Seiteninhalt

ትግርኛ / Tigrinya

እዞም ንዝተፈላለዩ ዛዕባታት ወይ ቴማታት ዝተዋህቡ መብርሂታት፣ ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልወኩም ደኣምበር፣ መተካእታ ናይ ካብ ቤት-ምኽሪ-ንዝሳገሙ ወይ ዝፈለሱን ከምኡውን ካብ ዝምልከቶም መንግስታውያን ትካላት ወይ ቤት-ጽሕፈታት ትረኽብዎ ምኽሪ ኣይኮኑን።

ስራሕን ሞያን / Arbeit und Beruf

ድሕሪ ፈላሚ ጉዳያት ኣብ ጀርመን ምስላጥኩም፣ ካልእ ዝስሕበኩምን ዘገድሰኩምን ኣርእስቲ ክህሉ እዩ። ማዕረ ማዕረ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን፣ ብዛዕባ ሞያዊ ትምህርቲ ክትግደሱ ኢኹም። ንስራሕን ሞያን ዝምልከትዝርዝራዊ ሓበሬታታት ይስዕብ።

ንስደተኛታት ኣብ ናይ ስራሕ-ዓለም መእተዊ / Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge

ሓደ ስደተኛ ኣብ ናይ ስራሕ-ዓለም ንኻኣቱ፣ ኣብ ሞያዊ ደረጃን ኣብ ንውሓት- መንበሪ-ፍቓድን ናይ እቲ ውልቐ-ሰብ ይምርኮስ።

ክፍለጥ ዝግብኦ: ንዕቕባ ሓተትን (ሕቶ ዑቕባ ጌና ኣብ መስርሕ ዝርከብ) ብተጸዋርነት (ሕቶ ዑቕባ ዝተነጽገ) ዝነብሩን፣ ኣብተን ናይ ፈለማ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝጸንሑለን ወይ ዝተቐመጡለን ግዜ ስራሕ ኣይፍቀድን።

ካብ ራባዓይ ወርሒ ጀሚሩ፣ ናይ ወጻእተኛታት በዓል-መዚ ንሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ስራሕ ናይ ስራሕ-ፍቓድ ክህብ ይኽእል። (ቕድመ-ምጽራይ ከምኡውን ናይ ስራሕ ኩነታት ምጽራይ ድማ ይካየድ)።

ካብ ዘየስግእ ሃገራት፣ (ኣብዚ እዋን፣ ኣልባኒያ፣ ቦስኒያ ሄርዞጎቪና፣ ጋና፣ኮሶቮ፣ ማዘዶኔን፣ ሞንተነግሮ፣ ሰነጋል፣ሰርቤየን) ዝመጹ ሓተቲ ዑቕባ፣ ድሕሪ ዕለት 31.08.2015 ዑቕባ ዝሓተቱ ምስ ዝኾኑ፣ ሕቶ ዑቕብኦም ኣብ መስርሕ ኣብ ዘህልወሉ ግዜ ንኽሰርሑ ኣይፍቐድን።

 ክፍለጥ ዝግብኦ:

ሓተትቲ ዑቅባን ብተጸዋርነት ዝነብሩን፣ እቲ ናይ ትጽቢት-ግዜ ዝበሃል 3 ወርሒ ምስ ሓለፈ፣ ብዘይ ፍቓድ ናይ ስራሕ በዓል መዚ (BA) ኣብ ውሱናት ሽቕለታት ክነጥፉ ይፍቐድ። ንኣብነት፣

- ሞያዊ ትምህርቲ ኣብ ሓደ ወግዐዊ ናይ ሞያ-መሰልጠኒ ምሃብ ወይ ድማ

- ብናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝተመረቁ ወይ ሓደ ልዑል ብቅዐት ዝጠልብ ስራሕ ኮይኑ ዓመታዊ ደሞዝ ብጅምላ ካብ ኦይሮ 48.400 (ሰማያዊ ካርድ ናይ ኦይሮፓዊ ሕብረት -Blaue Karte EU) ዝጅምር

