امنیت اجتماعی و حفاظت مالی عمومی را فراهم می کند. حفاظت در صورت بیماری، بیکاری، مراقبت ودر دوران پیری. این بیمە یك استاندارد مناسب زندگی برای هر كس است كە تحت تاثیر قرار گرفتە، حتی اگر قادر بە پرداخت مالی ھزینە بیمە نباشد.

بیمه اجتماعی یك بیمه اجباری است كە نصف آن را کارفرما بە عھدە می گیرد و نیم دیگر را كارمند و یا كارگر خودش مجبور است پرداخت كند. ھزینە بیمە عنوان شده از دستمزد ناخالص بە طور خودكار کسر می شود. مقدار ھزینە بستگی بە درآمد دارد.

بیمە بازنشستگی / Rentenversicherung

حقوق بازنشستگی امنیت مالی را در اثر بالا بودن سن و گاه در پی بیماری واز كارافتادگی را فراھم می‌کند و در واقع این یك امر اجباری برای ھمە در سیستم بازنشستگی عمومی است. دریافت كردن حقوق پایان دوره خدمت و كنارەگیری از شغل در سال 2012، از سن 65 سالگی بود. از سال 2013 سن بازنشستگی به تدریج تا سن 67 افزایش یافت. از 2029 محدودیت سنی از 67 سال به همه کسانی که پس ازسال 1964 به دنیا آمده اند اعمال خواهد شد. مقررات ویژە نیز مجاز است.سهم بازنشستگی مانند همه سهم ھای دیگر از حقوق و دستم  زد ناخالص کسر می شود كە نیمی از آن توسط کارفرما پرداخت می شود. مقدار آن بستگی به درآمد دارد. بالاتر از یک سطح خاص درآمد سھم رااز افزایش نمی دھد.

حقوق بازنشستگی دولت به نوبه خود بیش از درآمد به طور منظم است. بنابراین شما باید خود را علاوه بر این مطمئن سازید توسط بیمه خصوصی ھموار كردن را ایجاد كنید.

بیمه سلامت/بیمه درمانی / Krankenversicherung

بیمە درمانی یك بیمە اجباری است و ھر كس باید این بیمە را داشتە باشد. از این بیمە هزینه های پزشکی، معاینات و سایر هزینه های مرتبط با سلامتی ما است، پرداخت می شود. در مورد بیماری طولانی مدت (بیش از شش هفته) بیمە درمانی برای جبران حقوق و دستمزد، به اصطلاح دیگر پول بیماری رابە عھدە می گیرد.

در حالت داشتن كار و كسب مستقل شما می توانید بیمە درمانی قانونی و یا شخصی برای خود درست كنید.

در بیمه درمانی خصوصی تفاوت زیادی وجود دارد. كسب اطلاعات در مورد بیمە و مقدار پرداخت بیمە را با ھم مقایسە كنید. ارزش مقایسە كردن موجب صرفه جویی در مقدار زیادی از پول می شود.

بیمە مراقبت كردن/ پرستاری / Pflegeversicherung

بیمە مراقبت مانند سایر بیمەھایی كە قبلا ذكر شدە قابل اطمینان است و در سن پیری بە علت بیماری حمایت های مالی را بە عھدە می گیرد. علاوه بر این بیمە مراقبت برای كسانی كە از بستگان خود مراقبت می كنند و بە علت مراقبت طولانی مدت قادر بە تامین مالی نیستند، كمك مالی پرداخت می كند .

بیمه حوادث / Unfallversicherung

بیمە حوادث حمایت مالی را به عواقب ناشی از حوادث در محل کار و بیماری های شغلی را بە عھدە می گیرد. این حوادث شامل حوادثی که در راه رخ می دهد در زمان رفتن بر سر کار و به مدرسه و از مدرسه و از محل کار به خانه برگشتن است.

بیمه بیکاری  / Arbeitslosenversicherung

در مورد بیکاری غیرارادی از لحاظ مالی توسط دولت از شما پشتیبانی می شود. علاوه بر این، شما می توانید از دریافت پیشنهادات اضافی مانند مشاوره، سمینارهای آموزشی و خدمات پشتیبانی بھرەمند شوید. برای بیمە بیكاری آژانس فدرال كار مسئول است.

مزایای بیکاری/ پول بیكاری / Arbeitslosengeld 

حق مزایای بیکاری را تنھا زمانی می توان به دست آورد. اگر آخرین بیمە كاری برای حداقل دوازده ماه طول كشیدە و پرداخت شدە باشد. فرم تقاضای پول بیكاری را شخصا می توانید از آژانس كار محل اقامتتان درخواست كنید. ابتدا باید شرایط بررسی شود. دریافت كردن پول بیکاری برای حداکثر 12 ماه است.

از سن 50 سال برای حداکثر 13 ماه، از سن 55 سال برای حداکثر 18 ماه واز سن 58 سال برای حداکثر 24 ماه می باشد.

اگر شما یک قرارداد ثابت مدت دارید شما باید سه ماه قبل از پایان قرارداد نامتان را بە عنوان افراد جویای کار ثبت نام کنید.

اگر شما در زمان مناسب ثبت نام نكنید، زمان مسدود کردن ممکن است رخ دهد. دراین زمان، مزایای دستاورد به شما تعلق نمی گیرد. اگر قرارداد كاری شما توسط کارفرما لغو شده است(كتبی تایید شده)، شما باید بلافاصله شخصا ظرف سه روز در آژانس کاریابی ثبت نام نمایید.

 مزایای بیكاری  / Arbeitslosengeld II

در حال حاضر بیش از 12 ماه است كە بیكار ھستید. با این وجود حمایت مالی از دولت را دریافت می كنید. برای اطلاعات بیشتردر مورد مزایای بیکاری دو بە آیتم منو خدمات اجتماعی سر بزنید.

بیمه خصوصی  / Private Versicherungen

علاوه بر بیمه رسمی، بسیاری از شرکت های بیمه خصوصی وجود دارند که همچنین بسیار مهم ھستند. این بیمه به طور مستقیم توسط مصرف کنندە پرداخت می شود و نە مانند بیمه رسمی، از نظر مالی از طرف

دولت پرداخت و پشتیبانی نمی شود. ھر بیمە می تواند برای شما ھزینە پولی داشتە باشد.

 قبل از اینکه شما بە امضا و خاتمە دادن بیمه بپردازید، شما باید در مورد خدمات و هزینه یك بیمە خوب بە خوبی پرس و جو كنید. مركز حمایت از مصرف كنندگان بە طور گستردە می توانند با شما مشورت و راھنمایی كنند. بە مركز حمایت از مصرف كنندگان مسئول در منطقە خود مراجعە كنید.

شرکت های بیمه خصوصی در یک نگاه:

بیمه مسئولیت شخصی (بسیار مهم، به ویژه برای خانواده ها با فرزندان!)  /
 !Privathaftpflichtversicherung- gerade für Familien mit Kindern sehr wichtig

خسارت را بە عھدە گرفت. بیمه مسئولیت شخصی این موارد را تضمین می كند كە خسارت وارد شدە را جبران كند. گاهی اوقات این خسارت را با مبلغ کمی و گاھی اوقات با مبلغ زیادی كە شما خودتان نمی توانید پرداخت كنید جبران می شود. بنابراین، بیمه مسئولیت شخصی یکی از شرکت های بزرگ بیمه است که می توان توصیه كرد.

در صورت آسیب هزینه زیر ممکن است توسط بیمه زیرپوشش قرار دادە شود: 

 • هزینه های بیمارستان
 •  هزینه توانبخشی
 •  هزینه های پزشکی
 •  پول درد و رنج
 •  پرداخت حقوق بازنشستگی

بیمە خانگی / Hausratversicherung

این بیمه شامل کل اتاقھا (آپارتمان، خانه و غیره) است. در حین سرقت از خانە، آتش سوزی خانە، بیمە ھزینە را (در انعقاد قرارداد) پرداخت می كند. مبلغ بیمه باید با ارزش اشیاع در آپارتمان مطابقت داشتە باشد به طوری که تمام هزینه در صورت آسیب پرداخت شود.

بیمە خانگی شامل:

• خسارت تگرگ، خسارات ناشی از طوفان، خسارت لوله های آب

• سرقت و خرابکاری

هزینه های دیگر مانند پاکسازی و یا محل اقامت نیز بیمە شدە است. آسیب های ناشی از جاری شدن سیل مانند زلزله و یا سقوط بهمن، یعنی حوادث طبیعی توسط یک بیمه خانه به طور معمول تحت پوشش نیست. برای این باید یک بیمه خانگی اضافی درست كرد.

در صورت آسیب، مشتری باید فورا با شرکت بیمه تماس بگیرید(معمولا یک شریک و یا خدمات خط تلفن، سرویس بیمه وجود دارد). گزارش در مورد آسیب باید صادقانە باشد. نام بردن از شاھدان ممكن است. پس از گزارش شركت بیمه درمورد پیشرفت آسیب و اقدامات لازم بە شما اطلاع می دھد.

این روش برای بسیاری از موارد آسیب شایع است. اگر شما نیاز به کمک دارید شما می توانید با مركز حمایت از مصرف کنندگان تماس بگیرید.

چک بیمه (مشاوره توسط متخصص است) همیشه توصیه می شود، به طوری که شما بتوانید حفاظت مطلوب را به دست آورید و در واقع آسیب غیر قابل پیش بینی می تواند پوشش داده شود.

بیمه اتومبیل (بیمه خودرو، بیمه ماشین یا بیمه وسیله نقلیه) / (Kfz-Haftpflichtversicherung (für ein Fahrzeug

این بیمە بطور کلی جبران‌کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی وارد به اتومبیل می‌باشد. هر کس که صاحب یک ماشین است نیاز بە درست كردن این بیمە را دارد.

بالا بودن ھزینە بیمە و بسیاری از عوامل دیگركە در اینجا از آنها نام بردە شدە، بستگی دارد بە:

• دسته خسارتھا (بر اساس گواهینامه رانندگی، خسارت اطلاع داده شده، طول قرارداد، و غیره)

• نوع کلاس خودرو (تعداد تصادفات در یک نام تجاری)

• محل ثبت نام.

عوامل دیگر برای محاسبه سهم می تواند سن قرارداد گذاران، حرفه اعمال و یا عملکرد رانندگی باشد.

سھم و طرح کمک ھا متفاوت است. بنابراین توصیە می شود برای مقایسە بھتر است كە مشاورە داشتە باشید.

بیمە خودرو شامل بیمە بدنە اتومبیل و یا پوشش جزئی و بیمه بە طور کامل و جامع است.

بیمه بدنه اتومبیل جبران کننده خسارات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می‌افتد از جمله از طریق سرقت، طوفان و آتش سوزی است.

بیمە بە طور كامل و جامع جبران کننده خسارات ناشی از حوادثی كە در تقصیر داشتن حادثه یا خسارت ناشی است. با این حال، ھر دو بیمه اختیاری هستند و شخص در انتخاب این دو بیمە آزاد است.

بیمه از کار افتادگی شغلی  / Berufsunfähigkeitsversicherung

بیمە از كار افتادگی شغلی در صورت ناتوانی حمایت مالی و توازن معمولا از دست رفته مبلغ ماهانه، پذیرفتن مسئولیت را بە عھدە می گیرد. این بیمه مربوطه برای حرفه ای ها است. چه حفاظت لازم است در هر مورد محاسبه می شود. هر یك سطح معینی از درآمد خاص بدست آمده و برای تعهدات مختلف، پرداخت به طور مداوم است. میزان مشارکت باید با شرایط فردی تنظیم شود. هر کارگر و یا كارمند سالانە یك تشكیل از میزان سهم بازنشستگی از جملە ارتفاع بازنشستگی واز کار افتادگی جاری را دریافت می كند. به طور کلی، سهم قانونی انجام نیمی از نیاز را پوشش نمی دهد. بنابراین، ارائه خصوصی، از جمله از طریق اقدامات بیشتر ضروری است. بیمه زیر را می توان با بازنشستگی تركیب كرد. بنابراین شما یک مقدار مشخصی را كە پرداخت كردەاید در پایان مدت دریافت خواھید كرد. چک بیمه به شدت توصیه می شود! لطفا با مركز مصرف كنندگان تماس برقرار نمایید. شما می توانید پیشنھادات لازم را از از بیمه های مختلف مجانی درخواست كنید و یا بە دست آورید.

چک بیمه به شدت توصیه می شود! لطفا با مركز مصرف كنندگان تماس برقرار نمایید. شما می توانید پیشنھادات لازم را از درخواست كنید و یا بە دست آورید. مجانیبیمه های مختلف.

بیمه عمر / Lebensversicherung

انواع مختلفی از بیمه عمر وجود دارد که ساختار متفاوت و حفاظت از برخی رویدادها است. در بدترین حالت، مرگ است که توسط بیمه عمر حمایت می شود. در واقع می توان مبالغ مشخصی برای دوران بازنشستگی با یك بیمە عمر ذخیره کنید.

اگر شما علاقە برای یک بیمه عمر دارید. قرارداد معمولا برای چندین سال (دهه) بستە می شود. لغو قرارداد بلافاصله امکان پذیر نیست و بار مالی باید بە طور ادامە پرداخت شود. بنابراین مراقب باشید.

