Seiteninhalt

فارسی / Farsi    

در اینجا اظهاراتی در موضوعات مختلف با ارائه یک دید کلی تامین شدە است. با این حال این اظهارات نمی تواند جایگزینی برای مراکز مشاوره مهاجرت و یا مقامات دولتی باشد.

اقامت و قانون مهاجرت / Aufenthalt und Ausländerrecht

اگر شما می خواهید كانون زندگی خود را به آلمان انتقال دھید و یا بە عنوان پناھندە در آلمان زندگی می كنید. قوانین حق اقامت برای شما به ویژه مهم است. ادارە دولتی برای خارجیانی كە درخواست پناھندگی كردەاند در منطقە مسئول همه مسائل حقوقی اقامت و همچنین اجازه برای اهداف اشتغال آنھا است.

برای سوال در مورد اجازه اقامت خود، اجازه کار، قوانین مھاجرت لطفا با اداره مهاجرت محلی خود تماس بگیرید.

دفتر مھاجرت ادارە دولتی برای خارجیان با تعیین وقت قبلی، كار می كند. بخاطر ھمین شما باید برای یك قرار ملاقات با مسئول مربوطه در منطقە خود تماس برقرار نمایید

پنج شنبەھا صبح از ساعت 8:30 تا 12 و بعدازظھر از ساعت 14:00 تا 17:00

تنها می توانید برای تجدید گذرنامه خود بدون تعیین وقت قبلی به دفتر مهاجرت ادارە دولتی مراجعە نمایید. 

لزوما قبل از رفتن تلفنی از كاركنان و یا كارمندان دفتر مھاجرت بپرسید كە شما نیاز بە چە اسنادی دارید. برای جلوگیری از رفت و برگشتھای غیر ضروری.

شما می توانید ازدفتر مشاوره مهاجرت شلسویگ-هولشتاین و خدمات مهاجرت برای جوانان پشتیبانی دریافت كنید.

Zuständigkeiten in der Ausländerbehörde (XLSX, 14 KB)

    مراحل تقاضای پناهندگی/ Asylverfahren

BAMF_Ablauf eines Asylverfahrens - div. Sprachen

asyl net_ Informationsblatt zur Anhörung im Asylverfahren - div. Sprachen

شورای پناهندگان در ایالت شلسویگ-هولشتاین یک جزوه امداد برای افغان ها بە زبان آلمانی و زبان دری درست كردە است.

در اینجا روند/ مراحل تقاضای پناهندگی و همچنین امکانات اقامت دائم خارج از روند پناهندگی شرح شدە است.

موضوع مارس ۲۰۱۷

 بانک و بیمه   /  Banken und Versicherungen

حساب جاری بانکی / Girokonto

در آلمان بسیاری از پرداخت ها از طریق حساب بانكی انجام گرفته می شود. یک حساب جاری، بە این معنی است که حساب برای پرداخت پول نقد استفاده می شود. به طور منظم پرداخت و گرفتن پول، پرداختهای خروجی از طریق بانك انجام می گیرد. از طریق این حساب شما صورتحساب ھای مختلف كە ماھانە باید پرداخت كنید از جمله اجاره، برق، حرارت، بیمه پرداخت می شود. اگر سھمیە ھمانطور باقی بماند شما می توانید واریز ماهیانه راەاندازی كنید. به طوری که بانک بتواند پول را به طور خودکار از حساب بدهکار برداشت كند.

شرایط در بانک های مختلف بسیار متفاوت است. شما می توانید یك بانك برای خود انتخاب كنید. قبل از اینكە یك حساب جاری را باز نمایید. شرایط و ھزینە بانكھا را با ھم مقایسە كنید. بانکھایی وجود دارد كە ھزینە استفادە را ماھانە محاسبە می كنند. حساب های جاری در نتیجه همیشه رایگان نیستند.

تسھیلات وام/قرض/ (Dispositionskredit (Dispo

اگرشما یک حساب جاری باز كردید اغلب از طرف بانك وام اعطا می شود. این اضافه برداشت است شما می توانید پول اضافی از حساب خود بكشید اگر چە در حساب شما پولی وجود نداشتە باشد. بانك برای این ھزینە یك حد دارد و نرخ ھزینە پرداخت شدە را حساب می كند. باید بسیار مراقب باشید كە سبب بدهی نشوید كە قابلیت دادن بدھی را نداشتە باشید.

وام/قرض شخصی / Privatkredit

بانک ها نیز وام خصوصی برای بعضی از خریدھا ارائه می كنند. برای پول قرض داده به عنوان خط اعتباری، بانک نیاز به نرخ بهره بالا ندارد. مدت زمان نیز در مجموع وام و بە مقدار نرخ ماهانه بستگی دارد.

با بانک های مختلف برای بررسی شرایط تحقیق کنید. به طوری که شما با یك پیشنهاد جدی بتوانید بار پرداخت ھزینە ماھانە را تحمل كنید.

اگر شما نمی توانید وام را پرداخت كنید در محل با یك مشاورە بدھی مشورت كنید. برای کسب اطلاعات بیشتردر مورد بدهی شما می توانید بە ویب سایت منطقە شلسویگ-فلنسبورگ سر بزنید.

 بیمه قانونی تامین اجتماعی / Gesetzliche Sozialversicherung

بیمە تامین اجتماعی مهم ترین نهاد در آلمان است. مهمترین نهاد كە امنیت اجتماعی و حفاظت مالی عمومی را فراهم می کند. حفاظت در صورت بیماری، بیکاری، مراقبت ودر دوران پیری. این بیمە یك استاندارد مناسب زندگی برای هر كس است كە تحت تاثیر قرار گرفتە، حتی اگر قادر بە پرداخت مالی ھزینە بیمە نباشد.

بیمه اجتماعی یك بیمه اجباری است كە نصف آن را کارفرما بە عھدە می گیرد و نیم دیگر را كارمند و یا كارگر خودش مجبور است پرداخت كند. ھزینە بیمە عنوان شده از دستمزد ناخالص بە طور خودكار کسر می شود. مقدار ھزینە بستگی بە درآمد دارد.

بیمە بازنشستگی / Rentenversicherung

حقوق بازنشستگی امنیت مالی را در اثر بالا بودن سن و گاه در پی بیماری واز كارافتادگی را فراھم می‌کند و در واقع این یك امر اجباری برای ھمە در سیستم بازنشستگی عمومی است. دریافت كردن حقوق پایان دوره خدمت و كنارەگیری از شغل در سال 2012، از سن 65 سالگی بود. از سال 2013 سن بازنشستگی به تدریج تا سن 67 افزایش یافت. از 2029 محدودیت سنی از 67 سال به همه کسانی که پس ازسال 1964 به دنیا آمده اند اعمال خواهد شد. مقررات ویژە نیز مجاز است.سهم بازنشستگی مانند همه سهم ھای دیگر از حقوق و دستم  زد ناخالص کسر می شود كە نیمی از آن توسط کارفرما پرداخت می شود. مقدار آن بستگی به درآمد دارد. بالاتر از یک سطح خاص درآمد سھم رااز افزایش نمی دھد.

حقوق بازنشستگی دولت به نوبه خود بیش از درآمد به طور منظم است. بنابراین شما باید خود را علاوه بر این مطمئن سازید توسط بیمه خصوصی ھموار كردن را ایجاد كنید.

بیمه سلامت/بیمه درمانی / Krankenversicherung

بیمە درمانی یك بیمە اجباری است و ھر كس باید این بیمە را داشتە باشد. از این بیمە هزینه های پزشکی، معاینات و سایر هزینه های مرتبط با سلامتی ما است، پرداخت می شود. در مورد بیماری طولانی مدت (بیش از شش هفته) بیمە درمانی برای جبران حقوق و دستمزد، به اصطلاح دیگر پول بیماری رابە عھدە می گیرد.

در حالت داشتن كار و كسب مستقل شما می توانید بیمە درمانی قانونی و یا شخصی برای خود درست كنید.