ኣብ ገለ ትካላት ዝግበር እንግዶት/ምብጻሕ (ንመጻኢ ንስራሕ ዝዓለመ ማለት አዩ) ዝኾነ ፍቓድ ወይ ምውካስ ስለ ዘይየድልዮ ብቕጥታ ክግበር ይከኣል።

ንሞያዊ ትምህርቲ ኣንፈት ዘትሕዝን ዘሰኒን ልምምድ ንምግባር፣ ንናይ ወጻእተኛታት በዓል መዚ ምውካስ/ምውህሃድ ኣገዳሲ አዩ። ክሳብ 12 ሳምንቲ ንዝወስድ ልምምድ ናይ ስራሕ በዓል መዚ ፍቓድ ኣየድልዮን እዩ።

ኣካል ናይ ስራሕ-በዓል-መዚ ዝኾነ ZAV (ካብን ናብን ወጻኢ ዝኸዱን ዝመጹን ኪኢላታት ዘማጽእ ማእከል)ኣብ ጀርመን ንክትሰርሕን ልምምድ ንክትገብርን ንዝቐርቡ ቕድመ-ኩነት ዝምልከት ሓበሬታ ይህብ። ኣብ ርእሲኡ፣ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ይነጽግን ይቕበልን። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ www.zav.de. ተወከሱ።

ክፍለጥ ዝግብኦ:

ከም ስደተኛ ቅቡል (ዑቕባ-ቕቡል) ምስ እትኾኑ፣ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም፣ ብዘይ ገደብ ክትኣትዉ ትኽእሉ። ስለዚ ድማ፣ ከም ሓደ ጀርመናዊ ዜጋ ማዕረ መሰል ይህልወኩም።

ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ምስዚ ተተሓሒዙ ንዘሎ Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge „ንስደተኛታት-ናብ ናይ ስራሕ ዓለም መእተዊ“ ንዝብል ሰነድ ተወከሱ።

ኣብዚ ናይ ስራሕ መእተዊ ቅጺ ትረኽቡ።

መሕትት ናይ ስራሕ ፍቓድ (PDF, 54 KB)

ሞያዊ-ምኽሪ፣ ናይ ስልጠናን ስራሕን ኣማጻእቲ (ኣወዓዓልቲ) / Berufsberatung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung

ንሓተቲ ዑቕባ ናይ ሞያ-ስራሕ-ምምጽጻእን ምኽሪ ምሃብ ሓላፍነት ዘለዎ ናይ ስራሕ በዓል መዚ (Agenturen für Arbeit) እዩ። ኣብተን ንክትሰርሑለን ኩልኩላት እዋናት እንተኾነውን፣ ማለት ኣብተን ብናይ ትጽቢት-ግዜ ዝፍለጣ ናይ መጀመርያ 3 ኣዋርሕ፣ ብተጸዋርነት ይኹን ብናይ መንበሪ-ፍቓድ ኣብ ትጸንሑለን ግዜ ምኽሪ ናይ ምውሳድ መሰል ኣሎ።

እቶም ብናይ መንበሪ-ፍቓድ ይኹን ብተጸዋርነት ዝነብሩ ሰባት ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም መታን ክወሃሃዱ፣ ንክወሃብ ዝኽእል ሓገዝን ደገፍን እውን መታን ኽቕበሉ፣ ብእዋኑ ኣብቲ ንከባቢኦም ዝምልከቶ ናይ ስራሕ በዓል መዚ ከም ደለይቲ ስራሕ ክምዝገቡ ይግባእ።

ጆብ-ሰንተራት (Jobcenter)፣ ንኣብ SGB II (ወዲ ሰብ ንኽነብር ዝወሃብ ሓገዝ ዝምልከት ሕጊ) ዝቕየሩ ቅቡላት ስደተኛታት ናይ ስራሕ ምምጽጻእን ምኽሪ ምሃብን ሓላፍነት ኣለዎ።