مراکز مشاوره برای مهاجران / Beratungsstellen für MigrantInnen

ھر چیز برای شما در چند هفته اول و ماه اول از اقامتتان در آلمان بسیار عجیب و غریب به نظر می رسد. چه در كشور شما طبیعی و آسان بود در اینجا انجام آن چیزھا طبق قوانین مختلف انجام می گیرد. تا آنجا که ممکن است از خدمات مشاوره درخواست راھنمایی و كمك كنید.

مراكز مشاورە برای مهاجرین جدید در حرفە، زبان، از طریق ادغام اجتماعی و یكپارچگی پشتیبانی می كند. این طریقھا شامل:

• اطلاعات
• مشاوره
• پشتیبانی
• میانجیگری

است. آنها ارائه کمک در موضوعات:

• اقامت (مراحل درخواست پناهندگی، کمک در حین رد درخواست پناهندگی)

• تامین اجتماعی(قانون مزایای درخواست پناھندگی، بیکاری یك و بیكاری دو، کمک هزینه مسکن، کودک و والدین، و غیره)

• بهداشت
• تجدید دیدار خانواده
• جستجو برای دوره های مناسب زبان
• کمک به مشکلات شخصی و خانواده
• معاشرت / اوقات فراغت
• پشتیبانی در امور زندگی روزمره
• برای سوال در مورد کار، کار و آموزش و پرورش

 مراقبت های اجتماعی پناهندگی/ Asylsozialbetreuung

Telefon: 04621 87 472
Fax: 04621 87626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 87 672
Fax: 04621 87 626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo.u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr; Außensprechstunde: Flüchtlingshilfebüro, Königstr. 6, Schleswig jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

  مشاورە مھاجرت شلسویگ-هولشتاین (برای بزرگسالان از سن27 سال) /

Migrationsberatung Schleswig-Holstein

Telefon: 04621 87 246
Fax: 0421 87 626
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. und Do. von 9-12 Uhr; Mi.und Fr von 14-16 Uhr und n. Vereinbarung; Außensprechstunden: Harrislee, Bürgerhaus, Süderstraße 101 jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14-16 Uhr; Kropp, Bücherei, Schulstr. 20 jeden 1. und 3. Dienstag im Mona
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 706175
Adresse exportieren
Telefon: 04642 9656833
Mobil: 0175 9004332
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Di.: 9-12 Uhr; Do.: 14-16 Uhr; Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 965514
E-Mail schreiben
Fax: 04621 965518
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 38 11 54
Mobil: 0160 3202845
Fax: 04621 38 11 38
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. 8-12 Uhr; Di. u. Do.: 14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr Außensprechstunden: Süderbrarup, Mühlenstr. 34 jeden Mo. 13-15 Uhr; Flensburg, Johannhiskirchhof 19a jeden Mi. 9-12 Uhr; Tarp, Wiesengrund 1 jeden 1. u. 3. Fr. im Monat 9-12 Uhr
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

خدمات برای جوانان مهاجر (برای نوجوانان و جوانان بین سن 12 و سن27 سال) / Jugendmigrationsdienst

مركز خدمات برای جوانان مھاجر این خدمات را فراھم می كند. مشاورە، حمایت و پشتیبانی، كمك، ھمراھی در مدرسە، یادگیری حرفە، كار آموزی، اوقات فراغت تا در خانە جدید خود از انجام دادن كارھا برآیید.

Telefon: 04621 381112
Fax: 04621 381138
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo:8-12 Uhr; Di. u. Do.:14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr; Sprechstunde auch in FL möglich
Hinweis: weitere Sprechzeiten: jeden 1. Donnerstag/Monat von 10-14 Uhr ; i.d. Räumen der Koordinierungsstelle f.d. Flüchtlingsarbeit, Hindenburgstraße 2a, 24376 Kappeln; Tel.: 04642 - 92 52 42 2
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

جزوە نوین خدمات مهاجرت در شلسویگ-فلنسبورگ را می توانید در اینجا یافت كنید (از01/2017 )

Dokument anzeigen: Faltblatt Migrationsberatung SL-FL
19.01.2017
PDF, 1,1 MB

هولشتاین-مراکز مشاوره بیشتر برای مهاجران در شلسویگ

 خرید و حمایت از مصرف کننده/ Einkaufen und Verbraucherschutz

محصولات غذایی، لوازم آرایش و سایر محصولات را برای استفاده روزانه، شما می توانید در فروشگاه های مواد غذایی، مراکز خرید، فروشگاه های تخصصی و یا آنلاین خریداری کنید.

فروشندگان مختلف با قیمت ھای متفافت وجود دارند. که می تواند در مدت طولانی در بودجه خانوادە تاثیر بگذارد. بنابراین، مقایسه قیمت ها و توجه به کیفیت در حین خرید لازم است. قیمت ارزان همیشه نشانە خوب نیست. کیفیت نقش مهمی در مواد غذایی ایفا می کند.

ساعات كاری / Öffnungszeiten

ساعات كاری و باز كردن مغازە ھا متفاوت است. فروشگاه ها معمولا تنها در تعطیلات بسته است. چند استثنا در این قاعده وجود دارد. شما می توانید در روز خرید ویژه "خرید یکشنبه" اغلب كە به طور جداگانه در شهرستانها مختلف ارائه می شود ثبت نام كنید.

در آلمان معمولا مغازه ها 6 روز در هفته تا ساعت 20.00 بازھستند. شنبه ھا ممکن است مغازەھا مدت زمان كوتاھتری باز بمانند. تفاوت در شهرستان و در مناطق روستایی آشکار است.

 

كسب اطلاعات در مورد اینكە كدام فروشگاە در منطقە شما باز است. این ساعت ها اغلب بسیار متفاوت است

پرداخت هزینه برای خرید / Einkäufe bezahlen

خرید خود را شما هم می توانید با پول نقد یا با یک کارت بانكی پرداخت كنید اگر شما یک حساب در یک بانک داشتە باشید. مقدار به طور خودکار از حساب شما کسر خواهد شد. در برخی از فروشگاهھا شما همچنین می توانید از طریق کارت اعتباری پرداخت كنید.

در ھر مغازە گزینەھای پرداخت معمولا در صندوق پول(محل پرداخت) انجام می گیرد. برای خرید امور مالی بزرگ شما می توانید با یك وام شخصی با اقساط خرید كنید.

خرید در اقساط، شما باید به درستی فکر كنید. آیا شما می توانید تحمل بار مالی را در طول چند ماە و یا سال بە عھدە بگیرید. مقدار مالی توسط بھرە دادن افزایش می یابد.

خرید آنلاین / Online einkaufen

بسیاری از محصولات را می توان در اینترنت خریداری كرد حتی غذاها را، كە در جلوی در خانە تحویل دادە می شود. در اینترنت شما باید مراقب باشید و برسی كنید كە آیا شما با یک منبع معتبر برخورد دارید. بهتر این است که در مورد شرکت پرس و جو كنید و یا درانجمن اینترنتی تحقیق كنید.

کالاهای خریداری شده بە صورت آنلاین، معمولا بلافاصله پول آن پرداخت نمی شود. یك فاكتور فرستادە می شود. تنھا پس از دریافت كالا به اصطلاح بدهی مستقیم باید پول خرید كالا پرداخت شود که این پول مستقیم از حساب خریدار كسر می شود. این پرداخت را می توان در خلال 8 ھفتە توسط بانك برگشت داد. بنابراین ھیچ خطری وجود ندارد.

از طریق پست الکترونیکی، پست و یا اینترنت می توانید قرارداد بسته شدە را بدون دادن دلایل به صورت كتبی ظرف مدت 14 روزپس داد. بنابراین، شما دیگر در قرارداد هیچ مسئولیتی ندارید و یا وابستە نیستید.

وقتی بە درستی متن را نمی فھمید و یا شما نیاز به زمان بیشتری برای فکر كردن دارید، هیچ چیز را امضا نکنید. این قطعا خطرناک است، برای خروج از قرارداد و یا لغو قرارداد بنابراین اول آن را امضا نكنید. 

آیا شما بر روی اینترنت فریب خورده اید و یا بە صورت گسترده در مورد خرید خود مطلع نیستید، شما می توانید با مراكز و یا انجمن فروشندگان، همچنین با دفتر مشاوره برای پناھندگان، دفتر مشاوره حقوقی دولت درخواست کمک و مشاورە كنید

Telefon: 0461 / 28 604
Fax: 0461 27 578
Adresse exportieren

ضمانت/تضمین / Garantie

با هر خرید از فروشنده، خریدار باید مطمئن شود. مشتری باید متوجە باشد كالای خریداری شدە دو سال گارانتی دارد. البتە این گارانتی شامل كالاھای كھنە واستفادە شدە نمی باشد. تعویض كالا بدون كارتون اصلی ممكن است. البتە قبض فروش لازم است. اگر قبض فروش را نداشتە باشید باید اثابت داشتە باشید كە محصول و یا كالا را از آن فروشگاە یا مغازە خریداری كردەاید. تبادل بدون نقص در یک دوره معینی در آلمان ممکن است، اما اجباری نیست. ھیچ مغازەای كالای خریدە شدە را پس نمی گیرد اگر در آن نقضی نباشد.

 تفریح و فرهنگ / Freizeit und Kultur

عمومی

در منطقه شلسویگ-فلنسبورگ بسیاری از باشگاه های مختلف وجود دارد. این سازمان از کسانی كە همان منافع و یا بە دنبال همان اهداف ھستند پیگیری می شود. ھر كس می تواند عضو یک انجمن و یا باشگاە باشد و از خدماتی كە ارائه می شود استفادە كند. برای عضو شدن شما مجبور به پرداخت حق عضویت ھستید. اگر شما پول را از مرکز کار دریافت می كنید اغلب شانس و یا فرصت گرفتن تخفیف را دارید.

در آنجا این باشگاھھا و انجمن ھا وجود دارد:

 •  انجمن موسیقی
 • باشگاه های ورزشی
 •  نھادھای اجتماعی
 •  گروه حمایت از حیوانات
 •  انجمن هنر
 •  باشگاه های جوانان

و بسیاری دیگر.

باشگاهها و انجمنها سابقه ی طولانی در آلمان دارند و این باشگاھھا بسیار مفید ھستند. اگر شما می خواھید با مردم شھر و یا روستای خو در ارتباط باشید و شما یک دید کلی خوبی از فعالیت های تفریحی و فرهنگی درشلسویگ-فلنسبورگ و در محله خود را داشتە باشید ما برخی از ایده ھا با لینک های مرتبط را برای شما كە در اینجا وارد شدەاند را داریم.

 

در وب سایت منطقه شلسویگ-فلنسبورگ شما می توانید تحت عنوان فرهنگ و آموزش از طریق باشگاه ها و نهادهای فرهنگی اطلاعات بە دست آورید

www.schleswig-flensburg.de/Kultur-Bildung

در دفترھای كار دولتی و یا شھرداری كاركنان می توانند بە شما اطلاعات بدھند.

زندگی فرهنگی در منطقه رنگارنگ و متنوع است. 

تئاتر دولتی شلسویگ-هولشتاین در طول سال برای ساكنان منطقە خود برنامە دارد. اجرای بسیاری از تئاترھا در شلسویگ-هولشتاین قدیم بە زبان آلمانی سفلا آنجام می گیرد.

در بعضی از نقاط این منطقه موزه وجود دارد. در شلسویگ، موزه دولتی را می توانید با تغییر نمایشگاه ببینید.

کتابخانه ها فرصت های زیادی برای یادگیری زبان آلمانی را ارائه می كند. تقریبا در هر بخش شما می توانید بە یک کتابخانه مراجعه کنید. بعضی از کتابخانه ها نیز تعداد محدودی از کتابھای غیر آلمانی و جعبه های رسانه برای پناھند گان دارند. آنها همچنین با یكسری برنامه غنی شناخته شده اند. در آنجا شما می توانید این برنامەھا را بیینید به عنوان مثال، بعد از ظهرھا با خواندن كتاب برای کودکان، باشگاە کتاب جوانان و یا خوانش برای بزرگسالان .

جعبه های رسانه ای بە شلسویگ هولشتاین خوش آمدید، با طراحی بازی ها و کتاب به طور خاص برای پناهندگان از کتابخانه عمومی در شلسویگ در دفتر ابتكار داوطلبانە كمك بە پناھندگان در آدرس

Flüchtlingshilfe Haddeby-Schleswig” in der Königstraße 6 in Schleswig

در خدمت پناھندگان ھستند.

در وب سایت بالا مال منطقە كە نام بردە شدە است بسیاری از برنامە و بسیاری از رویدادهای فعلی و همچنین آدرس سایت تئاتر، موزه ها و کتابخانه در منطقه ذکر شده است.

درمنطقە ما نیزبرای کودکان پیشنهادات غنی وجود دارد. در مراکز جوانان در شهرها و روستاها فعالیت های تفریحی به طور منظم ارائه شده است. کودکان می توانند اوقات فراغت خود را با هم سپری کنند. برخی از مراکز جوانان همچنین ارائه کمک برای مشق شب و یا تكلیف خانە را دارند.