در بیمه درمانی خصوصی تفاوت زیادی وجود دارد. كسب اطلاعات در مورد بیمە و مقدار پرداخت بیمە را با ھم مقایسە كنید. ارزش مقایسە كردن موجب صرفه جویی در مقدار زیادی از پول می شود.

بیمە مراقبت كردن/ پرستاری / Pflegeversicherung

بیمە مراقبت مانند سایر بیمەھایی كە قبلا ذكر شدە قابل اطمینان است و در سن پیری بە علت بیماری حمایت های مالی را بە عھدە می گیرد. علاوه بر این بیمە مراقبت برای كسانی كە از بستگان خود مراقبت می كنند و بە علت مراقبت طولانی مدت قادر بە تامین مالی نیستند، كمك مالی پرداخت می كند .

بیمه حوادث / Unfallversicherung

بیمە حوادث حمایت مالی را به عواقب ناشی از حوادث در محل کار و بیماری های شغلی را بە عھدە می گیرد. این حوادث شامل حوادثی که در راه رخ می دهد در زمان رفتن بر سر کار و به مدرسه و از مدرسه و از محل کار به خانه برگشتن است.

بیمه بیکاری  / Arbeitslosenversicherung

در مورد بیکاری غیرارادی از لحاظ مالی توسط دولت از شما پشتیبانی می شود. علاوه بر این، شما می توانید از دریافت پیشنهادات اضافی مانند مشاوره، سمینارهای آموزشی و خدمات پشتیبانی بھرەمند شوید. برای بیمە بیكاری آژانس فدرال كار مسئول است.

مزایای بیکاری/ پول بیكاری / Arbeitslosengeld 

حق مزایای بیکاری را تنھا زمانی می توان به دست آورد. اگر آخرین بیمە كاری برای حداقل دوازده ماه طول كشیدە و پرداخت شدە باشد. فرم تقاضای پول بیكاری را شخصا می توانید از آژانس كار محل اقامتتان درخواست كنید. ابتدا باید شرایط بررسی شود. دریافت كردن پول بیکاری برای حداکثر 12 ماه است.

از سن 50 سال برای حداکثر 13 ماه، از سن 55 سال برای حداکثر 18 ماه واز سن 58 سال برای حداکثر 24 ماه می باشد.

اگر شما یک قرارداد ثابت مدت دارید شما باید سه ماه قبل از پایان قرارداد نامتان را بە عنوان افراد جویای کار ثبت نام کنید.

اگر شما در زمان مناسب ثبت نام نكنید، زمان مسدود کردن ممکن است رخ دهد. دراین زمان، مزایای دستاورد به شما تعلق نمی گیرد. اگر قرارداد كاری شما توسط کارفرما لغو شده است(كتبی تایید شده)، شما باید بلافاصله شخصا ظرف سه روز در آژانس کاریابی ثبت نام نمایید.

 مزایای بیكاری  / Arbeitslosengeld II

در حال حاضر بیش از 12 ماه است كە بیكار ھستید. با این وجود حمایت مالی از دولت را دریافت می كنید. برای اطلاعات بیشتردر مورد مزایای بیکاری دو بە آیتم منو خدمات اجتماعی سر بزنید.

مراکز مشاوره برای مهاجران / Beratungsstellen für MigrantInnen

ھر چیز برای شما در چند هفته اول و ماه اول از اقامتتان در آلمان بسیار عجیب و غریب به نظر می رسد. چه در كشور شما طبیعی و آسان بود در اینجا انجام آن چیزھا طبق قوانین مختلف انجام می گیرد. تا آنجا که ممکن است از خدمات مشاوره درخواست راھنمایی و كمك كنید.

مراكز مشاورە برای مهاجرین جدید در حرفە، زبان، از طریق ادغام اجتماعی و یكپارچگی پشتیبانی می كند. این طریقھا شامل:

• اطلاعات
• مشاوره
• پشتیبانی
• میانجیگری

است. آنها ارائه کمک در موضوعات:

• اقامت (مراحل درخواست پناهندگی، کمک در حین رد درخواست پناهندگی)

• تامین اجتماعی(قانون مزایای درخواست پناھندگی، بیکاری یك و بیكاری دو، کمک هزینه مسکن، کودک و والدین، و غیره)

• بهداشت
• تجدید دیدار خانواده
• جستجو برای دوره های مناسب زبان
• کمک به مشکلات شخصی و خانواده
• معاشرت / اوقات فراغت
• پشتیبانی در امور زندگی روزمره
• برای سوال در مورد کار، کار و آموزش و پرورش

Asylsozialbetreuung

Telefon: 04621 87 472
Fax: 04621 87626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 87 672
Fax: 04621 87 626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo.u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr; Außensprechstunde: Flüchtlingshilfebüro, Königstr. 6, Schleswig jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

  مشاورە مھاجرت شلسویگ-هولشتاین (برای بزرگسالان از سن27 سال /

Migrationsberatung Schleswig-Holstein

Telefon: 04621 87 246
Fax: 0421 87 626
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. und Do. von 9-12 Uhr; Mi.und Fr von 14-16 Uhr und n. Vereinbarung; Außensprechstunden: Harrislee, Bürgerhaus, Süderstraße 101 jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14-16 Uhr; Kropp, Bücherei, Schulstr. 20 jeden 1. und 3. Dienstag im Mona
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 706175
Adresse exportieren
Telefon: 04642 9656833
Mobil: 0175 9004332
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Di.: 9-12 Uhr; Do.: 14-16 Uhr; Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 965514
E-Mail schreiben
Fax: 04621 965518
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 38 11 54
Mobil: 0160 3202845
Fax: 04621 38 11 38
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. 8-12 Uhr; Di. u. Do.: 14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr Außensprechstunden: Süderbrarup, Mühlenstr. 34 jeden Mo. 13-15 Uhr; Flensburg, Johannhiskirchhof 19a jeden Mi. 9-12 Uhr; Tarp, Wiesengrund 1 jeden 1. u. 3. Fr. im Monat 9-12 Uhr
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

خدمات برای جوانان مهاجر (برای نوجوانان و جوانان بین سن 12 و سن27 سال) / Jugendmigrationsdienst

مركز خدمات برای جوانان مھاجر این خدمات را فراھم می كند. مشاورە، حمایت و پشتیبانی، كمك، ھمراھی در مدرسە، یادگیری حرفە، كار آموزی، اوقات فراغت تا در خانە جدید خود از انجام دادن كارھا برآیید.

Telefon: 04621 381112
Fax: 04621 381138
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo:8-12 Uhr; Di. u. Do.:14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr; Sprechstunde auch in FL möglich
Hinweis: weitere Sprechzeiten: jeden 1. Donnerstag/Monat von 10-14 Uhr ; i.d. Räumen der Koordinierungsstelle f.d. Flüchtlingsarbeit, Hindenburgstraße 2a, 24376 Kappeln; Tel.: 04642 - 92 52 42 2
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Dokument anzeigen: Faltblatt Migrationsberatung SL-FL
19.01.2017
PDF, 1,1 MB

 Beratungsstellen für MigrantInnen in Schleswig-Holstein

 خرید و حمایت از مصرف کننده/ Einkaufen und Verbraucherschutz

محصولات غذایی، لوازم آرایش و سایر محصولات را برای استفاده روزانه، شما می توانید در فروشگاه های مواد غذایی، مراکز خرید، فروشگاه های تخصصی و یا آنلاین خریداری کنید.

فروشندگان مختلف با قیمت ھای متفافت وجود دارند. که می تواند در مدت طولانی در بودجه خانوادە تاثیر بگذارد. بنابراین، مقایسه قیمت ها و توجه به کیفیت در حین خرید لازم است. قیمت ارزان همیشه نشانە خوب نیست. کیفیت نقش مهمی در مواد غذایی ایفا می کند.