እትምነዮ ሞያዊ-ትምህርቲ ወይ ናይ ስራሕ ቦታ ንኽትረክብ ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን።

ክፍለጥ ዝግብኦ:

ሓደ ሰብ፣ ብገዛእ ርእሱ ሰፊሕ ሓበሬታ ኣብ ምእካብን ምስ ብዙሓት ኣማኸርቲ ብምርኻብን ንጡፍ ክኸውን ይግባእ።

ሕደ ካብዚኦም፣ ሓደ ክፋል ናይ ስራሕ በዓል መዚ (BA) ዝኾነ፣ ማእከል-ሞያዊ-ሓበሬታ(BIZ) እዩ። ኣብዚ ማእከል ትረኽብዎ ድማ ንዝተፈላለዩ ሞያታት ዝሰማማዕ ሓበሬታታትን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ብቅዓትን እዩ። ኣብርእሲኡ፣ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ፣ ምስ ሓደ ናይ ስራሕ-ኣማጻኢ፣ ውልቓዊ ምኽሪ ንኽትቕበሉ መታን ቖጸራ ክትወስዱ ትኽእሉ።

ኣየናይ ናይ ስራሕ በዓል መዚ ንከባቢኹም ይምልከቶ ንምፍላጥ፣ ኣብ ኣኢንተርነት www.arbeitsagentur.de ኣብ ትሕቲ Kontakt/Anschriften vor Ort ዝብል ትረኽቡ።

ኣብ ርእሲኡ፣ ኣብተን ተወሳኺ-ስልጠና ዝህባ ቤት-ትምህርትታት, ብዙሕ ግዜ ንተማሃሮ ሞያዊ-ምኽርታት የወፍያ ኢየን። ከምኡውን፣ ብግደታ ይኹን ብነጻ ድልየት ኣብ ትካላት ሞያዊ ልምምድ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣሎ። እንታይ ተኽእሎታትን ክምዘሎ ግን ኣብ ዝምልከቶ ቤት-ትምህርቲ ኣጣይቑ።

IHK Lüneburg_ Film über duale Ausbildung (arabisch)

ስራሕ ምድላይ / Arbeitssuche

እዋናውያን ናይ ስራሕ ዕድላት፣ ኣብ ናይ ከባቢኹም ጋዜጣን ከምኡውን ኣብ ኢንተርነት ክትደልዩ ትኽእሉ።

ከም Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit (ብናይ ስራሕ በዓል መዚ ዝቀርብ ናይ ስራሕ ዕድላት) ዝኣመሰሉ ክፉት ናይ ስራሕ ዕድላት ዝሕብሩ ብዙሓት Jobportal (ንስራሕ ዝምለከት ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ)፣ ምስ ብቅዓትኩም ዝሰማማዕ ስራሕ ንምርካብ ይሕግዙ። ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተመዝጊብኩም ድማ ታሪኽ ሂወትኩም ባዕልኹም ክትጽሕፍዎን ክተመዓራርይዎን ትኽእሉ። ዝርዝራዊ ሓበሬታ ብቅዓትኩምን ክእለትኩምን ንሓደ ወሃብ ስራሕ ብጣዕሚ መሳጢ ክኸውን ይኽእል። ታሪኽ ሂወትኩም ዝርዝራዊ ምስ ዝኸውን፣ ብተዛማዲ ድማ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልኩም ዓቢ ይኸውን።

ብተወሳኺ፣ ረቡዕን ቀዳምን ኣብ ዞባውያን ጋዜጣታት ተወሰኽቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ይጽሓፉ/ይግለጹ።