در وب سایت ما تحت عنوان امور خانوادگی و اجتماعی شما می توانید آدرس مراکز جوانان را پیدا کنید:

www.schleswig-flensburg.de

هر سال در طول تعطیلات عید پاک، مركز جوانان کمپ بین المللی کودکان را در كنار دریای بالتیك برگزار می كند. از آنجا که این نیز یک تیم حمایت بین المللی و رایگان است یک راه خوب برای کودکان که ھنوز صحبت به زبان آلمانی را خوب بلد نیستند، فرصت خوبی برای یادگیری زبان آلمانی است. برای کسب اطلاعات بیشتر، دفتر مركز

Schubystraße 60, 24837 Schleswig جوانان در آدرس:

.و یا در ویب سایت: www.kjr-sl-fl.de

 در مورد بستە آموزش و پرورش و مشاركت / Bildungs- und Teilhabekarte 

كودكان و نوجوانان در موارد خاص می توانند برای تامین مالی این باشگاه و هزینه های تفریحی از مراكز كار درخواست نامە كمك مالی درخواست كرد.

تندرستی/ سلامت / Gesundheit

کسانی که در آلمان زندگی می کنند باید بیمه درمانی یا بیمه سلامت داشته باشند. از ژانویه 2016 پناهندگانی كە در شلسویگ هولشتاین در مراحل پناهندگی فعلی ھستند اما معمولا پس از یک نتیجه گیری منفی روند پناهندگی

(Duldung) از طریق دفتر امنیت اجتماعی با یك مركزبیمه درمانی، بیمە می شوند.

از طریق دفتر امنیت اجتماعی با یك مركزبیمه درمانی، بیمە می شوند. AOK  دریافت خواهید کرد.

این کارت بیمە را زمانی كە بە دكتر و یا بیمارستان مراجعە می كنید باید ھمراە داشتە باشید. بر روی آن تمام اطلاعات لازم را كە دکتر شما بە آن نیاز دارد وجود دارد.

هنگامی که شما یک اجازه اقامت دریافت كردید، شما در انتخاب بیمە درمانی خود آزاد ھستید.

 بیمه درمانی / Krankenversicherung

بیمه درمانی پرداخت هزینه های درمانی را بە عھدە می گیرد. در ھنگام خرید دارو باید مقدار کمی پول پرداخت كرد. در واقع، 10٪ از قیمت موجود، اما مقدار اضافی حداقل€- ،5 و بیش از€-، 10 باید پرداخت كرد . برای کودکان و نوجوانان دارو تا پایان 18 سال رایگان می باشد در صورتی که نسخە دارو از طرف دكتر نوشتە شدە باشد. تا زمانی که شما در روند پناهندگی هستید، شما در 15 ماه اول اقامت خود در آلمان برای معاینە و یا نسخه های دکتر خود نیاز بە تایید از مركز اجتماعی خود دارید. لطفا با افراد مرتبط برای کمک تماس برقرار نمایید. آدرس مراکز اجتماعی در منطقە شلسویگ-فلنسبورگ را در اینجا می توانید ببینید.

 انتخاب دکتر / مراجعە بە دکتر/ Arztwahl / Arztbesuch

در آلمان شما می توانید دکتر خود را خودتان انتخاب کنید. یک دکتر خوب بە شما گوش می دھد، برایتان شرح می كند، چرا و برای چە درمان و یا تداوی می كند. پزشکان خانواده وجود دارند. این پزشکان عمومی و اولین نقطه تماس ھستند. برای مشکلات سلامتی خاص شما را بە یك دكتر متخصص حوالە می كند. متخصص برای بسیاری از بیماری وجود دارد، برای مثال، متخصص قلب، متخصصین پوست، متخصص اورولوژی، پزشک زنان، و غیره.

آیا شما از دکتر حرفه ای خود راضی نیستید.

شما می توانید در این صفحه یك مطب دکتر در نزدیکی محل اقامتتان پیدا كنید:

https://arztsuche.kvsh.de

اگر به زبان آلمانی خوب صحبت نمی کنید و مترجم در دسترس نیست. شما می توانید با شماره های زیر در روزھای دوشنبە، سەشنبە، پنج شنبە و جمعە از ساعت 9:00 تا 17:30 و روز چھارشنبە از ساعت 9:00 تا 13:00تماس بگیرید:

370 381  04526     

ترجمە رایگان بە زبانھای عربی، کردی، ترکی، روسی وجود دارد. اطلاعات بیشتر را می توان در اینجا یافت كنید: http://www.kvsh.de

 انتشار اطلاعات پزشكی/ Ärztliche Schweigepflichtentbindung

پزشکان بدون اجازە شما مجاز به نقل هر گونه اطلاعات در مورد شما به دیگران نیستند. نه به مقامات رسمی و نه کارفرما و یا اعضای خانواده.

 عمومی / Allgemeines

در کنارصفحە وزارت فدرال برای بهداشت و سلامت اطلاعات بە چند زبان دربارە سیستم مراقبت های بهداشتی و سلامت آلمانی و در مورد مسائل مهم بهداشتی را می توانید ببینید.

 اختلالات روانی با شرایط استرس /
Beeinträchtigungen nach psychisch belastenden Situationen

برخی از افراد شرایطی را تجربه كردەاند و یا چیزهایی را می بینند که تکان دهنده هستند، که آنها بسیار دشوار و غیر قابل تحمل می باشند. این افراد اغلب از اختلال در خواب، مشکل در تمرکز، پرخاشگری، و غیره رنج می برند در چنین حالتی گفتە می شود که این افراد آسیب دیدگی جسمی و روحی را تجربه کرده اند و از اختلالات پس از سانحه و یا حتی در یک اختلال استرس پس از سانحه رنج می برند. حتی مردم در حال فرار از کشور های دیگر به آلمان، اغلب چنین حالات بد و ناجور را تجربه کردەاند.

حتی اگر شما شرایط استرس زا را تجربه کرده اید و از آن رنج می برید در آلمان در این مورد میتوانید كمك دریافت نمایید. در آلمان روانشناسان و روانپزشکان وجود دارند كە در معالجە تخصص دارند. اگر شما شجاعت و اعتماد به دکتر خانوادگی خود، کارکنان مهاجرت مراکز مشاوره و یا سرپرست خود را دارید، آنها می توانند بە شما در این راه كمك کنند. شما می توانید با كمك ھمدیگر یک روانشناس مناسب را پیدا کنید. اگر شما به اندازه کافی نمی توانید بە زبان آلمانی صحبت كنید، معالجە در نزد روانشناس را می توانید با كمك یک مترجم انجام دھید. به طور معمول مترجمان آموزش دیده ھستند و در ترجمە نزد روانشناس تجربە دارند. دکتر و مترجم در حفظ اسرار قسم خوردە ھستند. آنھا اجازە ندارند قضیە شما را با كسی دیگر در میان بگذارند. قبل از شروع بە معالجە، باید برای پرداخت هزینه های معالجە در نزد روانشناس و ھزینەھای مترجم از مرکز اجتماعی خود درخواست كمك نمایید. شما زمانی می توانید شروع بە معالجە نمایید که مرکز اجتماعی موافقت کرده است. مراکز مشاوره مهاجرت با تمام كارمندانشان از شما پشتیبانی می كنند.

این بروشور در مورد آسیبھای روانی و معالجە آن توضیح می دهد:

Ethn-med. Zentrum_Trauma u. Traumafolgestörungen auf englisch

Ethn-med. Zentrum_Trauma u. Traumafolgestörungen auf deutsch

اگر چه کودکان بسیار جوان هستند، آنها نیز می توانند تعداد زیادی از این حالات را دریافت کنند و همچنین از این تجارب ناراحت كنندە رنج ببرند. به عنوان یک پدر و مادر، شما اغلب نمی دانید که چگونه به کودک خود كمك كنید. جزوه های زیر كە از مركز روانشناسی فدرال آمدە بە شما برخی از یاداشت ھا و معلومات را می دھد.

Kurzfilm auf Farsi, der über über Symptome bei einer Traumatisierung aufklärt und Behandlungsmöglichkeiten  aufzeigt: https://www.youtube.com/watch?v=LUYrVpwJQPQ&index=3&list=UUhzU2jE-vOBDkS9pSAi6WYg

Psychotherapeutenkammer: Wie helfe ich meinem Kind auf englisch

Psychotherapeutenkammer: Wie helfe ich meinem Kind auf deutsch

فرزندان / Kinder

برای کودکان پزشکان ویژه بە نام پزشك کودکان وجود دارند. این پزشكان ھمچنین معاینات برای كودكان و نوجوانان را از زمان تولد تا سن مدرسە انجام می دھند. نام این معاینات:

U9 وU1 است.

پدر و مادر پس از بە دنیا آمدن فرزندشان یك دفتر که در آن نتایج حاصل از معاینە كودك ثبت می شود، دریافت می کنند. در حین مراجعە بە دكتر ھمیشە این دفتر یاداشت معاینات را بە ھمراە خود ببرید.

این معاینات باید در زمان های خاص در رشد کودک انجام بگیرد. علاوه بر این معاینات بە صورت كتبی ھم نوشتە می شوند. اطلاعات بیشتر را از طرف پزشک متخصص كودكتان و در مرکز بهداشت و درمان (چند زبانه) می توانید بە دست بیاورید.

شما می توانید راهنمای واکسن به زبان های مختلف را در اینجا دانلود کنید

برنامه ایمن سازی در 20 زبان را شما می توانید دراین صفحە ببینید.

در مرکز فدرال برای آموزش بهداشت، شما می توانید اطلاعات را بە چند زبان در مورد موضوع بارداری و سال اول کودک را دریافت نمایید

http://www.bzga.de/infomaterialien/kinder-und-jugendgesundheit/kurz-knapp-elterninfos

در موقعیت اضطراری/ Im Notfall

در یك نگاە شما می توانید در اینجا شمارە ھای مھم را ببینید.

پلیس / Polizei

مهم ترین مکان برای تماس در موارد اضطراری برای شما پلیس است. در آلمان تضمین ایمنی و نظم بە عھدە پلیس است. كارمندان دولتی نه تنها در ترافیک و یا در رویدادهای مهم از شما محافظت می كنند. آنها برای موارد اضطراری نیز در خدمت شما ھستند. كارمندان مرد و زن وجود دارد كە دارای حقوق برابرند و باید دستورالعمل متقابل آنها را دنبال کنید.

تماس اضطراری در سرار آلمان شمارە تلفن 110 است. در دفتر مرکزی، اطلاعات مهم مانند نام، نام خانوادگی، خیابان و شهرستان، تلفن، سن، تعداد افراد آسیب دیدە در حوادث را دریافت می كنند. پس از آن، گام های بیشتر برداشتە خواھد شد و همچنین توسط تلفن در محل حادثه از شما پشتیبانی می شود.

اداره آتش نشانی، تصادف، حالت اضطراری/ Feuerwehr, Unfall, Notfall

در یک آتش سوزی یا نجات مردم اقدام می كنند. به طور کلی دریک حادثه، اورژانس پزشکی، با شماره تلفن 112 تماس بگیرید.

اورژانس خدمات پزشکی ( در زمان بیماری) / (Ärztlicher Bereitschaftsdienst (bei Krankheit

هر زمان که شما نیاز به توجه و یا كمك پزشکی دارید و تماس با دكتر خانوادگی در حال حاضر امكان پذیر نیست و شما نمی دانید که در منطقه شما كدام خدمات اضطراری پزشكی وجود دارد با شمارە تلفن 117116 تماس بگیرید. شماره تلفن خدمات اورژانس پزشکی در سراسر کشور - بدون پیش انتخاب كد است.

اورژانس داروخانه ها / تماس با داروخانە در حالت اضطراری / Apothekennotruf

اگر شما بە دنبال یك داروخانە در حالت اضطراری(در تعطیلات) ھستید لطفا با شمارە زیر تماس بگیرید.

از تلفن ثابت (رایگان) : 22833 -00-0800 

(69 سنت/دقیقە) از تلفن ھمراە: 22833

پلیس فدرال، گمرگ / Bundespolizei, Zoll

پلیس فدرال امن مرزھا را بە عھدە می گیرد. مطمئنا شما به عنوان یک پناهنده در زمان آمدنتان بە آلمان در راە خود پلیس آلمان را در طول ثبت نام در مرز، در ایستگاه یا فرودگاه دیدەاید. در لباس سبز مقامات و كارمندان گمرگ را می توان دید. آنها مسئول مبارزه با قاچاق کالا در ورود و خروج ، كار كردن بدون اجازە یا كار سیاە(فعالیت های اعلام نشده)هستند.

با این شمارە تلفن می توانید با پلیس فدرال تماس بگیرید: 

00498006888000  

شماره های دیگر در موارد اضطراری / Weitere Nummern im Notfall

نجات اضطراری از دریا / Seenotrettung

در حالت اضطراری و پریشانی در دریا، قایق نجات بە مردم كمك می كند. از جمله فعالیت های نجات، غرق شدن كشتیھا در دریا، آتش سوزیھا در دریا، جستجو برای افراد گمشده، بهبود، جستجوی مرده ھا و نجات از کشتی ها، قایق و یا اشیاء دیگر در دریا است.