ساعات كاری / Öffnungszeiten

ساعات كاری و باز كردن مغازە ھا متفاوت است. فروشگاه ها معمولا تنها در تعطیلات بسته است. چند استثنا در این قاعده وجود دارد. شما می توانید در روز خرید ویژه "خرید یکشنبه" اغلب كە به طور جداگانه در شهرستانها مختلف ارائه می شود ثبت نام كنید.

در آلمان معمولا مغازه ها 6 روز در هفته تا ساعت 20.00 بازھستند. شنبه ھا ممکن است مغازەھا مدت زمان كوتاھتری باز بمانند. تفاوت در شهرستان و در مناطق روستایی آشکار است.

 

كسب اطلاعات در مورد اینكە كدام فروشگاە در منطقە شما باز است. این ساعت ها اغلب بسیار متفاوت است

پرداخت هزینه برای خرید / Einkäufe bezahlen

خرید خود را شما هم می توانید با پول نقد یا با یک کارت بانكی پرداخت كنید اگر شما یک حساب در یک بانک داشتە باشید. مقدار به طور خودکار از حساب شما کسر خواهد شد. در برخی از فروشگاهھا شما همچنین می توانید از طریق کارت اعتباری پرداخت كنید.

در ھر مغازە گزینەھای پرداخت معمولا در صندوق پول(محل پرداخت) انجام می گیرد. برای خرید امور مالی بزرگ شما می توانید با یك وام شخصی با اقساط خرید كنید.

خرید در اقساط، شما باید به درستی فکر كنید. آیا شما می توانید تحمل بار مالی را در طول چند ماە و یا سال بە عھدە بگیرید. مقدار مالی توسط بھرە دادن افزایش می یابد.

خرید آنلاین / Online einkaufen

بسیاری از محصولات را می توان در اینترنت خریداری كرد حتی غذاها را، كە در جلوی در خانە تحویل دادە می شود. در اینترنت شما باید مراقب باشید و برسی كنید كە آیا شما با یک منبع معتبر برخورد دارید. بهتر این است که در مورد شرکت پرس و جو كنید و یا درانجمن اینترنتی تحقیق كنید.

کالاهای خریداری شده بە صورت آنلاین، معمولا بلافاصله پول آن پرداخت نمی شود. یك فاكتور فرستادە می شود. تنھا پس از دریافت كالا به اصطلاح بدهی مستقیم باید پول خرید كالا پرداخت شود که این پول مستقیم از حساب خریدار كسر می شود. این پرداخت را می توان در خلال 8 ھفتە توسط بانك برگشت داد. بنابراین ھیچ خطری وجود ندارد.

از طریق پست الکترونیکی، پست و یا اینترنت می توانید قرارداد بسته شدە را بدون دادن دلایل به صورت كتبی ظرف مدت 14 روزپس داد. بنابراین، شما دیگر در قرارداد هیچ مسئولیتی ندارید و یا وابستە نیستید.

وقتی بە درستی متن را نمی فھمید و یا شما نیاز به زمان بیشتری برای فکر كردن دارید، هیچ چیز را امضا نکنید. این قطعا خطرناک است، برای خروج از قرارداد و یا لغو قرارداد بنابراین اول آن را امضا نكنید. 

آیا شما بر روی اینترنت فریب خورده اید و یا بە صورت گسترده در مورد خرید خود مطلع نیستید، شما می توانید با مراكز و یا انجمن فروشندگان، همچنین با دفتر مشاوره برای پناھندگان، دفتر مشاوره حقوقی دولت درخواست کمک و مشاورە كنید

Telefon: 0461 / 28 604
Fax: 0461 27 578
Adresse exportieren

ضمانت/تضمین / Garantie

با هر خرید از فروشنده، خریدار باید مطمئن شود. مشتری باید متوجە باشد كالای خریداری شدە دو سال گارانتی دارد. البتە این گارانتی شامل كالاھای كھنە واستفادە شدە نمی باشد. تعویض كالا بدون كارتون اصلی ممكن است. البتە قبض فروش لازم است. اگر قبض فروش را نداشتە باشید باید اثابت داشتە باشید كە محصول و یا كالا را از آن فروشگاە یا مغازە خریداری كردەاید. تبادل بدون نقص در یک دوره معینی در آلمان ممکن است، اما اجباری نیست. ھیچ مغازەای كالای خریدە شدە را پس نمی گیرد اگر در آن نقضی نباشد.

 تفریح و فرهنگ / Freizeit und Kultur

عمومی

در منطقه شلسویگ-فلنسبورگ بسیاری از باشگاه های مختلف وجود دارد. این سازمان از کسانی كە همان منافع و یا بە دنبال همان اهداف ھستند پیگیری می شود. ھر كس می تواند عضو یک انجمن و یا باشگاە باشد و از خدماتی كە ارائه می شود استفادە كند. برای عضو شدن شما مجبور به پرداخت حق عضویت ھستید. اگر شما پول را از مرکز کار دریافت می كنید اغلب شانس و یا فرصت گرفتن تخفیف را دارید.

در آنجا این باشگاھھا و انجمن ھا وجود دارد:

 •  انجمن موسیقی
 • باشگاه های ورزشی
 •  نھادھای اجتماعی
 •  گروه حمایت از حیوانات
 •  انجمن هنر
 •  باشگاه های جوانان

و بسیاری دیگر.

باشگاهها و انجمنها سابقه ی طولانی در آلمان دارند و این باشگاھھا بسیار مفید ھستند. اگر شما می خواھید با مردم شھر و یا روستای خو در ارتباط باشید و شما یک دید کلی خوبی از فعالیت های تفریحی و فرهنگی درشلسویگ-فلنسبورگ و در محله خود را داشتە باشید ما برخی از ایده ھا با لینک های مرتبط را برای شما كە در اینجا وارد شدەاند را داریم.

 

در وب سایت منطقه شلسویگ-فلنسبورگ شما می توانید تحت عنوان فرهنگ و آموزش از طریق باشگاه ها و نهادهای فرهنگی اطلاعات بە دست آورید

www.schleswig-flensburg.de/Kultur-Bildung

در دفترھای كار دولتی و یا شھرداری كاركنان می توانند بە شما اطلاعات بدھند.

زندگی فرهنگی در منطقه رنگارنگ و متنوع است. 

تئاتر دولتی شلسویگ-هولشتاین در طول سال برای ساكنان منطقە خود برنامە دارد. اجرای بسیاری از تئاترھا در شلسویگ-هولشتاین قدیم بە زبان آلمانی سفلا آنجام می گیرد.

در بعضی از نقاط این منطقه موزه وجود دارد. در شلسویگ، موزه دولتی را می توانید با تغییر نمایشگاه ببینید.

کتابخانه ها فرصت های زیادی برای یادگیری زبان آلمانی را ارائه می كند. تقریبا در هر بخش شما می توانید بە یک کتابخانه مراجعه کنید. بعضی از کتابخانه ها نیز تعداد محدودی از کتابھای غیر آلمانی و جعبه های رسانه برای پناھند گان دارند. آنها همچنین با یكسری برنامه غنی شناخته شده اند. در آنجا شما می توانید این برنامەھا را بیینید به عنوان مثال، بعد از ظهرھا با خواندن كتاب برای کودکان، باشگاە کتاب جوانان و یا خوانش برای بزرگسالان .

جعبه های رسانه ای بە شلسویگ هولشتاین خوش آمدید، با طراحی بازی ها و کتاب به طور خاص برای پناهندگان از کتابخانه عمومی در شلسویگ در دفتر ابتكار داوطلبانە كمك بە پناھندگان در آدرس

Flüchtlingshilfe Haddeby-Schleswig” in der Königstraße 6 in Schleswig

در خدمت پناھندگان ھستند.

در وب سایت بالا مال منطقە كە نام بردە شدە است بسیاری از برنامە و بسیاری از رویدادهای فعلی و همچنین آدرس سایت تئاتر، موزه ها و کتابخانه در منطقه ذکر شده است.