ምምልካት (ምሕታት) / Bewerben

ኣብ ጀርመን፣ ከም ልምዲ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ናይ ስራሕ ምምልካት ወይ ምጥያቕ ኣለዉ። መብዝሕትኡ ግዜ፣ ሓደ ዕዉት ምልክታ፣ ንስራሕ ንኽትቑጸር ዘለካ ዕድል ዓቢ ስለ ዝገብሮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢዩ። ሓደ ሰብ ብገዛእ ርእሱ፣ ብስልኪ፣ ብኢንተርነት፣ ብጽሑፍ ወይ ድማ ኢመይል ገይሩ ኣብ ወሃብ-ስራሕ ምልክታ ምቕራብ ይኽእል። ከም ልምዲ፣ ክፉት ናይ ስራሕ ዕድላት ምልክታ ኣብ ዝወጻሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ምልክታ ከምዝጥለብ ይሕበር እዩ። መብዝሕትኡ ግዜ ካብ ኣመልከቲ ዝጥለቡ ናይ ጽሑፍ ሰነዳት፣ መሰነይታ ደብዳቤ፣ ታሪኽ ሂወት፣ (ምብዝሕትኡ ግዜ ምስ ስእልን ፊርማን) ከምኡውን ምስክር-ወረቓቕትን፣ ናይ ስራሕ-ተመኩሮ መርትዖን እዮም። ናይ ግድን ድማ ብቋንቋ ጀርመን ይቐርቡ።

ክፍለጥ ዝግብኦ:

መብዝሕታኡ ግዜ፣ እቶም ዝቐርቡ ሰነዳት፣ እቲ ናይ ስራሕ ምልክታ ዕዉት ንኽኸውን ወሰንቲ እዮም። ስለዝኾነ ድማ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ብዕምቐት ምፍላጥን ጽቡቅ ምኽሪ ምእካብን የድልየኩም። ከም ናይ ስራሕ በዓል መዚ ዝኣመሰሉ ትካላት፣ ከመይ ገርካ ምልክታ ከም እተቅርብ ብነጻ ልምምድ ወይ ሓገዝ የወፊዩ። ብተወሳኺ ድማ፣ ኣብ ኢንተርነት ሰፊሕ ሓበሬታን መነጻጸሪ ዝኾኑ ምሳሌታትን ክርከቡ ይኽእሉል።

ከም ኣመልካቲ ስራሕ መጠን ግላዊ-ሰነዳትኩም ብፍሉይነት ምስዝቐርቡ፣ ምልክታኹም ብወሃብ ስራሕ ሽዑ ንሹዑ ብኣወንታ ክጥመት ይኽእል፣

ናይ ወጻኢ-ሃገር ምስክር-ወረቐት (ናይ ትምህርቲ) ተቐባልነት / Anerkennung von ausländischen Abschlüssen

ናይ ወጻኢ ሃገር ናይ ትምህርቲ ይኹን፣ ናይ ሞያ ወይ ድማ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ምስክር-ወረቐት፣ ቅድሚ ብጽሑፍ ተቐባልነት ምርካቡ፣ ኣቀዲሙ፣ ናይ ግድን ብዝምልከቶ ኣካል ኣብ ጀርመን ይጻረ። ቕቡል ምስ ዝኸውን፣ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ንክትወሃሃዱ ዝሓሸ ዕድል ይህልወኩም። ምኽንያቱ፣ ኪኢላታት (ናይ ጽባሕ/መጻኢ) ብጣዕሚ አዮም ዝድለዩ።

ብዝሰልጠንኩሞ ሞያ ክትሰርሑ ምስ እትደልዩ፣ ወረቐትኩም ተቐባልነት የድልዮ ከይከውን ኣብ ኢንተርነት  www.anerkennung-in-deutschland.de ብምእታው ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ኣብኡውን፣ ኣየኖት ቤት-ጽሕፈታት ንጉዳይኩም ይምልከቶም ወይውን ስፍሕ ዝበለ ምኽሪ ኣበይ ክትረኽቡ ክም ትኽእሉ ሓበረታታት ይርከቡ። ብተወሳኺ ድማ፣ ንተቕርብዎም ሕቶታት ብቋንቋ ጀርመንን እንግሊዘኛን ንምምላስ፣ ናብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ፍልሰትን ስደተኛታትን ምስ እትድውሉ (Telefon-Hotline(ስልኪ-ቑ: + 49 30 1815 -1111) ሓገዞም ኣይፍለየኩምን።