اگر شما در حالت پریشانی در دریا ھستید با شمارە ھای زیر تماس بگیرید:

از تلفن ثابت: 0049421536870

از تلفن همراه: 124124

مسدود کردن کارت اعتباری / Sperrung der EC- und Kreditkarten

هنگامی که شما متوجه شدەاید که کارت بدهی خود را گم كردەاید و یا به سرقت رفته است، با شمارە مسدود كردن اضطراری تماس بگیرید. کارت بلافاصله مسدود شده و دیگر نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این شمارە تلفن ھا تماس بگیرید

Zentraler Sperr-Notruf 116 116

EC-Karte 0049 1805-021 021

VISA 0800-811 8440

MasterCard 0800-819 10 40

تماس با مرکز شرکت بیمه ماشین / Zentralruf der Autoversicherer

شما درگیر یك تصادف شدید و هیچ جزئیات در مورد بیمە ندارید، شما می توانید خط تلفن مرکزی را انتخاب کنید و با این شمارە تلفن حادثه را گزارش دھید:

018025026

تلفن معنوی و یا سعادت روحانی/ Seelsorgetelefon

مشکلات و بحران درهر مرحله از زندگی می توان با آن روبرو شد. مشکل با همسر یا شریک زندگی، آزار در مدرسه و یا در محل کار، از دست دادن شغل، اعتیاد، بیماری، تنهایی، بحران وجودی، پرسش و معنوی. چنین حوادث و صدمات اغلب ما را به محدودیت می رسانند. شما نیاز فوری برای بحث دارید. یكی از این شمارە ھای زیر را انتخاب كنید.

تلفن برای زنان / Frauentelefon

 0800116016

تلفن معنوی و یا سعادت روحانی / Telefonseesorge

00498001110111/00498001110222

تلفن برای کودکان و جوانان / Kinder- und Jugendtelefon

00498001110333

اطلاعات و راھنمایی  / Informationen und Rat

به عنوان یک ضرب المثل آلمانی: هر آغاز دشوار است و این قطعا در یك كشور غریب آسان نیست. همه چیز جدید و نا آشنا ، عجیب و غریب است. زبان یك زبان دیگری است. برای شروع زندگی برخی از مقررات برای راە اندازی شما در آلمان برای آسانتر كردن، در نظر گرفتە شدە است. در منطقه شلسویگ- فلنسبورگ مراکز مشاوره مختلفی وجود دارد كە می تواند بە شما کمک کند برای پاسخ به سوالات شما، اغلب در زبان دیگری ھم مشاورە وجود دارد.

 خدمات مشاوره مهاجرت برای مهاجران بزرگسال /
Migrationssozialberatung für erwachsene ZuwandererInnen

ھدف دفتر مشاوره برای بزرگسالان مهاجر، پشتیبانی از مھاجران در روزھای اول داخل شدن آنھا بە كشور آلمان است.

برای پرسش سوالات در موضوعات زیر، شما می توانید برای مثال با دفتر مشاوران مهاجرت تماس بگیرید:

• زندگی در آلمان

• حقوق من

• قانون مهاجرت، مراحل پناهندگی و اقامت

• یادگیری زبان آلمانی

• جستجوی خانە و اسباب كشی

• سلامت وبھداشت

• دورە كارآموزی، كار و حرفە، ادامە آموزش

• و سایر چیزھای دیگر

شما می توانید در ساعات اداری بە ما مراجعە كنید و یا یك وقت بگیرید

Telefon: 04621 87 246
Fax: 0421 87 626
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. und Do. von 9-12 Uhr; Mi.und Fr von 14-16 Uhr und n. Vereinbarung; Außensprechstunden: Harrislee, Bürgerhaus, Süderstraße 101 jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14-16 Uhr; Kropp, Bücherei, Schulstr. 20 jeden 1. und 3. Dienstag im Mona
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 87 672
Fax: 04621 87 626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo.u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr; Außensprechstunde: Flüchtlingshilfebüro, Königstr. 6, Schleswig jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 87 472
Fax: 04621 87626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 706175
Adresse exportieren
Telefon: 04621 965514
Fax: 04621 965518
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Di. u. Mi.: 9-12 Uhr; Do.: 15-17 Uhr; Außensprechstunde: Poststr. 1, Schleswig Mo. 10-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04642 9656833
Mobil: 0175 9004332
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Di.: 9-12 Uhr; Do.: 14-16 Uhr; Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 38 11 54
Mobil: 0160 3202845
Fax: 04621 38 11 38
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. 8-12 Uhr; Di. u. Do.: 14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr Außensprechstunden: Süderbrarup, Mühlenstr. 34 jeden Mo. 13-15 Uhr; Flensburg, Johannhiskirchhof 19a jeden Mi. 9-12 Uhr; Tarp, Wiesengrund 1 jeden 1. u. 3. Fr. im Monat 9-12 Uhr
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

خدمات برای جوانان مھاجر- مشاوره برای جوانان با پیشینه مهاجرت /
Jugendmigrationsdienst- Beratung für junge Menschen mit Migrationshintergrund

شما به عنوان دانش آموز، جوان، به تازگی بە آلمان آمدەاید. و نیاز بە مشاورە در مورد مدرسه، آموزش، شغل، زبان، اوقات فراغت و فرهنگ، آموزش، تعلیم و مشاوره جوانان دارید. درمنطقە شلسویگ-فلنسبورگ خدمات مھاجرت برای جوانان، مشاوره برای جوانان مهاجر و جوانان تا سن 27 سالگی را فراهم می کند.

Telefon: 04621 381112
Fax: 04621 381138
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo:8-12 Uhr; Di. u. Do.:14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr; Sprechstunde auch in FL möglich
Hinweis: weitere Sprechzeiten: jeden 1. Donnerstag/Monat von 10-14 Uhr ; i.d. Räumen der Koordinierungsstelle f.d. Flüchtlingsarbeit, Hindenburgstraße 2a, 24376 Kappeln; Tel.: 04642 - 92 52 42 2
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

خدمات اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی برای شھروندان /
Bürgerservice des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

اگر شما هر گونه سوال بیشتری داشتە باشید، شما می توانید با ادارە خدمات برای شھروندان و اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی تماس بگیرید. شما می توانید با این شمارە تلفن با ادارە خدمات برای شھروندان تماس بگیرید:

00499119436390

و یا با نوشتن از طریق فرم تماس زیر

www.bamf.de/kontakt-buergerservice

مشاوره حقوقی / Rechtsberatung

دو گزینه حمایت دولت در یک بحث وجود دارد که بە شهروندان کم درآمد فرصت دادە شود كە خود را تحت مشاورە حقوقی قرار بدھند و در صورت لزوم نیابت كرد.

از یک طرف می تواند توصیه های کلی و نمایندگی در حل و فصل اداری(كمكھای مشاورە) و از سوی دیگر کمک شخصی و نمایندگی در دادگاه، به اصطلاح کمک های حقوقی و یا خدمات امداد حقوقی را پیش برد. به اصطلاح کمک های حقوقی و یا خدمات امداد حقوقی را مطالبە كرد.

کمک های مشاوره / Beratungshilfe

كمك مشاورە، خدمت مشاورە بە مردم را ارائه می كند.( وكیل، و همچنین مشاوران مالیاتی و حسابرسان) شما می توانید بلافاصله با دفتر مشاورە به طور مستقیم با یکی از افراد مشاوره گفتگو كنید و درخواست مشاورە برای کمک های حقوقی را انتخاب كنید.

همچنین دادگاه منطقه به طور مستقیم كمك مشاوره ارائه می كند. این اطلاعات فوری را صادر می كند، به حدی به درخواست شما در نتیجه ملاقات می تواند كمك كند. دادگاه منطقه نیز به دیگر امکانات کمک، اشاره می کند و درخواست شما را برای كمك حقوقی بە عھدە می گیرد و در صورت لزوم گواهی صلاحیت صادر می كند.

مشاورە حقوقی ممکن است در زمینه های زیر اعطا شود:

• قانون مدنی (به عنوان مثال، مدت اجاره، تصادفات، قانون خانواده)

• حقوق اداری

• قانون اساسی

• جنایی

• قانون کار و قانون اجتماعی

درخواستنامە كمك مشاورە را شما به صورت شفاهی می توانید در روزھای دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9:00-12:00 در هر بخش مربوط به دادگاه منطقه و یا بە صورت كتبی از طریق فرم درخواست می توانید درخواست كنید. ھنگام مراجعە بە موقعیت درخواست، شناسنامە خود را بە ھمراە بیاورید. اگر درخواست، درخواست نامە برای شما نیست شما باید وكالتنامە درست كنید. سوابق بازنشستگی و غیره) ALG I und II اطلاعات در مورد علاوه بر این، مدارك مربوط به درآمد خود را (حقوق و

دستمزد،مورد نیاز است و ھمچنین بار مسئولیت، پرداخت مانند اجاره، تخفیف برای ارائه دهندگان مختلف، كە بتوانند شرایط مالی شما را بررسی كنند. علاوه بر این شما در حال حاضر باید مدارك و سوابق کامل خود را ارائه دھید. مشاوره بدون هزینه است. در صورتی که درخواست مورد تایید است، هزینه ها تحت پوشش خواهد بود.

اگر درخواست نامە رد شود ھزینە پرداخت برای شما خواھد آمد. اگر مشاورە رخ دادە شود. مبلغ 15.00 € ممکن است در مورد بازپرداخت برای فرد مشاورە مورد نیاز است.

 برای منطقە شلسویگ-فلنسبورگ دو دادگاه در منطقه صلاحیت دارند. 

Telefon: 04621 815-0
Fax: 04621 815-311
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 0461 89-0
Fax: 0461 89-434
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

کمک های حقوقی برای دادرسی/محاكمە / Prozesskostenhilfe

حل و فصل در خارج از دادگاه ممكن نیست. می توانید حمایت بیشتر، به اصطلاح کمک های حقوقی درخواست شده می توانید پشتیبانی بیشتر در مورد درخواست نام بردە، درخواست كنید.

: پیش نیازها برای تقاضا نامە

• متقاضی می تواند برای ھدایت محاكمە و یا دادرسی اطلاعات لازم را فرایند كند. شرایط اقتصادی و شخصی صدق نمی کند،

• قصد دفاع قانونی و یا پیگرد قانونی چشم انداز کافی برای رسیدن بە موفقیت دارد و

• قصد دفاع قانونی و یا پیگرد قانونی عمدی نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کمک های مشاوره مراجعه کنید.

اینترنت / Internet

اطلاعات را می توان به سرعت از طریق وب سایت های مختلف و موتورهای جستجو در سایت ھای اینترنت پیدا كرد. همچنین اطلاعات در مورد تقریبا تمام ادارات، مقامات دولتی، موسسات، از زندگی عمومی در اینترنت ثبت شده است. در کنار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی شما راهنمایی های بسیاری را در مورد زندگی روزمره "به آلمان خوش آمدید" را در سایت ذیل می توانید ببینید

www.bamf.de/willkommen-in-deutschland

ا گر شما به دنبال اطلاعات در اینترنت ھستید، مراقب باشید !!!! هرگز اطلاعات شخصی خود را وارد نکنید. سایت های بسیاری وجود دارند كە مشكوك ھستند. در پشت این سایتھای پنهانی کلاهبرداری بە اسم نهادهای دیگر وجود دارد. آنها اغلب ایمیل های مختلف و خیالی درمورد درخواست ھا برای پرداخت، یادآوری و غیره را ارسال می كنند. چنین ایمیلهایی را باز نكنید، به خصوص اگر فرستنده برای شما ناشناخته باشد. آنها ممکن است حاوی ویروس های مخرب باشند كە می توانندمعلومات شما را حذف و یا اطلاعات شخصی شما را بە سرقت ببرند

اطلاعات بیشتر در مورد اینترنت در سایت حمایت از مصرف کننده را می توانید ببینید.

صفحات زرد /  Die Gelben Seiten

آدرس های مهم و شماره تلفن را شما می توانید در "صفحات زرد" پیدا كنید، این آدرسھا در کتاب تلفن محلی موجود است. صفحات زرد سالانه به روز شده و در مغازه ها، ادارات پست و غیره می توان دریافت كرد. بە طوری كە ھر شھروند بتواند یك كپی مجانی دریافت كند.

برای دیدن صفحات زرد در اینترنت بە این سایت مراجعە كنی:

www.gelbeseiten.de

كودكستان و مدرسە / Kindergarten und Schule

 كودكستان/ مھد كودك / Kindergarten

از تاریخ 01.08.2013 ، هر کودک که سال اول زندگی را بە اتمام رسانده است یک حق قانونی در یک جا در مهد کودک، در یک مرکز مراقبت و یا در مراقبت روزانه را دارد.

آمادە سازی برای رفتن مدرسە و یادگیری زبان برای رشد كودك شما بسیار مھم است.

در وقت مناسب برای ورود بە سیستم برای كودكتان اقدام نمایید. به خاطر داشته باشید که تقاضا اغلب بیش از ظرفیت فراتر می رود.

راه های بسیاری برای مراقبت از کودکان در آلمان وجود دارد.

 

تا سن سه سال:

 • گروھای چهاردست و پا /خزیدن / Krabbelgruppen
 • مراقبین روز/ Tagesmütter/Tagesväter
 •  گروه های بازی
 •  كودكستان / Kinderkrippen
 •  کودکستان برای سنین مخلوط

از سه سال تا شروع مدرسه:

 •  مهد کودک
 •  سایر امکانات قبل از مدرسه، مهد کودک
 •  مراقبت روزانه

بعد از سن مدرسه:

 •  مدارس تمام روز
 •  بازی بچەھا در مدارس تحت مراقبت آموزش و پرورش مراكز / Horte
 •  کمک به دانش آموزان در انجام تكالیف و یا مشق شب
 •  مدارس نظارت و غیره

 مدرسە / Schulen 

در شلسویگ-هولشتاین 9 سال آموزش و پرورش اجباری است. بعد از آن آموزش های حرفه ای اجباری تا سن 18 سالگی است. اولیا موظف به تضمین حضوربە طور منظم فرزندان خود در مدرسه ھستند.