درمنطقە ما نیزبرای کودکان پیشنهادات غنی وجود دارد. در مراکز جوانان در شهرها و روستاها فعالیت های تفریحی به طور منظم ارائه شده است. کودکان می توانند اوقات فراغت خود را با هم سپری کنند. برخی از مراکز جوانان همچنین ارائه کمک برای مشق شب و یا تكلیف خانە را دارند.

در وب سایت ما تحت عنوان امور خانوادگی و اجتماعی شما می توانید آدرس مراکز جوانان را پیدا کنید:

www.schleswig-flensburg.de

هر سال در طول تعطیلات عید پاک، مركز جوانان کمپ بین المللی کودکان را در كنار دریای بالتیك برگزار می كند. از آنجا که این نیز یک تیم حمایت بین المللی و رایگان است یک راه خوب برای کودکان که ھنوز صحبت به زبان آلمانی را خوب بلد نیستند، فرصت خوبی برای یادگیری زبان آلمانی است. برای کسب اطلاعات بیشتر، دفتر مركز

Schubystraße 60, 24837 Schleswig جوانان در آدرس:

.و یا در ویب سایت: www.kjr-sl-fl.de

 در مورد بستە آموزش و پرورش و مشاركت / Bildungs- und Teilhabekarte 

كودكان و نوجوانان در موارد خاص می توانند برای تامین مالی این باشگاه و هزینه های تفریحی از مراكز كار درخواست نامە كمك مالی درخواست كرد.

در موقعیت اضطراری/ Im Notfall

در یك نگاە شما می توانید در اینجا شمارە ھای مھم را ببینید.

پلیس / Polizei

مهم ترین مکان برای تماس در موارد اضطراری برای شما پلیس است. در آلمان تضمین ایمنی و نظم بە عھدە پلیس است. كارمندان دولتی نه تنها در ترافیک و یا در رویدادهای مهم از شما محافظت می كنند. آنها برای موارد اضطراری نیز در خدمت شما ھستند. كارمندان مرد و زن وجود دارد كە دارای حقوق برابرند و باید دستورالعمل متقابل آنها را دنبال کنید.

تماس اضطراری در سرار آلمان شمارە تلفن 110 است. در دفتر مرکزی، اطلاعات مهم مانند نام، نام خانوادگی، خیابان و شهرستان، تلفن، سن، تعداد افراد آسیب دیدە در حوادث را دریافت می كنند. پس از آن، گام های بیشتر برداشتە خواھد شد و همچنین توسط تلفن در محل حادثه از شما پشتیبانی می شود.

اداره آتش نشانی، تصادف، حالت اضطراری/ Feuerwehr, Unfall, Notfall

در یک آتش سوزی یا نجات مردم اقدام می كنند. به طور کلی دریک حادثه، اورژانس پزشکی، با شماره تلفن 112 تماس بگیرید.

اورژانس خدمات پزشکی ( در زمان بیماری) / (Ärztlicher Bereitschaftsdienst (bei Krankheit

هر زمان که شما نیاز به توجه و یا كمك پزشکی دارید و تماس با دكتر خانوادگی در حال حاضر امكان پذیر نیست و شما نمی دانید که در منطقه شما كدام خدمات اضطراری پزشكی وجود دارد با شمارە تلفن 117116 تماس بگیرید. شماره تلفن خدمات اورژانس پزشکی در سراسر کشور - بدون پیش انتخاب كد است.

اورژانس داروخانه ها / تماس با داروخانە در حالت اضطراری / Apothekennotruf

اگر شما بە دنبال یك داروخانە در حالت اضطراری(در تعطیلات) ھستید لطفا با شمارە زیر تماس بگیرید.

از تلفن ثابت (رایگان) : 22833 -00-0800 

(69 سنت/دقیقە) از تلفن ھمراە: 22833

پلیس فدرال، گمرگ / Bundespolizei, Zoll

پلیس فدرال امن مرزھا را بە عھدە می گیرد. مطمئنا شما به عنوان یک پناهنده در زمان آمدنتان بە آلمان در راە خود پلیس آلمان را در طول ثبت نام در مرز، در ایستگاه یا فرودگاه دیدەاید. در لباس سبز مقامات و كارمندان گمرگ را می توان دید. آنها مسئول مبارزه با قاچاق کالا در ورود و خروج ، كار كردن بدون اجازە یا كار سیاە(فعالیت های اعلام نشده)هستند.

با این شمارە تلفن می توانید با پلیس فدرال تماس بگیرید: 

00498006888000  

شماره های دیگر در موارد اضطراری / Weitere Nummern im Notfall

نجات اضطراری از دریا / Seenotrettung

در حالت اضطراری و پریشانی در دریا، قایق نجات بە مردم كمك می كند. از جمله فعالیت های نجات، غرق شدن كشتیھا در دریا، آتش سوزیھا در دریا، جستجو برای افراد گمشده، بهبود، جستجوی مرده ھا و نجات از کشتی ها، قایق و یا اشیاء دیگر در دریا است.

اگر شما در حالت پریشانی در دریا ھستید با شمارە ھای زیر تماس بگیرید:

از تلفن ثابت: 0049421536870

از تلفن همراه: 124124

مسدود کردن کارت اعتباری / Sperrung der EC- und Kreditkarten

هنگامی که شما متوجه شدەاید که کارت بدهی خود را گم كردەاید و یا به سرقت رفته است، با شمارە مسدود كردن اضطراری تماس بگیرید. کارت بلافاصله مسدود شده و دیگر نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این شمارە تلفن ھا تماس بگیرید

Zentraler Sperr-Notruf 116 116

EC-Karte 0049 1805-021 021

VISA 0800-811 8440

MasterCard 0800-819 10 40

تماس با مرکز شرکت بیمه ماشین / Zentralruf der Autoversicherer

شما درگیر یك تصادف شدید و هیچ جزئیات در مورد بیمە ندارید، شما می توانید خط تلفن مرکزی را انتخاب کنید و با این شمارە تلفن حادثه را گزارش دھید:

018025026

تلفن معنوی و یا سعادت روحانی/ Seelsorgetelefon

مشکلات و بحران درهر مرحله از زندگی می توان با آن روبرو شد. مشکل با همسر یا شریک زندگی، آزار در مدرسه و یا در محل کار، از دست دادن شغل، اعتیاد، بیماری، تنهایی، بحران وجودی، پرسش و معنوی. چنین حوادث و صدمات اغلب ما را به محدودیت می رسانند. شما نیاز فوری برای بحث دارید. یكی از این شمارە ھای زیر را انتخاب كنید.

تلفن برای زنان / Frauentelefon

 0800116016

تلفن معنوی و یا سعادت روحانی / Telefonseesorge

00498001110111/00498001110222

تلفن برای کودکان و جوانان / Kinder- und Jugendtelefon

00498001110333

اطلاعات و راھنمایی  / Informationen und Rat

به عنوان یک ضرب المثل آلمانی: هر آغاز دشوار است و این قطعا در یك كشور غریب آسان نیست. همه چیز جدید و نا آشنا ، عجیب و غریب است. زبان یك زبان دیگری است. برای شروع زندگی برخی از مقررات برای راە اندازی شما در آلمان برای آسانتر كردن، در نظر گرفتە شدە است. در منطقه شلسویگ- فلنسبورگ مراکز مشاوره مختلفی وجود دارد كە می تواند بە شما کمک کند برای پاسخ به سوالات شما، اغلب در زبان دیگری ھم مشاورە وجود دارد.

 خدمات مشاوره مهاجرت برای مهاجران بزرگسال /
Migrationssozialberatung für erwachsene ZuwandererInnen

ھدف دفتر مشاوره برای بزرگسالان مهاجر، پشتیبانی از مھاجران در روزھای اول داخل شدن آنھا بە كشور آلمان است.