ብዙሓት ሞያታት -ኣገባብ ወይ ስርዓት ዘይብሎም ዝበሃሉ ሞያታት- ብዘይወግዓዊ ተቐባልነት ናይ ሞያዊ-ብቕዓትኩም ክትሰርሑሎም ትኽእሉ። ንመጻኢ ወሃብ-ስራሕ ክኸውን ንዝኽእልውን እንተኾነ፣ ኣመልከቲ-ስራሕ ንዘለዎም ዓቕምን ክእለትን ምእንቲ ኽመዝን ፣ ኣገባብ ናይ ተቐባልነት ምስ ዘተኣታቱ ውጻኢታዊ ይገብሮ።

ኣገደስቲ ስጉምትታት ኣብ መስርሕ-ተቐባልነት ፣

 •  ኣብ ከባቢኻ ናይ ምኽሪ ቤት-ጽሕፈት ምድላይ
 •  ብመገዲ ናይ ምኽሪ ቤት-ጽሕፈት ገርካ ናይ ተቐባልነት ምልክታ ምቅራብ
 •  ዝስዕቡ ሰነዳት ናይ ግድን ይቐርቡ፣

ብኖታዮ ዝተረጋገጹ ቕዳሕ ምስክር-ወረቓቕቲ (ናይ ትምህርቲ)

ብኣብ ጀርመን ዝርከቡ ወግዓውያን (ቃለ-ማሕላ ዝፈጸሙ) ተርጎምቲ (መዝገብ ናይ ወግዓውያን ተርጎምቲ፣ ኣብ ናይ ፈደራላውን ዞባውን ናይ ፍትሒ-በዓል መዚ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ www.justizdolmetscher.de ተመልከት) ወይ ድማ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝርከቡ ወግዓውያን ተርጎምቲ ዝተተርጎመ።

ምስክረነት ሰነዳትኩም ምብዝሕትኡ ጊዜ ኣብ መዘጋጃ-ቤታት ወይ ድማ ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላት ይሳለጥ። ንምስክርነትን ምትርጓም ሰነዳትን ከምኡውን ንተፈላጥነት ዝኽፈል ክፍሊት ከምዘሎ ድማ ዘይምዝንጋዕ። ኣብ ፍሉይ ኩነታት ድማ ወጻኢታትኩም ብሳልሳይ ኣካል ክሽፈኑ ይኽእሉ።

ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ንተቐባልነት ብዝምልከት ኣርእስቲ ሓደ ሓድሽ ኣፕ (App „Anerkennung in Deutschland“ (ተቀባልነት ኣብ ጀርመን) www.anerkennung-in-deutschland.de/app ዝበሃል ተማሂዙ። እዚ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ብቓንቓታት ጀርመንኛ፣ እንግሊዝኛ፣ዓረብኛ፣ ፋርሲ፣ ዳሪ፣ ፓሽቱ ከምኡውን ትግሪኛ ይርከቦ።

ምስዚ ተተሓሒዙ ዘሎ IQ-Netzwerk Schleswig- Holstein ዝተባህለ ንእሽቶ ናይ ሓበሬታ መጽሓፍ፣ "ንምውህሃድ ብብቅዓት ወይ ክእለት" ዝብል ኣርእስቲ ዘብርህ ኮይኑ፣ ንተቐባልነት ምስክር-ወረቓቕቲ ዝምልከት እውን ይገልጽ።