همه کودکانی که در آلمان زندگی می کنند باید به مدرسه بروند!!! اگر فرزند شما بە مدرسه نرود، شما جریمه خواھید شد، در بدترین حالت، پلیس دخالت می كند.

حضور در مدارس دولتی رایگان است. علاوه بر این، در آلمان مدارس خصوصی نیز وجود دارد. معمولا هزینه های مدرسه را باید پدر و مادر پرداخت كنند.

 مدرسه ابتدایی (اولیه) / (Grundschule (Primarstufe

در شلسویگ-هولشتاین همه کودکان از سن 6 سالگی به دبستان ابتدائی می روند. ثبت نام زود یا دیر امکان پذیر است. بە عنوان یك قاعدە هر کودک با توجه به محل اقامتش دریک مدرسه تقسیم می شود. والدین باید فرزندشان را در یک مدرسه ثبت نام کنند. مهلت ثبت نام توسط مدرسه كتبی اطلاع دادە می شود. از آنجا که آموزش و پرورش اجباری است وکودکان به طور خودکار درمدرسه مناسب پذیرفتە می شوند بر خلاف برنامه ثبت نام در یک مهد کودک، شما لازم نیست که نگران باشید که فرزند شما هیچ جایی را پیدا نكند. در آلمان ثبت نام در یک مدرسه پیش دبستانی نیز ممکن است ، باید بررسی شود که آیا ظرفیت اضافی در دسترس است.

در وقت مناسب با مدرسە تماس بگیرید.

مدرسه ابتدایی برای زمان مدرسه روزانه بە طور ثابت در چارچوب زمانی چهار درس برای کلاس اول و دوم، و پنج درس برای کلاس سوم و چھارم برای همه دانش آموزان دارد.

اغلب مدارس ابتدایی مراقبت قبل و بعد از ساعات مدرسه را دارند. بخاطر اینكە پدر و مادر ساعات کاری خود را کمی آزادانه تر بتوانند انجام بدھند. این مراقبت ھا ھزینە دارد.

 آموزش متوسطە(سطح متوسطه یك و دو/  (Weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II

بعد از مدرسه ابتدایی، فرزندان شما با قدرت و عملکرد دارایی ھایی كە در مدرسە داشتە اند بە مدارس جامعە، دبیرستان می روند. در همین حال، بسیاری از مدرسە ھا یک برنامه کامل روز با فعالیت های تفریحی دارند. سیستم مدرسه در مدارس متوسطه بسیار متفاوت است. تصمیم گیری اینکه بھترین مدرسە مناسب برای کودک شما كدام می توانند باشند بھتر است مشورت با معلمان و فرزند خود را در نظر بگیرید.

در اینجا شما در یك نگاە می توانید مدارس را پیدا كنید.

• مدارس متوسطه (تا کلاس 9 یا 10)

• دبیرستان(تا کلاس 10)

• مدارس با چندین دوره آموزش و پرورش (در اینجا می توان فارغ التحصیلی از مدرسه واقعی را بە دست آورد)

• مدارس دبیرستان(تا کلاس 12 یا 13)

• ھمە مدارس (بدون و یا با سطح فوقانی ، در اینجا همه درجه اهدا می گردد)

برای تعلیم راه های بسیاری در آلمان وجود دارد كە بتوان با اتمام موفقیت آمیز و یك نتیجە موفق بە مدارس دیگر برای ادامە تحصیل رفت. تا زمانی که شما كارنامە ورودی دانشگاه (امتحان نھایی دبیرستان) را به دست بیاورید با بە پایان رساندن مدرسە اجازە رفتن بە دانشگاە ھا را دارید.

در طول سال تحصیلی تغییر از یک مدرسه به مدرسە دیگر ممکن است اگر خدمات این اجازه را بدهد. در آلمان سیستم مدارس بسیار انعطاف پذیر است و راە را برای بسیاری از فرصت های حرفه ای باز می كند. از این فرصت استفادە كنید و بیشتربە یادگیری دانش بپردازید. با آموزش عالی به طور کلی شما بیشتر دسترسی به حرفه های مختلف را دارید، شما ھمچنان می توانید با یادگیری مدرک دانشگاهی را دریافت كنید.

سفرهای مدرسه، گشت و گذار، جشن مدرسه، رویدادهای مدرسه، آموزش شنا و غیره بخش مهمی از زندگی در مدرسه ھستند. اجازە دھید فرزندانتان در این برنامەھا مشاركت كنند. مشاركت در برنامە ھای مدرسە ترویج برای همه است و انگیزە كودكانتان را تقویت می كند

 

آیا فرزند شما بە كودكستان می رود و در آنجا ھر ھفتە چند ساعت درس برای بھتر یادگیری زبان آلمانی بە او می دھند تا برای ورود بە مدرسە آمادە شود.

اگر شما و خانواده خود تازە به آلمان آمدەاید و كودك شما در سنی است كە نیاز بە رفتن مدرسە را دارد. فرزند شما باید اول .برود DaZ بە یك كلاس

معنی آلمانی به عنوان زبان دوم است. در آنجا با تعلیم مخصوص زبان آلمانی را یاد می گیرد. بە DaZ

در مرحله دوم، کودک شما می تواند در برخی از رشتە ھای آموزشی به طور منظم دریك کلاس درس شركت كند.

در منطقە شما كدام مركز یادگیری كلاس آلمانی به عنوان زبان دوم مسئول است شما می توانید از مدرسە منطقە خود بپرسید.

از سن 16 سالگی جوانان در مراکز آموزش حرفه ای بە کلاس آلمانی به عنوان زبان دوم می روند. غالبا، والدین از خود می پرسند به چه زبانی باید با کودک خود صحبت كرد. موسسه دولتی برای آموزش اولیه در مونیخ در مورد این موضوع بە چند زبان نا مەھای والدین را منتشر كردە است.

چگونه فرزندم 2 زبان آلمانی و زبان خانوادگی را بياموزد؟ Farsi

جا بە جایی/ Mobilität

جامعه ما بیش از هر زمان یک جامعه با تحرك است. با پای پیادە، با دوچرخه، در ماشین، در اتوبوس، در قطار ( مترو، قطار شھری) یا هواپیما، تحرک مشخصه زندگی روزمره ما است.

در اینجا شما می توانید اطلاعات در مورد مقررات راهنمایی و رانندگی و اطلاعات عمومی تحرک در آلمان را پیدا كنید.

در ترافیك مراقب باشید! (قوانین ترافیک به چند زبان)

Gib acht im Verkehr! Verkehrsregeln in mehreren Sprachen

 رفتار درست در حمل و نقل عمومی (اتوبوس، قطار، و غیره) /
(Richtiges Verhalten in den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bussen, Bahnen etc

مقررات خاصی وجود دارد که شما باید در هنگام استفاده از حمل و نقل عمومی رعایت نمایید. در اینجا چند راھنمایی برای اینكە شما بدانید چطور باید رفتار كنید:

 •  گرفتن و یا خرید یک بلیط معتبر ! سوار شدن بدون بلیط در آلمان هزینه های زیادی دارد و باید پول زیادی پرداخت كرد.
 •  قبل از سوار شدن اجازه دھید مسافران دیگر پیادە شوند.
 •  اگر شما یک فرد مسن، یک زن باردار، یك معلول را دیدید لطفا جا و یا صندلی خود را بە آنھا ارائه دهید.
 •  اگر شما در حال سفر با کودکان خود ھستید کودکان را مشغول كنید. به طوری که مزاحم مسافران دیگر نشوید.
 •  بە موسیقی با صدای بلند گوش ندھید.
 •  تماس و یا صحبت كردن با تلفن با حجم مناسب و با صدای آرام
 •  ھنگام ترک صندلی، مكان خود را تمیز نگە دارید.
 •  ملاحظه رفتار به طور کلی با مسافران دیگر؛ ! ازهل دادن، سر و صدا كردن، تنه زدن خوداری نمایید!
 •  رعایت خط سفید بر روی سكوی راە آھن که نشانه فاصله امن است

 مزایای اجتماعی / Soziale Leistungen

آلمان یک دولت اجتماعی است.این به چه معنی است؟

در واقع، هر شهروند با کار كردن مسئول زندگی خود است. با این حال دولت بە افرادی که قادر به تامین امرار معاش خود بە خود نیستند، کمک می کند و معایب را جبران می کند. تعدادی از مزایای اجتماعی دولت وجود دارد.

در اینجا شما می توانید مزایای اجتماعی مھم را پیدا كنید:

 / قانون مزایای متقاضیان پناھندگی /
(Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG

متقاضیان پناھندگی با داشتن Duldung و خارجیانی كە اجازە اقامت دارند Aufenthaltsgestattung

خدمات مزایا را بر اساس قانون مزایای متقاضی پناھندگی را دریافت می كنند.

این شامل خدمات زیر است:

 • خدمات عمومی برای مواد غذایی، مسکن، حرارت، لباس، مراقبت های بهداشتی، کالاهای خانگی، نیازھای لازم برای خانواده (نیازھای ضروری)
 • خدمات برای پوشش نیازهای شخصی زندگی روزانه (نیازهای شخصی لازم)
 •  خدمات در ھنگام بیماری، بارداری و زایمان

در موارد خاص، سایر خدمات اختیاری در دسترس است كە می تواند در موارد خاص مجاز باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا به مراکز اجتماعی مراجعه کنید.

Telefon: 04609 900-350
Fax: 04609 900-370
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 0461 16844-0
Fax: 0461 16844-80
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04608 9720-0
Fax: 04608 9720-30
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04642 9245-0
Fax: 04642 9245-55
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04624 4571-0
Fax: 04624 4571-20
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 4813-0
Fax: 04621 4813-299
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 3064-0
Fax: 04621 3064-70
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

 آموزش و پرورش و مشارکت (بسته آموزشی)  /  (Bildung und Teilhabe (Bildungspaket 

علاوه بر این، دریافت کنندگان خدمات پس از قانون مزایای متقاضی پناھندگی می توانند برای كودكان خود تقاضا نامە برای آموزش و مشارکت درخواست نمایند.

اطلاعات لازم را در مورد بستە آموزشی از حروف آ تا ز را و ھمچنین آموزش و پرورش و مشاركت، تقاضانامە را می توانید در سایت:

http://www.schleswig-flensburg.de

 خدمات، حقوق بیكاری II كە بە عنوان ھارتزIV شناختە می شود /
(Leistungen nach SGB II (Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich Hartz IV     

تقاضا نامە خدمات SGB II  در صورتی می توان درخواست كرد كە متقاضی

 • دقیقا  15 سالە است و هنوز بە محدودیت سنی خاصی نرسیدە است
 • قادر بە كار كردن است (می تواند در روز 3 ساعت كار كند)
 •  نیاز به کمک دارد (نمی تواند تحمل امرار معاش خود را بكند.)
 • اقامت عادی در جمهوری فدرال آلمان را دارد

ایدە اصلی ازSGB II  عبارتند از:

تقاضا و ترویج

بیکار را بە پیدا كردن کار برای خود و یا آموزش تشویق كرد. هدف این است که به طور عمده برای پیدا کردن کار که درآمد کافی (پول) برای فرد یا كل خانوادە را بتوان تامین كرد. چگونە می توان بە این هدف رسید. یک شرایط شمول اجتماعی(در یک توافق مشترک) تنظیم شده، معین می شود. از طریق ارائە پیشنهادات مختلف مشتریان را مورد هدف قرار داد ازطریق پشتیبانی مالی وقتی كە در جستجوی كار ھستند.

خدمات زیر را می توان درخواست كرد:

• مزایا برای پوشش امرار معاش( بە طور منظم، نیازهای اضافی، هزینه های مسکن و گرمایش، سهم بیمه بهداشت و مراقبت های پرستاری)

• خدمات برای گنجاندن در کار

• خدمات برای آموزش و مشارکت

تقاضانامە  SGB IIرا باید از مركز اجتماعی مربوطە درخواست كرد.

آدرس تحت آیتم منو

می توان پیدا كرد.

آموزش و پرورش و مشارکت (بسته آموزشی) / (Bildung und Teilhabe (Bildungspaket

دریافت کنندگان مزایای SGB II

می توانند برای خدمات آموزش و مشارکت برای فرزندان خود تقاضانامە درخواست كنند. اطلاعات لازم را در مورد بستە آموزشی از حروف آ تا ز را می توانید در سایت:

http://www.schleswig-flensburg.de

ببینید.

 خدمات برای خانواده ها با فرزندان / Leistungen für Familien mit Kindern

كمك ھزینە / پول بچە / Kindergeld 

سرپرست قانونی، معمولا والدین می توانند برای حمایت از کودکان خود تقاضانامە برای پول بچە درخواست كنند.

پول بچە برای:

 •  برای تمام کودکان تا سن 18 سالگی
 •  برای کودکان در آموزش و پرورش تا سن 25
 • برای کودکان بیکار تا سن 21 سالگی

كسانی كە در آلمان زندگی می كنند، در یک کشور عضو اتحادیه اروپا یا در منطقه اقتصادی اروپا.