برای پرسش سوالات در موضوعات زیر، شما می توانید برای مثال با دفتر مشاوران مهاجرت تماس بگیرید:

• زندگی در آلمان

• حقوق من

• قانون مهاجرت، مراحل پناهندگی و اقامت

• یادگیری زبان آلمانی

• جستجوی خانە و اسباب كشی

• سلامت وبھداشت

• دورە كارآموزی، كار و حرفە، ادامە آموزش

• و سایر چیزھای دیگر

شما می توانید در ساعات اداری بە ما مراجعە كنید و یا یك وقت بگیرید

Telefon: 04621 87 246
Fax: 0421 87 626
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. und Do. von 9-12 Uhr; Mi.und Fr von 14-16 Uhr und n. Vereinbarung; Außensprechstunden: Harrislee, Bürgerhaus, Süderstraße 101 jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14-16 Uhr; Kropp, Bücherei, Schulstr. 20 jeden 1. und 3. Dienstag im Mona
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 87 672
Fax: 04621 87 626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo.u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr; Außensprechstunde: Flüchtlingshilfebüro, Königstr. 6, Schleswig jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 87 472
Fax: 04621 87626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 706175
Adresse exportieren
Telefon: 04621 965514
Fax: 04621 965518
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Di. u. Mi.: 9-12 Uhr; Do.: 15-17 Uhr; Außensprechstunde: Poststr. 1, Schleswig Mo. 10-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04642 9656833
Mobil: 0175 9004332
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Di.: 9-12 Uhr; Do.: 14-16 Uhr; Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 38 11 54
Mobil: 0160 3202845
Fax: 04621 38 11 38
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. 8-12 Uhr; Di. u. Do.: 14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr Außensprechstunden: Süderbrarup, Mühlenstr. 34 jeden Mo. 13-15 Uhr; Flensburg, Johannhiskirchhof 19a jeden Mi. 9-12 Uhr; Tarp, Wiesengrund 1 jeden 1. u. 3. Fr. im Monat 9-12 Uhr
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

خدمات برای جوانان مھاجر- مشاوره برای جوانان با پیشینه مهاجرت /
Jugendmigrationsdienst- Beratung für junge Menschen mit Migrationshintergrund

شما به عنوان دانش آموز، جوان، به تازگی بە آلمان آمدەاید. و نیاز بە مشاورە در مورد مدرسه، آموزش، شغل، زبان، اوقات فراغت و فرهنگ، آموزش، تعلیم و مشاوره جوانان دارید. درمنطقە شلسویگ-فلنسبورگ خدمات مھاجرت برای جوانان، مشاوره برای جوانان مهاجر و جوانان تا سن 27 سالگی را فراهم می کند.

Telefon: 04621 381112
Fax: 04621 381138
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo:8-12 Uhr; Di. u. Do.:14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr; Sprechstunde auch in FL möglich
Hinweis: weitere Sprechzeiten: jeden 1. Donnerstag/Monat von 10-14 Uhr ; i.d. Räumen der Koordinierungsstelle f.d. Flüchtlingsarbeit, Hindenburgstraße 2a, 24376 Kappeln; Tel.: 04642 - 92 52 42 2
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

خدمات اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی برای شھروندان /
Bürgerservice des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

اگر شما هر گونه سوال بیشتری داشتە باشید، شما می توانید با ادارە خدمات برای شھروندان و اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی تماس بگیرید. شما می توانید با این شمارە تلفن با ادارە خدمات برای شھروندان تماس بگیرید:

00499119436390

و یا با نوشتن از طریق فرم تماس زیر

www.bamf.de/kontakt-buergerservice

مشاوره حقوقی / Rechtsberatung

دو گزینه حمایت دولت در یک بحث وجود دارد که بە شهروندان کم درآمد فرصت دادە شود كە خود را تحت مشاورە حقوقی قرار بدھند و در صورت لزوم نیابت كرد.

از یک طرف می تواند توصیه های کلی و نمایندگی در حل و فصل اداری(كمكھای مشاورە) و از سوی دیگر کمک شخصی و نمایندگی در دادگاه، به اصطلاح کمک های حقوقی و یا خدمات امداد حقوقی را پیش برد. به اصطلاح کمک های حقوقی و یا خدمات امداد حقوقی را مطالبە كرد.

کمک های مشاوره / Beratungshilfe

كمك مشاورە، خدمت مشاورە بە مردم را ارائه می كند.( وكیل، و همچنین مشاوران مالیاتی و حسابرسان) شما می توانید بلافاصله با دفتر مشاورە به طور مستقیم با یکی از افراد مشاوره گفتگو كنید و درخواست مشاورە برای کمک های حقوقی را انتخاب كنید.

همچنین دادگاه منطقه به طور مستقیم كمك مشاوره ارائه می كند. این اطلاعات فوری را صادر می كند، به حدی به درخواست شما در نتیجه ملاقات می تواند كمك كند. دادگاه منطقه نیز به دیگر امکانات کمک، اشاره می کند و درخواست شما را برای كمك حقوقی بە عھدە می گیرد و در صورت لزوم گواهی صلاحیت صادر می كند.

مشاورە حقوقی ممکن است در زمینه های زیر اعطا شود:

• قانون مدنی (به عنوان مثال، مدت اجاره، تصادفات، قانون خانواده)

• حقوق اداری

• قانون اساسی

• جنایی

• قانون کار و قانون اجتماعی

درخواستنامە كمك مشاورە را شما به صورت شفاهی می توانید در روزھای دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9:00-12:00 در هر بخش مربوط به دادگاه منطقه و یا بە صورت كتبی از طریق فرم درخواست می توانید درخواست كنید. ھنگام مراجعە بە موقعیت درخواست، شناسنامە خود را بە ھمراە بیاورید. اگر درخواست، درخواست نامە برای شما نیست شما باید وكالتنامە درست كنید. سوابق بازنشستگی و غیره) ALG I und II اطلاعات در مورد علاوه بر این، مدارك مربوط به درآمد خود را (حقوق و

دستمزد،مورد نیاز است و ھمچنین بار مسئولیت، پرداخت مانند اجاره، تخفیف برای ارائه دهندگان مختلف، كە بتوانند شرایط مالی شما را بررسی كنند. علاوه بر این شما در حال حاضر باید مدارك و سوابق کامل خود را ارائه دھید. مشاوره بدون هزینه است. در صورتی که درخواست مورد تایید است، هزینه ها تحت پوشش خواهد بود.

اگر درخواست نامە رد شود ھزینە پرداخت برای شما خواھد آمد. اگر مشاورە رخ دادە شود. مبلغ 15.00 € ممکن است در مورد بازپرداخت برای فرد مشاورە مورد نیاز است.

 برای منطقە شلسویگ-فلنسبورگ دو دادگاه در منطقه صلاحیت دارند. 

Telefon: 04621 815-0
Fax: 04621 815-311
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 0461 89-0
Fax: 0461 89-434
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

کمک های حقوقی برای دادرسی/محاكمە / Prozesskostenhilfe

حل و فصل در خارج از دادگاه ممكن نیست. می توانید حمایت بیشتر، به اصطلاح کمک های حقوقی درخواست شده می توانید پشتیبانی بیشتر در مورد درخواست نام بردە، درخواست كنید.

: پیش نیازها برای تقاضا نامە

• متقاضی می تواند برای ھدایت محاكمە و یا دادرسی اطلاعات لازم را فرایند كند. شرایط اقتصادی و شخصی صدق نمی کند،

• قصد دفاع قانونی و یا پیگرد قانونی چشم انداز کافی برای رسیدن بە موفقیت دارد و

• قصد دفاع قانونی و یا پیگرد قانونی عمدی نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کمک های مشاوره مراجعه کنید.

اینترنت / Internet

اطلاعات را می توان به سرعت از طریق وب سایت های مختلف و موتورهای جستجو در سایت ھای اینترنت پیدا كرد. همچنین اطلاعات در مورد تقریبا تمام ادارات، مقامات دولتی، موسسات، از زندگی عمومی در اینترنت ثبت شده است. در کنار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی شما راهنمایی های بسیاری را در مورد زندگی روزمره "به آلمان خوش آمدید" را در سایت ذیل می توانید ببینید

www.bamf.de/willkommen-in-deutschland

ا گر شما به دنبال اطلاعات در اینترنت ھستید، مراقب باشید !!!! هرگز اطلاعات شخصی خود را وارد نکنید. سایت های بسیاری وجود دارند كە مشكوك ھستند. در پشت این سایتھای پنهانی کلاهبرداری بە اسم نهادهای دیگر وجود دارد. آنها اغلب ایمیل های مختلف و خیالی درمورد درخواست ھا برای پرداخت، یادآوری و غیره را ارسال می كنند. چنین ایمیلهایی را باز نكنید، به خصوص اگر فرستنده برای شما ناشناخته باشد. آنها ممکن است حاوی ویروس های مخرب باشند كە می توانندمعلومات شما را حذف و یا اطلاعات شخصی شما را بە سرقت ببرند

اطلاعات بیشتر در مورد اینترنت در سایت حمایت از مصرف کننده را می توانید ببینید.

صفحات زرد /  Die Gelben Seiten

آدرس های مهم و شماره تلفن را شما می توانید در "صفحات زرد" پیدا كنید، این آدرسھا در کتاب تلفن محلی موجود است. صفحات زرد سالانه به روز شده و در مغازه ها، ادارات پست و غیره می توان دریافت كرد. بە طوری كە ھر شھروند بتواند یك كپی مجانی دریافت كند.

برای دیدن صفحات زرد در اینترنت بە این سایت مراجعە كنی:

www.gelbeseiten.de

كودكستان و مدرسە / Kindergarten und Schule

 كودكستان/ مھد كودك / Kindergarten

از تاریخ 01.08.2013 ، هر کودک که سال اول زندگی را بە اتمام رسانده است یک حق قانونی در یک جا در مهد کودک، در یک مرکز مراقبت و یا در مراقبت روزانه را دارد.

آمادە سازی برای رفتن مدرسە و یادگیری زبان برای رشد كودك شما بسیار مھم است.

در وقت مناسب برای ورود بە سیستم برای كودكتان اقدام نمایید. به خاطر داشته باشید که تقاضا اغلب بیش از ظرفیت فراتر می رود.

راه های بسیاری برای مراقبت از کودکان در آلمان وجود دارد.

 

تا سن سه سال:

 • گروھای چهاردست و پا /خزیدن / Krabbelgruppen
 • مراقبین روز/ Tagesmütter/Tagesväter
 •  گروه های بازی
 •  كودكستان / Kinderkrippen
 •  کودکستان برای سنین مخلوط

از سه سال تا شروع مدرسه:

 •  مهد کودک
 •  سایر امکانات قبل از مدرسه، مهد کودک
 •  مراقبت روزانه

بعد از سن مدرسه:

 •  مدارس تمام روز
 •  بازی بچەھا در مدارس تحت مراقبت آموزش و پرورش مراكز / Horte
 •  کمک به دانش آموزان در انجام تكالیف و یا مشق شب
 •  مدارس نظارت و غیره

 مدرسە / Schulen 

در شلسویگ-هولشتاین 9 سال آموزش و پرورش اجباری است. بعد از آن آموزش های حرفه ای اجباری تا سن 18 سالگی است. اولیا موظف به تضمین حضوربە طور منظم فرزندان خود در مدرسه ھستند.

همه کودکانی که در آلمان زندگی می کنند باید به مدرسه بروند!!! اگر فرزند شما بە مدرسه نرود، شما جریمه خواھید شد، در بدترین حالت، پلیس دخالت می كند.

حضور در مدارس دولتی رایگان است. علاوه بر این، در آلمان مدارس خصوصی نیز وجود دارد. معمولا هزینه های مدرسه را باید پدر و مادر پرداخت كنند.

 مدرسه ابتدایی (اولیه) / (Grundschule (Primarstufe

در شلسویگ-هولشتاین همه کودکان از سن 6 سالگی به دبستان ابتدائی می روند. ثبت نام زود یا دیر امکان پذیر است. بە عنوان یك قاعدە هر کودک با توجه به محل اقامتش دریک مدرسه تقسیم می شود. والدین باید فرزندشان را در یک مدرسه ثبت نام کنند. مهلت ثبت نام توسط مدرسه كتبی اطلاع دادە می شود. از آنجا که آموزش و پرورش اجباری است وکودکان به طور خودکار درمدرسه مناسب پذیرفتە می شوند بر خلاف برنامه ثبت نام در یک مهد کودک، شما لازم نیست که نگران باشید که فرزند شما هیچ جایی را پیدا نكند. در آلمان ثبت نام در یک مدرسه پیش دبستانی نیز ممکن است ، باید بررسی شود که آیا ظرفیت اضافی در دسترس است.

در وقت مناسب با مدرسە تماس بگیرید.

مدرسه ابتدایی برای زمان مدرسه روزانه بە طور ثابت در چارچوب زمانی چهار درس برای کلاس اول و دوم، و پنج درس برای کلاس سوم و چھارم برای همه دانش آموزان دارد.

اغلب مدارس ابتدایی مراقبت قبل و بعد از ساعات مدرسه را دارند. بخاطر اینكە پدر و مادر ساعات کاری خود را کمی آزادانه تر بتوانند انجام بدھند. این مراقبت ھا ھزینە دارد.

 آموزش متوسطە(سطح متوسطه یك و دو/  (Weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II

بعد از مدرسه ابتدایی، فرزندان شما با قدرت و عملکرد دارایی ھایی كە در مدرسە داشتە اند بە مدارس جامعە، دبیرستان می روند. در همین حال، بسیاری از مدرسە ھا یک برنامه کامل روز با فعالیت های تفریحی دارند. سیستم مدرسه در مدارس متوسطه بسیار متفاوت است. تصمیم گیری اینکه بھترین مدرسە مناسب برای کودک شما كدام می توانند باشند بھتر است مشورت با معلمان و فرزند خود را در نظر بگیرید.

در اینجا شما در یك نگاە می توانید مدارس را پیدا كنید.

• مدارس متوسطه (تا کلاس 9 یا 10)

• دبیرستان(تا کلاس 10)

• مدارس با چندین دوره آموزش و پرورش (در اینجا می توان فارغ التحصیلی از مدرسه واقعی را بە دست آورد)

• مدارس دبیرستان(تا کلاس 12 یا 13)

• ھمە مدارس (بدون و یا با سطح فوقانی ، در اینجا همه درجه اهدا می گردد)

برای تعلیم راه های بسیاری در آلمان وجود دارد كە بتوان با اتمام موفقیت آمیز و یك نتیجە موفق بە مدارس دیگر برای ادامە تحصیل رفت. تا زمانی که شما كارنامە ورودی دانشگاه (امتحان نھایی دبیرستان) را به دست بیاورید با بە پایان رساندن مدرسە اجازە رفتن بە دانشگاە ھا را دارید.

در طول سال تحصیلی تغییر از یک مدرسه به مدرسە دیگر ممکن است اگر خدمات این اجازه را بدهد. در آلمان سیستم مدارس بسیار انعطاف پذیر است و راە را برای بسیاری از فرصت های حرفه ای باز می كند. از این فرصت استفادە كنید و بیشتربە یادگیری دانش بپردازید. با آموزش عالی به طور کلی شما بیشتر دسترسی به حرفه های مختلف را دارید، شما ھمچنان می توانید با یادگیری مدرک دانشگاهی را دریافت كنید.

سفرهای مدرسه، گشت و گذار، جشن مدرسه، رویدادهای مدرسه، آموزش شنا و غیره بخش مهمی از زندگی در مدرسه ھستند. اجازە دھید فرزندانتان در این برنامەھا مشاركت كنند. مشاركت در برنامە ھای مدرسە ترویج برای همه است و انگیزە كودكانتان را تقویت می كند

 

آیا فرزند شما بە كودكستان می رود و در آنجا ھر ھفتە چند ساعت درس برای بھتر یادگیری زبان آلمانی بە او می دھند تا برای ورود بە مدرسە آمادە شود.