كمك ھزینە صرف نظر از درآمد پرداخت می شود! خانواده ها نیز می توانند کمک هزینه فرزند در دستمزد و مالیات كە بر درآمد اعطا می شود، دریافت كنند. از 2017/01/01 کمک هزینه فرزند دوباره مطرح شد این بار به 2 یورو . به طور همزمان، کمک هزینه فرزند 10 € دیگر افزایش یافت. بعد از آن برای تاریخ 2016/07/01 كە بە 20 یورو مطرح شده بود. ھمچنین كمك ھزینە مالیاتی كودك از01.01.2017 بە 7.356 یورو افزایش یافت. بعد از آنكە او در سال 2015 توسط 118 یورو و در سال 2016 توسط 180 یورو افزایش یافته بود. جدید:


01.01.201501.01.201601.01.2017
1-2.Kind
188 Euro 190 Euro 192 Euro
3. Kind 194 Euro 196 Euro 198 Euro
ab 4. Kind 219 Euro 221 Euro 223 Euro

درخواست تقاضانامە از طریق صندوق خانوادە آژانس كاریابی

Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit

 کمک هزینه کودکان / Kinderzuschlag

کمک هزینه کودکان ممکن است به خانواده های کم درآمد پرداخت شود كە:

 •  کودکان زیر 25 سال كە ازدواج نكردەاند (مجرد) و درھمان خانە زندگی می كنند.
 •  درآمد خانواده و امرار معاش پدر و مادر كە اما نمی تواند زندگی بچە را تامین كند.
 • كمك مالی ویا مزایای SGB II 
 • و كمك اجتماعی را دریافت نمی كند.

کمک هزینه کودکان حداکثر 150 یورو برای ھر کودک در هر ماه است. تقاضا نامە را می توان از صندوق خانوادە و ھمچنین آنلاین درخواست كرد.

علاوە بر این والدین می توانند برای خدمات آموزش و مشارکت برای فرزندان خود تقاضانامە درخواست كنند. اطلاعات لازم را در مورد بستە آموزشی تحت آیتم منو از حروف آ تا ز را می توانید ببینید.

Familienkasse der Bundesagetur für Arbeit

کمک هزینه والدین/ پول پدر و مادر/ Elterngeld

کمک هزینه والدین را پدر و مادری دریافت می كنند که:

 •  از کودک خود در 14 ماه اول پس از تولد مراقبت می كنند.
 •  بیش از 30 ساعت در زمان پدر و مادری كار نكنند.
 •  همراه با کودک خود در یک خانه زندگی می کنند.
 •  یک اقامتگاه و یا اقامت همیشگی در آلمان دارند.

همه پدر و مادرھا می تواند مزایای والدین را دریافت كنند صرف نظر از اینکه آنها قبل از تولد مشغولیت بە كاری را داشتە اند. میزان مزایای پول والدین بستگی بە درآمد دارد. حداقل مقدار300

یورو در هر ماه است. با یک ماشین حساب کمک هزینه. والدین شما می توانید مقدار كمك ھزینە والدین را خودتان محاسبه کنید.Elterngeldrechner

 کمک هزینه والدین باید كتبی درخواست شود. لطفا با دفتر کمک هزینه والدین مسئول در منطقە تماس برقرار نمایید

کمک هزینه والدین باید كتبی درخواست شود. لطفا با دفتر کمک هزینه والدین مسئول در منطقە تماس برقرار نمایید.

 کمک هزینه زایمان / Mutterschaftsgeld

كمك ھزینە زایمان را زنانی می توانند دریافت كنند كە:

 •  كسانی كە داوطلبانه و یا از نظر قانونی حق پرداخت پول بیماری را دارند و بیمە شدەاند
 •  اشتغال (کار در خانه و یا کارهای کوچک) قبل از تولد کودک
 •  در دوران بارداری توسط کارفرما بە كارش خاتمە دادە شدە است

كمك ھزینە زایمان در طول دورە حفاظت (زنان در این دورە نباید كار كنند) پرداخت می شود:

• 6 هفته قبل از تولد و 8 هفته بعد از وقت

• 12 هفته پس از زایمان در ھنگام تولد نوزاد نارس یا زایمان چندین بار

مقدار كمك ھزینە زایمان با توجه به درآمد سه ماه گذشته و حداکثر 13 یورو در هر روز محاسبه می شود. برای کمک هزینه زایمان یارانه کارفرما پرداخت می شود اگر درآمد بالاتر از 390 € قبل از زایمان باشد.

اطلاعات بیشتر را در مورد خانواده، بارداری، زنان را می توانید در صفحە وزارت فدرال امور خانواده، سالمندان، زنان و جوانان ببینید:

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

مزایای مسکن / Wohngeld

کمک هزینه مسکن (یارانه برای اجاره و یا بارمالکیت) می تواند برای خانواده های کم درآمد اعمال و درخواست شود.

مقدار کمک هزینه مسکن بە این طریق محاسبە می شود :

 •  درآمد و تعداد اعضای خانواده
 •  ارتفاع اجاره فعلی

كسب اطلاعات بیشتر در صفحە

https://www.schleswig-flensburg.de

علاوه بر این، برای كمك ھزینە مسکن می توانید یک درخواست به ارائه مزایای آموزش و پرورش و مشارکت برای فرزندان خود تقاضا كنید.

 / مزایای بیكاری یك (در از دست دادن کار) / (Arbeitslosengeld I (beim Arbeitsverlust

تقاضای مزایای بیکاری را می توان برای کارگرانی که در حال حاضر بیکار هستند درخواست كرد

به عنوان کارگر بیکار اگر او:

 •  در یک رابطه کاری نیست
 •  تلاش برای پایان دادن به بیکاری
 •   تلاش خود را برای پیدا كردن كار در بازار کار(تلاش میانجیگری با آژانس كاریابی) فراهم کند

افراد بیکار شخصا باید در آژانس کاریابی ثبت نام كنند و زمان خاصی مشغول كار با بیمە اجتماعی باشند تا حق مطالبە داشتە باشند

پس از اقدامات مورد نیاز مزایای بیکاری

6  تا  12

ماه پرداخت می شود. برای بیکاران مسن تر، بیکاری ممکن است به مدت24 ماه اعطا شود.

بیکاران باید مشغول كار با بیمە اجتماعی (حداقل 15 ساعت) در تلاش باشند آنها به طور منظم توسط آژانس استخدام راھنمایی می شوند.

اطلاعات بیشتر در صفحه آژانس اشتغال فدرال موجود است:

https://www.arbeitsagentur.de

کمک آموزش (قانون کمک آموزش فدرال) / (Ausbildungsförderung (BAföG

قانون آموزش کمک های فدرال حمایت دولتی را برای پرورش، برای دانش آموزان و دانشجویان فراھم می كند. این کمک مالی آموزش و پرورش در نظر گرفته شده برای ایجاد برابری فرصت كە بە شهروندان آسیب پذیر اجتماعی یك امكان دادە شود برای به دست آوردن صلاحیت حرفه ای.

  کمک های مالی بە کارآموزانی اعطا می گردد كە در آغاز آموزش ھنوز 30 سالە نشدەاند

بعد از قانون كمك آموزش فدرال مراجعه کنندە:

 • به طور کلی مدرسە ھا از كلاس 10 (Schüler-BAföG)
 • مدارس فنی (Schüler-BAföG)
 • مدارس حرفه ای (Schüler-BAföG)
 • آکادمی و دانشكدە/ مدرسە عالی (مطالعه و یا وام های آموزشی)  (Studien-BAföG oder Bildungskredit)

آموزش در سیستم دوگانه نمی تواند توسط BAföG تامین شود.

تقاضانامە برای کمک هزینه آموزش حرفه ای (BAB) ممکن است تحت شرایط خاصی درخواست شود.

مقدار بودجه بستگی به نوع مرکز آموزش و محل اقامت دارد. سطح حمایت میتواند به صورت آنلاین محاسبه شود. برای حساب كردن، اینجا را کلیک کنید.

كە آیا دریافتBAföG بستگی بە محل اقامت دارد.

پناهنده شناخته (حق پناهندگی، پناهندگان با وضعیت پناهندگی و یاحمایت تکمیلی) می توانند بدون در نظر گرفتن مدت اقامت آنھا در آلمان، تقاضانامە برای كمك ھزینە برای تحصیل درخواست كر.د

 تحمل و دارندگان اجازه اقامت خاص بشر دوستانە، اگر در حال حاضر 15 ماه از اقامت آنھا در آلمان می گذرد.

(vgl. §8 BAföG, Abs. 2, 2 und Abs 2a)

 

پناهجویان و پناھندگانی كە در انتظار یک تصمیم برای درخواست پناهندگی خود ھستند. نمی توانند درخواست تقاضانامە برای كمك ھزینە BAföG بكنند.

شما میتوانید اطلاعات عمومی در مورد كمك ھزینە را در ویب سایت وزارت فدرال آموزش و پژوھش ببینی:

Bundesministerium für Bildung und Forschung

ترسی به کمک های مالی آموزش و پرورش برای پناھجویان، شهروندان اتحادیه اروپا و (IQ) اتباع کشورهای ثالث، دفتر برنامه مهاجرت، ادغام از طریق صلاحیت

 (IQ) را ببینید.

کمک مالی آموزش های حرفه ای/  (Berufsausbildungsbeihilfe (BAB

تقاضا نامە کمک مالی آموزش های حرفه ای به کارآموزان ( در آموزش، كارآموز نامیدە می شود) را می توان درخواست كرد. برای كسانی كە با پدر و مادر خود زندگی نمی كنند و و با پیش نیازھای خاص.

كمك مالی آموزش ھای حرفەای را همچنین ممکن است در اقدامات آماده سازی حرفه ای از شرکت کنندگان (BvB) دریافت كرد.

كمك مالی آموزش ھای حرفەای یکی از آژانس های آژانس فدرال كار است.

مقدار كمك مالی آموزش ھای حرفە ای:

 •  بر اساس نوع محل اقامت،
 •  میزان کمک هزینه آموزش
 •  درآمد سالانه پدر و مادر، همسر یا شریک زندگی

ارتقاء شامل یک مبلغ یکجا برای امرار معاش و هزینه های مرتبط با آموزش، هزینه های رفت و برگشت و هزینه هایی برای لباس کار است.

كمك مالی آموزش حرفەای همچنین می تواند برای آموزش حرفه ای خارجی (و نه در عمل) پذیرفتە شود.

کارآموزان که در خانه های خود زندگی می کنند و كمك مالی آموزش ھای حرفەای دریافت می كنند. می توانند کمک مالی با توجە بە كتاب قانون اجتماعی، كتاب دوم امنیت عمومی برای جویندگان کار را دریافت كنند. پیش نیاز این است که كمك مالی آموزش ھای حرفەای و درآمد دیگر هزینه برای اقامت و گرمایش را نمی توان پرداخت كرد. هزینه های بالا غیر منطقی را نمی توان در نظر گرفت.

در اقدامات قبل از آموزش (BvB) ھزینە ھای دورە، ھزینەھای لازم رفت و برگشت، هزینه برای منابع آموزش و برای لباس كار.

صرف نظر از درآمد تا حدی با مشارکت گسترده پذیرفتە می شوند. برای كارآ موزان معلول مقررات و طرح های ویژه ای را برای ترویج مشارکت افراد معلول در محل کار در نظر گرفتە می شود.

مطالبە كمك مالی آموزش ھای حرفەای، تنها در صورتی که حداقل قبل از شروع، پنج سال در داخل آلمان اقامت داشتە باشند و پنج سال از نظر قانونی درآمد كافی داشتە باشند و یا حداقل یکی از والدین در مجموع از سه سال در آلمان در طول شش سال گذشته اقامت داشتە و از نظر قانونی سە سال درآمد كافی را داشتە است.

تا زمانی که شما در 15 ماه اول در آلمان از دفتر امنیت اجتماعی مزایای مطابق با § 3 AsylbLG

را دریافت می كنید این پرداخت می شود حتی اگر شما شروع به كار آموزی كردە باشید و هیچ کمک هزینه آموزش های حرفه ای را دریافت نمی كنید.

پناھجویان با اقامت پس از 15 ماە در اصل مزایای بالاتر تحت § 2 AsylbLG i. V. m. dem SGB XII

دریافت.

می كنند اما اگر شما یك دورە كارآموزی را انجام دھید كە برای آن شما در واقع می توانید کمک هزینه آموزش حرفه ای را دریافت كنید. دفتر امنیت اجتماعی مگر در موارد سخت و مشكلات، ھیچ مزایای اجتماعی را بعد از قانون مزایا برای پناھجویان را تقدیم نمی كند.

نوآوری با قانون ادغام!

برای اجازە دادن که یک چشم انداز خوب برای اقامت دارد مزایای حمایت مالی پس از سه یا پانزده ماه (کمک هزینه آموزش حرفه ای و کمک هزینه آموزش و پرورش) با اقامت قبلی محدود هستند.

اطلاعات بیشتر را می توان در صفحە Bundesagentur für Arbeit

 پیدا كرد.

آموزش و پرورش و مشارکت (بسته آموزشی) / (Bildung und Teilhabe (Bildungspaket

دریافت كنندگان مزایای SGBXII می توانند برای فرزندان خود تقاضانامە برای آموزش و مشاركت درخواست كنند.