اگر شما و خانواده خود تازە به آلمان آمدەاید و كودك شما در سنی است كە نیاز بە رفتن مدرسە را دارد. فرزند شما باید اول .برود DaZ بە یك كلاس

معنی آلمانی به عنوان زبان دوم است. در آنجا با تعلیم مخصوص زبان آلمانی را یاد می گیرد. بە DaZ

در مرحله دوم، کودک شما می تواند در برخی از رشتە ھای آموزشی به طور منظم دریك کلاس درس شركت كند.

در منطقە شما كدام مركز یادگیری كلاس آلمانی به عنوان زبان دوم مسئول است شما می توانید از مدرسە منطقە خود بپرسید.

از سن 16 سالگی جوانان در مراکز آموزش حرفه ای بە کلاس آلمانی به عنوان زبان دوم می روند. غالبا، والدین از خود می پرسند به چه زبانی باید با کودک خود صحبت كرد. موسسه دولتی برای آموزش اولیه در مونیخ در مورد این موضوع بە چند زبان نا مەھای والدین را منتشر كردە است.

چگونه فرزندم 2 زبان آلمانی و زبان خانوادگی را بياموزد؟ Farsi

جا بە جایی/ Mobilität

جامعه ما بیش از هر زمان یک جامعه با تحرك است. با پای پیادە، با دوچرخه، در ماشین، در اتوبوس، در قطار ( مترو، قطار شھری) یا هواپیما، تحرک مشخصه زندگی روزمره ما است.

در اینجا شما می توانید اطلاعات در مورد مقررات راهنمایی و رانندگی و اطلاعات عمومی تحرک در آلمان را پیدا كنید.

در ترافیك مراقب باشید! (قوانین ترافیک به چند زبان)

Gib acht im Verkehr! Verkehrsregeln in mehreren Sprachen

 رفتار درست در حمل و نقل عمومی (اتوبوس، قطار، و غیره) /
(Richtiges Verhalten in den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bussen, Bahnen etc

مقررات خاصی وجود دارد که شما باید در هنگام استفاده از حمل و نقل عمومی رعایت نمایید. در اینجا چند راھنمایی برای اینكە شما بدانید چطور باید رفتار كنید:

 •  گرفتن و یا خرید یک بلیط معتبر ! سوار شدن بدون بلیط در آلمان هزینه های زیادی دارد و باید پول زیادی پرداخت كرد.
 •  قبل از سوار شدن اجازه دھید مسافران دیگر پیادە شوند.
 •  اگر شما یک فرد مسن، یک زن باردار، یك معلول را دیدید لطفا جا و یا صندلی خود را بە آنھا ارائه دهید.
 •  اگر شما در حال سفر با کودکان خود ھستید کودکان را مشغول كنید. به طوری که مزاحم مسافران دیگر نشوید.
 •  بە موسیقی با صدای بلند گوش ندھید.
 •  تماس و یا صحبت كردن با تلفن با حجم مناسب و با صدای آرام
 •  ھنگام ترک صندلی، مكان خود را تمیز نگە دارید.
 •  ملاحظه رفتار به طور کلی با مسافران دیگر؛ ! ازهل دادن، سر و صدا كردن، تنه زدن خوداری نمایید!
 •  رعایت خط سفید بر روی سكوی راە آھن که نشانه فاصله امن است

مسکن / Wohnen 

جستجوی آپارتمان / Wohnungssuche

اگر شما به دنبال یک آپارتمان و یا یک خانه ھستید اینترنت یك نقطە شروع است. عرضە كنندگان كە متخصص اجارە دادن خانە و یا آپارتمان ھستند وجود دارند. بسیاری از روزنامه ھا نیز تبلیغات مسکن را در وب سایت ھای خود منتشر می كنند. علاوه بر این در مطبوعات محلی می توانید تبلیغاتی كە چە انجمن ھای مسكن در نزدیكی محل تان وجود دارند پیدا كنید و شخصا از دفاتر بازید كنید.

در پیدا کردن محل اقامت شما می توانید از دفتر مسکن مربوطه پشتیبانی دریافت کنید. درآنجا میانجی گری آپارتمان اغلب به طور مستقیم نیست. اگر در آنجا آپارتمان خالی در دسترس نیست در اینجا شما می توانید مسكن مورد هدف قرار گرفتە را ببینید. دلال معاملات ملكی نیز وجود دارد. كە با دادن ھزینە می تواند برایتان مسكن پیدا كند. این دلال ھا برای حداکثر کار خود كرایە دو ماه به علاوه مالیات بر ارزش افزوده را حساب می كنند.

دلال معاملات ملكی برای حداکثر کار خود كرایە دو ماه به علاوه مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه می كنند. اطلاعات در مورد تماس با مسئول

  مربوطە محلی را می توان در کتاب راهنمای تلفن یا در اینترنت یافت كرد

 تماس با عرضە كنند / Kontaktaufnahme mit dem Anbieter

شما در اسرع وقت نیاز به تماس با عرضە كنندە از طریق ایمیل و یا تلفن با صاحبخانه دارید. آپارتمان ها معمولا بە سرعت بە كرایە دادە می شوند.

حمایت دولت- گواھی كتبی مشروعیت آپارتمان /

Staatliche Unterstützung – Wohnberechtigungsschein 

برخی از آپارتمان ھا (مسکن اجتماعی)، که توسط دولت حمایت می شوند. این مسكن ھا توسط مقامات دولتی بە افراد نیازمند بە كرایە دادە می شوند. به منظور اجاره یک آپارتمان شما نیاز به یک مجوز مسکن و یا گواھی كتبی دارید. اگر درآمد شما زیر یک حد خاص باشد شما می توانید گواھی كتبی مسکن را از دفتر مسکن محلی و یا ازدفاتر دولتی درخواست كنید. به عنوان مثال، پدر و مادر تنها، خانواده های بزرگ كە فرزندان زیادی دارند، افراد مسن و یا افراد معلول كە از گواھی كتبی مشروعیت آپارتمان برخوردار ھستند. با

وجود مجوز تصمیم توسط مالک گرفتە می شود كە آیا اجاره نامه تنظیم می شود و نە از طریق دفتر مسكن. کسب اطلاعات بیشتر در مورد گواھی كتبی مشروعیت آپارتمان را برای شلسویگ-فلنسبورگ در این لینک می توانید ببینید.

ما برای شما اطلاعات مربوط به مزایای مسکن را در بخش خدمات اجتماعی فراهم كردەایم.

قرارداد اجارە / Mietvertrag

اگر شما در خانه اجاره ای زندگی می کنید، شما باید یک اجاره نامه با صاحبخانه ببندید. این یک سند مهم است، حاکم بسیاری از جزئیات اجاره نامه كە برای شما و صاحبخانه معتبر است.

ا جاره نامه را با دقت بسیار بخوانید. به طور معمول، اجاره نامە بە صورت كتبی نوشتە و بستە می شود. اما همچنین ممکن است بطور شفاهی به توافق رسید.

قبل از امضای قرارداد اجارە نامە برسی در مورد این نكات مھم است:

• مبلغ اجاره

• مقدار آب و برق (از جمله حرارت)

• مقدار ضمانت

• حق دلالی ممكن است ، اگر آپارتمان توسط عامل املاک و مستغلات از طریق واسطه برای اجارە پیدا شدە است

• مدت زمان اجاره نامه

• دوره لغو قرارداد

• بازسازی و تعمیر

علاوه بر اجاره نامه یك قرارداد نقل بستە می شود. این قرارداد توسط شما باید امضا شود. با امضای خود شما با شرایط و وضعیت فعلی آپارتمان توافق می کنید. صورت جلسە را با دقت بخوانید و تمام جزئیات آن را بررسی كنید.

 قرار وثیقه (ضمانت)  / Die Kaution

ضمانت، مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است كە صاحبخانه معمولا در قرارداد مورد نیاز درخواست می كند ممکن است توسط صاحبخانه در ھنگام نقل و اسباب كشی حفظ و یا نگە داشتە شود، اگر خانە در وضعیت بدی است و احتیاج به تعمیر داشتە باشد. مجموع مبلغ مالی ضمانت اجاره عمومی سه ماه است(به استثنای هزینه های اضافی).

( اجاره ماهانه وعامل عمومی هزینه / Kaltmiete und Betriebskosten

علاوه بر اجاره بھا جهت اتاقھای مسکونی/خانە (اجاره ماھانە) هزینه های عملیاتی (به نام هزینه های اتفاقی/اضافی) پرداخت می شود. این شامل هزینه های حرارت، آب و فاضلاب و سایر هزینه ها ھمچنین به عنوان دفع زباله، تمیز کردن موجودی، تمیز کردن پله ها است. به طور کلی، یک مقدار مشخصی است كە ماهانه در پیش پرداخت می شود.

یک بار در سال با صاحب خانە هزینه های متحمل شدە حساب می شود. صدور صورت حساب از هزینه باید توسط شما دقیقا مورد بررسی قرار گیرد.

 

قوانین/مقررات خانە / Hausordnung

از صاحب خانە به همراه اجاره نامه معمولا یك نامە مقررات خانە را دریافت خواھید كرد. كە آن تنظیم همزیستی همه ساکنان است. با امضای قرارداد اجاره، شما با قوانین خانە موافقت می کنید.

 

قوانین آرامی شب از مقررات خانە و از ساعت 10 شب تا 6 صبح است.

 

 حق و یا مدت اجاره / Mietrecht

شما به عنوان مستأجر مسئولیتھای معینی دارید مانند پرداخت منظم اجاره، رعایت قوانین خانە، اما حقوقی كە به عنوان مستأجر می توان استفاده كرد در تعمیرات مختلف، بە طور کلی كە توسط صاحب خانە انجام می شود.

 

گر در مورد قوانینن اجاره، سوالی دارید. شما می توانید با انجمن مستأجران و یا با انجمن ھای دیگر مستاجرین، با مركز حمایت از مصرف کننده تماس بگیرید. مذاکرات تا حدودی ھزینە دارد . شما می توانید در پیش میزان هزینه ها را بررسی كنید

نقل مکان، تغییر آدرس / Umzug, Adressenänderung

هنگامی که شما نقل مکان کردید و یک آدرس جدید داشتید. شما باید تغییر آدرس را ثبت و بە مسئولین مربوطە اطلاع دهید

 

شما در ثبت نام مجدد یک گواهی نوشته شده دریافت خواھید كرد. شما حتی در مورد نیاز با بانک ، بیمه، سازمان های دیگر و سایر موسسات می توانید ارائە دھید.

جداسازی آشغال در آلمان / Mülltrennung in Deutschland

زبالە به طور جداگانه در آلمان جمع آوری ودور ریخته میشود. ظروف مختلف وجود دارد که برای برخی از محصولات ارائه شدە و در رنگ ھا كە عبارتند از:

• انواع کاغذ و مقوا = سطل آشغال آبی یا سبز

• زباله های آلی (میوه و زباله های گیاهی) = سطل آشغال قهوه ای

• بسته بندی ساخته شده از پلاستیک و فلز = سطل آشغال زرد / کیسه

• زباله های باقی مانده = سطل آشغال خاکستری یا سیاه

علاوه بر این، ظروف جداگانه برای انواع دیگر زباله مانند شیشه، لباس های قدیمی، زباله ویژه وجود دارد.

بە درستی تهویه كردن / Richtig lüften

چرا باید ما به درستی تهویه كنیم/ ? Warum müssen wir richtig lüften

اگر تهویه را بە درستی انجام ندھید. به سرعت قسمتهای مرطوب در پنجره و سقف مناطق دیوار بیرونی آپارتمان تشکیل می دهد. در مکان های مرطوب شکل لکه های سیاه و سفید تشكیل می شود. نقاط سیاه و سفید سبب تشكیل قارچ می شود. قارچھای تشكیل شدە در محلی که توسط ما استنشاق می شود، باعث بیماری مزمن ریوی می شود.

چگونە نقاط مرطوب در یك خانە تشكیل می شود.

ھوای سرد ممكن است آب كمتری از ھوای گرم در خود نگە دارد. مقدار بخار آبی که در واحد حجم هوا موجود می باشد در مکان های سرد یک آپارتمان ھوا با بخار سبب پیدایش لكەھای سیاە بر روی دیوارھا و سایر نقاط خانە میشود.

رطوبت از كجا می آید؟ / ? Woher kommt die Feuchtigkeit

غذا پختە می شود، دوش گرفتن، حوله های خیس، استفادە از ماشین لباسشویی، هوای بازدم ما رطوبت زیادتری از هوایی كە استنشاق می كنیم دارد. ما انسان ها در روز نیم لیتر آب را از راە هوا ی تنفس، ایجاد می كنیم.

چگونه می توانیم رطوبت در یك آپارتمان و یا خانە را كنترل كنیم. که سبب پیدایش لكەھای سیاە بیماری آور نشوند؟ /

Wie können wir die Feuchtigkeit einer Wohnung so regulieren, dass es zu keinen schwarzen krankmachenden Flecken kommt      

ھوای سرد ممكن است آب كمتری از ھوای گرم در خود نگە دارد.

بنابراین باید به طور منظم مواظب باشید كە ھوای گرم شدە در یك خانە در برابر ھوای خنك جایگزین و ھوای داخل خانە را تھویە و یا عوض كرد. تصور كنید ھنگام عوض كردن ھوای داخل خانە یک یا دو سطل آب از طریق تھویە هوا بەخارج از آپارتمان منتقل می شود. هوای تازه بیرون رطوبت کمتری دارد. آب کمتری در آن است. در آپارتمان هوای سرد از طریق حرارت دیوار، مبل، لوازم الکتریکی و مردم به آرامی گرم می شود. هوای گرم می تواند دوباره جذب رطوبت بیشتری را پذیرا شود. اگر ما ھوای داخل خانە راعوض كنیم می توانیم دوبارە دو سطل آب را بە بیرون از خانە منتقل كنیم. این می تواند بە جلوگیری از پیدایش جاھای نم و رطوبت در خانە شود.

چگونە بە درستی ھوای داخل خانە را باید تهویه كرد؟ / ?Wie lüften wir richtig

به طور منظم باید هر 4 ساعت ھوا را تهویه كرد. پنجره ھا را بە طور كامل باید باز كرد. باید اطمینان حاصل شود که جریان ھوا وجود دارد بنابراین در چند اتاق، در و پنجره ھا را هم زمان باید باز كرد. پس از 5 تا 10 دقیقه، هوای گرم و مرطوب با هوای سرد و خشک جایگزین شده است. رطوبت از خانە خارج می شود.

تهویه مداوم باعث می شود که نگذارد هوا در داخل خانە بە درستی گرم شود. زمانی كە پنجره باز است نقاط سردتری در دیوار بە وجود می آورد از نقاط دیگر در ساختمان.

با این حال، از آنجا که رطوبت وجود دارد و در بدنە خارجی و سرد بر روی پنجره ها و سقف، دیوار بیرونی منعکس شده و سبب ایجاد لكەھای سیاە می شود. قبل از خواب یكبار دیگر در و پنجرە ھا را كامل و بە خوبی باید باز كرد. باز كردن شبانە پنجرەھا بە این معنی است که ھوای تنفس و یا بازدم نە تنھا در مناطق سرد پنجرە بلکه در ملافه ھا نیز منعکس شده است. بنابراین بە طور منظم ھوای داخل را باید تھویە كرد. سپس پنجره را برای حداقل 4 ساعت به طور کامل ببندید. بعد از 4 ساعت دوبارە این عمل را انجام دھید. به طوری که می توان در روز حداقل 4 بار به خوبی ھوا را تھویە كرد.

تهویه مداوم برای سلامتی خطرناک است و باید کاملا اجتناب شود .توصیه های کلی در زبان های مختلف در مورد مسکن (تهویه، گرمایش، جداسازی ضایعات، و غیره) را می توان در اینجا یافت كرد.