اطلاعات عمومی در مورد بستە آموزشی در آیتم منو از حروف آ تا ز را وھمچنین تقاضانامە برای آموزش و پرورش و مشارکت را دراین صفحە می توانید ببینید:

http://www.schleswig-flensburg.de

 خدمات بیكاری / Leistungen nach SGB XII

کمک های اجتماعی شامل کمک برای امرار معاش، امنیت عمومی در دوران پیری و در ناتوانی و سایر خدمات در شرایط خاص به عنوان مثال، مراقبت های طولانی مدت.

مطالبە كمكھای اجتماعی فقط زمانی در دسترس است اگر نیاز از منابع خود برآورده شود. پشتیبانی برای امرار معاش در نتیجه نمی تواند از افراد واجد شرایط استخدام دریافت كرد. حقوق بازنشستگی موقت برای كاھش درآمد كافی، كسانی كە مدت طولانی بیمار ھستند و در یك مركزتحت مراقبت ھستند. حق امنیت اولیه در سن پیری و ناتوانی افراد نیازمند بالاتر از سن 65 سال و بە طور دائم تنھا بە دلایل پزشكی، بە طور كامل افراد ناتوان 18 سالە (کسانی که قادر به کار کمتر از 3 ساعت در روز نیستند).

https://www.schleswig-flensburg.de/Kreis-Verwaltung-/Die-Kreisverwaltung/Soziales

حقوق بازنشستگی سالمندان / Altersrente

حقوق قانونی بازنشستگی پرداخت می شود اگر بیمه شدە یک سن خاص (سن بازنشستگی/معمولا محدودیت سنی) داشتە و توسط قانون برای حداقل پنج سال بیمە (دوره مقدماتی) شدە باشد. افراد بیمه شده که قبل از 01.01.1947

به دنیا آمدەاند. می توانند با سن 65 سالگی بە دوران بازنشستگی بروند و یا بازنشستە شوند. برای این سالھا كە سن بازنشستگی قانونی بین سال های

2012 و2029است بە تدریج از سن 65 سالگی بە سن 67 سالگی افزایش یافتە است.

میزان حقوق بازنشستگی به طور عمده بستگی به مدت زمان اشتغال بیمه و میزان پرداخت دستمزد دارد.

انواع دیگری از بازنشستگی وجود دارد. اطلاعات بیشتر را می توان در اینجا یافت كرد:

.http://www.deutsche-rentenversicherung.de

زبان / Sprache

راه های بسیاری برای یادگیری زبان آلمانی وجود دارد. مدارس، دانشگاه ها، باشگاه ها، مراکز فرهنگی و مدارس زبان خصوصی دوره های زبان برای گروه های سنی مختلف وجود دارند. آموزش زبان برای مهاجرین بزرگسال در منطقە شلسویگ-فلنسبورگ از پیشنهادات مختلفی تشكیل می شود.

شما می توانید لیست کامل از تمام دوره های زبان را در اینجا پیدا کنید.

اطلاعات عمومی در ارائه دوره های مختلف و یک لیست از مکان دورەھای زبان در منطقه را می توان در نكات ذیل یافت كرد

 (بسته شروع برای پناهندگان در شلسویگ-هولشت این) STAFFدورە ھای آموزش زبان بە نام /
STAFF-Kurse -Starterpaket für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein

STAFF پروژه

در این پروژه بسته شروع برای پناهندگان درشلسویگ-هولشتاین، دوره های آموزشی برای پشتیبانی از زبان برای اولین بار در

و دیگر ارائه دهندگان دوره آموزش جھت ھمبستگی انجام می گیرد.Volkshochschulen

بە (WISH-Kurse) دوره ها در حال حاضر در پذیرش اولیه بە نام دورەھای ویش

(شلسویگ-هولشتاین خوش آمدید) و امكانات بیشتری را ارائە می كنند مانند:

• آموزش زبان آلمانی

• در زندگی روزمره، تشخیص موقعیت دادن و نقطه هدف در جامعه و یا در شهرستان

این دورەھا در مجموع از 120 ساعات درسی تشكیل می شوند. برای شرکت کنندگانی که دریک دوره نخست حضور داشتند

STAFF دوره های سازنده ارائه می شوند به طوری که یک فرد می تواند در 360 ساعت آموزش درسی دورە

مشاركت كند.

این دورەھای یادگیری زبان در گروه های کوچک، حداکثر20 نفر در هر گروه انجام می شوند. زبان را می توان در

یاد گرفت. با تشکر از حمایت شلسویگ-هولشتاین، دوره رایگان می باشد. A1 / A2 سطح

(Volkshochschule) برای همه پناهجویان شرکت در این پروژه امکان پذیر است. از مدرسە آموزش زبان

در منطقە خود كە آیا چنین دورە زبان ارائە می شود پرس و جو كنید. توجه داشته باشید، با این حال، که دوره های ھمبستگی/یکپارچه سازی یک اولویت است.

مجاز نیست كە سبب از دست دادن دورە آموزش جھت ھمبستگی زبان شود!(STAFF-Kurs) شركت در دورە یادگیری زبان

(STAFF-Kursen) برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دورەھای آموزش زبان

شما می توانید در صفحە ذیل پیدا كنید.

Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein

FlyerSTAFF2016

دورە آموزشی جھت كمك بە ھمزیستی / Integrationskurse

Basissprachkurs 300 UE / دورە آموزشی اساسی

 Aufbaukurs 300 UE/ دوره های آموزشی پیشرفتە بازسازی

Orientierungskurs / دوره آموزشی آشنایی با موقعیت

 100UE bisher 60 UE / Abschlusstests آزمون نهایی

هدف از دوره: كمك بە ھمزیستی و مشارکت های اجتماعی مهاجران است.

وجود دارد.( دورە آموزشی جھت كمك بە ھمزیستی برای جوانان، UE دورە آموزشی جھت كمك بە ھمزیستی تا 960

پدر و مادر، دورە آموزشی جھت كمك بە ھمزیستی برای زنان، دورە آموزشی جھت كمك بە ھمزیستی برای توانایی خواندن و نوشتن(سواد)، دورەھای پشتیبان، دورەھای فشردە برای یادگیری سریع با 430 ساعت درسی)

دورە آموزشی جھت كمك بە ھمزیستی با اهداف گروھای زیر است:

- همه افراد و مھاجران تازە وارد با وضعیت اقامت طولانی مدت

- خارجی هایی كە در حال حاضر زمان طولانی تری است كە در آلمان زندگی می كنند، - شهروندان اتحادیه اروپا و بە ویژە آلمانیھایی كە نیاز بە دورە آموزشی ھمبستگی دارند.

- مھاجرینی كە تازە آمدەاند و بە زبان آلمانی آشنایی ندارند و نمی توانند صحبت كنند.

- اتباع خارجی که نیاز ویژه ای بە دورە آموزشی جھت كمك بە ھمزیستی دارند و توسط مقامات اداره مهاجرت فرا خوندە شدەاند.

دریافت می كنند. و توسط نهادهای منافع اساسی بخاطر فقدان مهارت های زبان آلمانی SGB II - اتباع خارجی که مزایای

فراخوندە می شوند.

قبل از شروع دوره آموزش یك آزمون تعیین سطح باید انجام شود.دورە زبان با اعطا یك گواھی دورە آموزشی برای كمك بە ھمزیستی بە پایان می رسد. كە متشکل از دو بخش است:

(DTZ) "آزمون آلمانی برای مهاجران"

(LiD) و دوره آموزشی آشنایی با "زندگی در آلمان"

تدریس می شود. B2 سطح زبان تا كلاس درسی

را كسب نمائیدB1 اگر شما در امتحان نھایی نتوانستە باشید تسلط كافی بە زبان آلمانی در حد تسلط

شما می توانید برای مشاركت در این دورە دوبارە درخواست نمایید. شما می توانید كلاس پیشرفتە 300 ساعت درسی را یك بار تكرار نمایید. امتحان نھایی در این حالت مجددا رایگان خواھد بود.

ھزینە مشاركت در كلاس ادغام: برای ھرشخص 1.20 یورو بە ازای ھر ساعت درسی است. بقیە ھزینە توسط ادارە فدرال مھاجرت و پناھندگی پرداخت می شود. پس از درخواست برای معافیت از مشارکت هزینه، مشاركت در دورە آموزش می تواند به صورت رایگان باشد. بە عنوان مثال در رابطه با مزایای اجتماعی خاص می توان چنین درخواستی را از ادارە فدرال مھاجرت و پناھندگی كرد.

ھزینە ھای رفت و آمد برای مشاركت در كلاس درس پرداخت می شود. شرکت کنندگان در انتخاب دورە آزاد ھستند و میتوانند این تقاضا را از ادارە مدرسە بكنند.  

از آنجا که پذیرش مدت زمان محدودی معتبر است. البته نباید كلاس بعد از مدت 3 ماه شروع شود. اما با توجه به قوانین و مقررات جدید در مورد قانون ادغام در 31/07/2016 شش هفته پس از ثبت نام باید شروع بە دورە آموزش كرد. با ثبت نام در یک دوره آموزشی، با این حال، شرکت کنندگان به شرکت منظم در دوره و امتحان نهایی متعهد است

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره بە سایت اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی سر بزنید

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد دوره های آموزشی جھت ھمزیستی برای پناهجویان شما می توانید اینجا را كلیك كنید.

Integrationskurse für Asylbewerber

تقاضا نامە برای ورود به یک دوره آموزشی جھت ھمزیستی برای پناهجویان، تحمل و خارجیھا با اجازه اقامت مطابق با § 25 بند 5 از محل اقامت را می توان در اینجا به چند زبان یافت كرد

برای پیدا كردن یك دورە ادغام مناسب در نزدیکی محل زندگیتان ، اینجا را کلیک کنید

Integrationskursssuche

ادارە فدرال مھاجرت و پناھندگی- آلمانی برای كسب كار ESF برنامە /
(ESF-BAMF-Programm - Deutsch für Beruf)

ESF صندوق اجتماعی اروپا

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی دوره برای آموزش زبان مرتبط با کار از طریق موسسات آموزشی زبان، پشتیبانی آموزشی برای مردم با پس زمینه مهاجرت در برنامه صندوق اجتماعی اروپا ارائه می دهد.

دوره های ترکیب درس آلمانی، آموزش حرفه ای و فرصت برای یادگیری یک حرفه از طریق بازدید و کارآموزی، علاوه بر این، به رسمیت شناختن مدارک حرفه ای مورد بحث قرار گرفته و روش تشخیص با پشتیبانی حرفەای است. هدف از این دوره این است که به ترویج مردم با آلمانی به عنوان زبان دوم جھت ھمبستگی در بازار کار است و و یا تسهیل دسترسی به اقدامات آموزش و پرورش است.

هدف شامل:

 • مشتریان در SGB II,SGB III  با آلمانی به عنوان زبان دوم 
 • پناهجویان و پناهندگان در چارچوب برنامه فدرال، "سیاست یکپارچە سازی " ESF

         و یا برنامە برای ESF برای پناھندگان II

         (شركت در دورە اول تا كنون تنھا برای چند كشور مبدا با یك وضعیت خاص، پناھندگان دیگر از مشاركت محروم ھستند.)

 •  کارمندان در موسسات به عنوان خود پرداخت (€3,20 )

شرکت در دوره مرتبط با شرایط زیر است:

• شما آلمانی صحبت می کنید به عنوان زبان دوم

• در حال حاضر شما مجبور بە آموزش و پرورش اجباری ھستید

• شما به دنبال كار ھستید

• شما با موفقیت دورە آموزش جھت ھمزیستی را تمام كردەاید و حداكثر استفادە را با سطح اثبات شدە A1

را بە دست آوردەاید

• شما دانش کافی از آلمانی را در سطح B1

را بە دست آوردەاید.

این دوره شامل دروس آلمانی، صلاحیت و كاریابی تا 730 واحد آموزش است( 6 و 12 ماە برای دورە نیمە وقت). کلاس ها در گروه های کوچک تا 22 نفر آموزش داده میشود.

را می توان بە دست آورد. B2 در پایان این دوره، گواهی زبان در سطح از طریق اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی امكان پذیر است. علاوه بر این، هزینه های سفر ممکن است توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی بە عهده گرفتە شود اگر کوتاه ترین فاصله راە از محل زندگیتان تا محل برگزاری دورە آموزش 3 كیلومتر باشد.

تایید دقیق در غیر این صورت در پایان این دوره و کارآموزی گزارش دادە میشود. گواھی صادر می شود. ترویج گواهی مربوط

طرح های داوطلبی دوره های زبان / Ehrenamtsinitiativen Sprachkurse

علاوه بر برنامه های کامل زبان در شلسویگ-فلنسبورگ دورە ھای داوطلبانە متنوعی وجود دارد كە به طور مستقل توسط بسیاری از شهروندان اختصاص داده شده و با حمایت از اجتماعات سازمان یافته ادارە می شود. ساختاراین دوره ها متناسب به نیازهای پناهندگان است.

در اینجا خلاصه ای از ویژگی های دوره های داوطلب را می توانید ببینید:

 •  آموزش در گروه های کوچک
 •  معلمان: عمدتا معلمان بازنشسته آلمانی /، دانشجویان با تمرکز آلمانی به عنوان زبان دوم و یا افرادی که با پس زمینه های آموزشی سروكار دارند.
 • سطح زبان ناهمگون و سرعت یادگیری
 •  تدریس خصوصی فردی
 •  مشارکت 1 روز / هفته تا 5 روز / هفته، عمدتا در بعد از ظهر
 • ھزینە ھای رفت و برگشت بە دورە آموزش با AsylbLGپرداخت نمی شود

       در نتیجه شرکت در این دورەھا محلی یعنی در منطقە ای كە شما زندگی می كنید و این دورەھا وجود دارند امكان پذیراست

 •  موازی با یک دوره تمام وقت

بررسی اجمالی از دوره های داوطلبانه فعلی زبان در منطقه

Übersicht aktueller ehrenamtlicher Sprachkurse im Kreisgebiet

اگر شما به دنبال یک فرد برای دوره های مربوطه ھستید لطفا با شهرداری / دفتر تماس برقرار نمایید.

مسکن / Wohnen 

جستجوی آپارتمان / Wohnungssuche

اگر شما به دنبال یک آپارتمان و یا یک خانه ھستید اینترنت یك نقطە شروع است. عرضە كنندگان كە متخصص اجارە دادن خانە و یا آپارتمان ھستند وجود دارند. بسیاری از روزنامه ھا نیز تبلیغات مسکن را در وب سایت ھای خود منتشر می كنند. علاوه بر این در مطبوعات محلی می توانید تبلیغاتی كە چە انجمن ھای مسكن در نزدیكی محل تان وجود دارند پیدا كنید و شخصا از دفاتر بازید كنید.

در پیدا کردن محل اقامت شما می توانید از دفتر مسکن مربوطه پشتیبانی دریافت کنید. درآنجا میانجی گری آپارتمان اغلب به طور مستقیم نیست. اگر در آنجا آپارتمان خالی در دسترس نیست در اینجا شما می توانید مسكن مورد هدف قرار گرفتە را ببینید. دلال معاملات ملكی نیز وجود دارد. كە با دادن ھزینە می تواند برایتان مسكن پیدا كند. این دلال ھا برای حداکثر کار خود كرایە دو ماه به علاوه مالیات بر ارزش افزوده را حساب می كنند.

دلال معاملات ملكی برای حداکثر کار خود كرایە دو ماه به علاوه مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه می كنند. اطلاعات در مورد تماس با مسئول

  مربوطە محلی را می توان در کتاب راهنمای تلفن یا در اینترنت یافت كرد

 تماس با عرضە كنند / Kontaktaufnahme mit dem Anbieter

شما در اسرع وقت نیاز به تماس با عرضە كنندە از طریق ایمیل و یا تلفن با صاحبخانه دارید. آپارتمان ها معمولا بە سرعت بە كرایە دادە می شوند.

حمایت دولت- گواھی كتبی مشروعیت آپارتمان /

Staatliche Unterstützung – Wohnberechtigungsschein 

برخی از آپارتمان ھا (مسکن اجتماعی)، که توسط دولت حمایت می شوند. این مسكن ھا توسط مقامات دولتی بە افراد نیازمند بە كرایە دادە می شوند. به منظور اجاره یک آپارتمان شما نیاز به یک مجوز مسکن و یا گواھی كتبی دارید. اگر درآمد شما زیر یک حد خاص باشد شما می توانید گواھی كتبی مسکن را از دفتر مسکن محلی و یا ازدفاتر دولتی درخواست كنید. به عنوان مثال، پدر و مادر تنها، خانواده های بزرگ كە فرزندان زیادی دارند، افراد مسن و یا افراد معلول كە از گواھی كتبی مشروعیت آپارتمان برخوردار ھستند. با

وجود مجوز تصمیم توسط مالک گرفتە می شود كە آیا اجاره نامه تنظیم می شود و نە از طریق دفتر مسكن. کسب اطلاعات بیشتر در مورد گواھی كتبی مشروعیت آپارتمان را برای شلسویگ-فلنسبورگ در این لینک می توانید ببینید.

ما برای شما اطلاعات مربوط به مزایای مسکن را در بخش خدمات اجتماعی فراهم كردەایم.

قرارداد اجارە / Mietvertrag

اگر شما در خانه اجاره ای زندگی می کنید، شما باید یک اجاره نامه با صاحبخانه ببندید. این یک سند مهم است، حاکم بسیاری از جزئیات اجاره نامه كە برای شما و صاحبخانه معتبر است.

ا جاره نامه را با دقت بسیار بخوانید. به طور معمول، اجاره نامە بە صورت كتبی نوشتە و بستە می شود. اما همچنین ممکن است بطور شفاهی به توافق رسید.

قبل از امضای قرارداد اجارە نامە برسی در مورد این نكات مھم است:

• مبلغ اجاره

• مقدار آب و برق (از جمله حرارت)

• مقدار ضمانت

• حق دلالی ممكن است ، اگر آپارتمان توسط عامل املاک و مستغلات از طریق واسطه برای اجارە پیدا شدە است

• مدت زمان اجاره نامه

• دوره لغو قرارداد

• بازسازی و تعمیر

علاوه بر اجاره نامه یك قرارداد نقل بستە می شود. این قرارداد توسط شما باید امضا شود. با امضای خود شما با شرایط و وضعیت فعلی آپارتمان توافق می کنید. صورت جلسە را با دقت بخوانید و تمام جزئیات آن را بررسی كنید.

 قرار وثیقه (ضمانت)  / Die Kaution

ضمانت، مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است كە صاحبخانه معمولا در قرارداد مورد نیاز درخواست می كند ممکن است توسط صاحبخانه در ھنگام نقل و اسباب كشی حفظ و یا نگە داشتە شود، اگر خانە در وضعیت بدی است و احتیاج به تعمیر داشتە باشد. مجموع مبلغ مالی ضمانت اجاره عمومی سه ماه است(به استثنای هزینه های اضافی).

( اجاره ماهانه وعامل عمومی هزینه / Kaltmiete und Betriebskosten

علاوه بر اجاره بھا جهت اتاقھای مسکونی/خانە (اجاره ماھانە) هزینه های عملیاتی (به نام هزینه های اتفاقی/اضافی) پرداخت می شود. این شامل هزینه های حرارت، آب و فاضلاب و سایر هزینه ها ھمچنین به عنوان دفع زباله، تمیز کردن موجودی، تمیز کردن پله ها است. به طور کلی، یک مقدار مشخصی است كە ماهانه در پیش پرداخت می شود.

یک بار در سال با صاحب خانە هزینه های متحمل شدە حساب می شود. صدور صورت حساب از هزینه باید توسط شما دقیقا مورد بررسی قرار گیرد.

 

قوانین/مقررات خانە / Hausordnung

از صاحب خانە به همراه اجاره نامه معمولا یك نامە مقررات خانە را دریافت خواھید كرد. كە آن تنظیم همزیستی همه ساکنان است. با امضای قرارداد اجاره، شما با قوانین خانە موافقت می کنید.

 

قوانین آرامی شب از مقررات خانە و از ساعت 10 شب تا 6 صبح است.

 

 حق و یا مدت اجاره / Mietrecht

شما به عنوان مستأجر مسئولیتھای معینی دارید مانند پرداخت منظم اجاره، رعایت قوانین خانە، اما حقوقی كە به عنوان مستأجر می توان استفاده كرد در تعمیرات مختلف، بە طور کلی كە توسط صاحب خانە انجام می شود.

 

گر در مورد قوانینن اجاره، سوالی دارید. شما می توانید با انجمن مستأجران و یا با انجمن ھای دیگر مستاجرین، با مركز حمایت از مصرف کننده تماس بگیرید. مذاکرات تا حدودی ھزینە دارد . شما می توانید در پیش میزان هزینه ها را بررسی كنید

نقل مکان، تغییر آدرس / Umzug, Adressenänderung

هنگامی که شما نقل مکان کردید و یک آدرس جدید داشتید. شما باید تغییر آدرس را ثبت و بە مسئولین مربوطە اطلاع دهید

 

شما در ثبت نام مجدد یک گواهی نوشته شده دریافت خواھید كرد. شما حتی در مورد نیاز با بانک ، بیمه، سازمان های دیگر و سایر موسسات می توانید ارائە دھید.

جداسازی آشغال در آلمان / Mülltrennung in Deutschland

زبالە به طور جداگانه در آلمان جمع آوری ودور ریخته میشود. ظروف مختلف وجود دارد که برای برخی از محصولات ارائه شدە و در رنگ ھا كە عبارتند از:

• انواع کاغذ و مقوا = سطل آشغال آبی یا سبز

• زباله های آلی (میوه و زباله های گیاهی) = سطل آشغال قهوه ای

• بسته بندی ساخته شده از پلاستیک و فلز = سطل آشغال زرد / کیسه

• زباله های باقی مانده = سطل آشغال خاکستری یا سیاه

علاوه بر این، ظروف جداگانه برای انواع دیگر زباله مانند شیشه، لباس های قدیمی، زباله ویژه وجود دارد.

بە درستی تهویه كردن / Richtig lüften

چرا باید ما به درستی تهویه كنیم/ ? Warum müssen wir richtig lüften

اگر تهویه را بە درستی انجام ندھید. به سرعت قسمتهای مرطوب در پنجره و سقف مناطق دیوار بیرونی آپارتمان تشکیل می دهد. در مکان های مرطوب شکل لکه های سیاه و سفید تشكیل می شود. نقاط سیاه و سفید سبب تشكیل قارچ می شود. قارچھای تشكیل شدە در محلی که توسط ما استنشاق می شود، باعث بیماری مزمن ریوی می شود.

چگونە نقاط مرطوب در یك خانە تشكیل می شود.

ھوای سرد ممكن است آب كمتری از ھوای گرم در خود نگە دارد. مقدار بخار آبی که در واحد حجم هوا موجود می باشد در مکان های سرد یک آپارتمان ھوا با بخار سبب پیدایش لكەھای سیاە بر روی دیوارھا و سایر نقاط خانە میشود.

رطوبت از كجا می آید؟ / ? Woher kommt die Feuchtigkeit

غذا پختە می شود، دوش گرفتن، حوله های خیس، استفادە از ماشین لباسشویی، هوای بازدم ما رطوبت زیادتری از هوایی كە استنشاق می كنیم دارد. ما انسان ها در روز نیم لیتر آب را از راە هوا ی تنفس، ایجاد می كنیم.

چگونه می توانیم رطوبت در یك آپارتمان و یا خانە را كنترل كنیم. که سبب پیدایش لكەھای سیاە بیماری آور نشوند؟ /

Wie können wir die Feuchtigkeit einer Wohnung so regulieren, dass es zu keinen schwarzen krankmachenden Flecken kommt      

ھوای سرد ممكن است آب كمتری از ھوای گرم در خود نگە دارد.

بنابراین باید به طور منظم مواظب باشید كە ھوای گرم شدە در یك خانە در برابر ھوای خنك جایگزین و ھوای داخل خانە را تھویە و یا عوض كرد. تصور كنید ھنگام عوض كردن ھوای داخل خانە یک یا دو سطل آب از طریق تھویە هوا بەخارج از آپارتمان منتقل می شود. هوای تازه بیرون رطوبت کمتری دارد. آب کمتری در آن است. در آپارتمان هوای سرد از طریق حرارت دیوار، مبل، لوازم الکتریکی و مردم به آرامی گرم می شود. هوای گرم می تواند دوباره جذب رطوبت بیشتری را پذیرا شود. اگر ما ھوای داخل خانە راعوض كنیم می توانیم دوبارە دو سطل آب را بە بیرون از خانە منتقل كنیم. این می تواند بە جلوگیری از پیدایش جاھای نم و رطوبت در خانە شود.

چگونە بە درستی ھوای داخل خانە را باید تهویه كرد؟ / ?Wie lüften wir richtig

به طور منظم باید هر 4 ساعت ھوا را تهویه كرد. پنجره ھا را بە طور كامل باید باز كرد. باید اطمینان حاصل شود که جریان ھوا وجود دارد بنابراین در چند اتاق، در و پنجره ھا را هم زمان باید باز كرد. پس از 5 تا 10 دقیقه، هوای گرم و مرطوب با هوای سرد و خشک جایگزین شده است. رطوبت از خانە خارج می شود.

تهویه مداوم باعث می شود که نگذارد هوا در داخل خانە بە درستی گرم شود. زمانی كە پنجره باز است نقاط سردتری در دیوار بە وجود می آورد از نقاط دیگر در ساختمان.

با این حال، از آنجا که رطوبت وجود دارد و در بدنە خارجی و سرد بر روی پنجره ها و سقف، دیوار بیرونی منعکس شده و سبب ایجاد لكەھای سیاە می شود. قبل از خواب یكبار دیگر در و پنجرە ھا را كامل و بە خوبی باید باز كرد. باز كردن شبانە پنجرەھا بە این معنی است که ھوای تنفس و یا بازدم نە تنھا در مناطق سرد پنجرە بلکه در ملافه ھا نیز منعکس شده است. بنابراین بە طور منظم ھوای داخل را باید تھویە كرد. سپس پنجره را برای حداقل 4 ساعت به طور کامل ببندید. بعد از 4 ساعت دوبارە این عمل را انجام دھید. به طوری که می توان در روز حداقل 4 بار به خوبی ھوا را تھویە كرد.

تهویه مداوم برای سلامتی خطرناک است و باید کاملا اجتناب شود .توصیه های کلی در زبان های مختلف در مورد مسکن (تهویه، گرمایش، جداسازی ضایعات، و غیره) را می توان در اینجا یافت كرد.