Dokument anzeigen: IQ Netzwerk
PDF, 6,1 MB

ኣብ ወረዳ ሽለስቪግ-ፍለንስቡርግ እዞም ዝስዕቡ ናይ ምኽሪ ቤት-ጽሕፈታት ክትራኸቡ ትኽእሉ።

Telefon: 0461 80 799-82
Mobil: 0152 53652611
E-Mail schreiben
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 0461 806 806
Fax: 0461 806 9806
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 87 246
Fax: 0421 87 626
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. und Do. von 9-12 Uhr; Mi.und Fr von 14-16 Uhr und n. Vereinbarung; Außensprechstunden: Harrislee, Bürgerhaus, Süderstraße 101 jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14-16 Uhr; Kropp, Bücherei, Schulstr. 20 jeden 1. und 3. Dienstag im Mona
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 3811 56
Fax: 04621 3811 38
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo:8-12 Uhr;Di. u. Do.:14-17 Uhr; Mi. u. Fr.:8-10 Uhr; Beratung auch in FL möglich
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

ተወሳኺ ተፈላጥነት ዘለዎ ብቕዓት ኣማኸርቲኣብዚ ትረኽቡ ትኽእሉ

ተወሳኺ ሞያዊ ስልጠና / Berufliche Weiterbildung

ሞያዊ ትምህርቲን ተወሳኺ ስልጠናን ኣብ ጀርመን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ። ማዕረ ሓደ ዝተዛዘመ ሞያዊ ትምህርቲ፣ መብዝሕትኡ ግዜ ተወሰኽቲ ምልመላታት ናይ ምውሳድ ግዴታ ሃልዩ፣ ተወሳኺ ልምምድ እውን ይውሰድ። ወላውን ሓደ ክፋል ናይ ምስክር-ወረቓቕትኹም ጥራሕ ተቐባልነት እንተረኸበ፣ ተወሳኺ ሞያዊ ስልጠና ምስትወስዱ፣ ንዝጎደለ ከመዓራርየልኩምን ንሙሉእ ተቐባልነት ምስክር-ወረቐትኩም ከምርሕን ይኽእል። ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ኣብ ትዋስእሉ እዋን እንተኾነውን፣ ሓደሽቲ ምዕባለታት ንኽትፈልጡ ተባሂሉ ብቐጻሊ ተወሳኺ ሞያዊ ሰሚናራት ይቐርብ ወይ ይወሃብ እዩ።

በብዓይነቶም ናይ ምልመመላን ተወሳኺ ስልጠናን መደባት ኣለዉ፣

 •  ኮርስን (ሓጺር-ትምህር) ሰሚናርን
 •  ዳግመ-ትምህርቲ ፕሮግራማት (ሓዲሽ ስልጠና ምውሳድ)
 •  ትምህርቲ (ናይ ርሕቐት-ትምህርቲ)
 •  ብኢንተርነት ጥራሕ ዝወሃብ ትምህርቲ (Onlineportale)

ኣብ ጀርመን፣ ብቐንዱ ነዚ ኣርእስትዚ ዝምልከቶም ኣካላት፣ ፈደራላዊ ናይ ስራሕ በዓል መዚ (BA)፣ ናይ ከባቢኹም ጆብ-ሰንተር፣ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ናይ ተወሳኺ ስልጠና ወሃብቲ ትካላት እዮም።

ኣይ-ኩ-ነትዎርክ (IQ-Netzwerk) ብናይ ሓልዮት/ሓገዝ-ፕሮግራሙ "ምውህሃድ ብስልጠና" ብዙሓት ናይ ላዕለዋይ ዓውደ- ቤት-ትምህርትታት፣ ዩኒቨርሲታትን፣ ናይ ፍልሰት-ቤት-ምኽርታትን፣ ንተወሳኺ ምልመላ ዝኸውን ሞያዊ ምኽሪ የወፍዩ።

ምስዚ ተተሓሒዙ ናይ ኣይ-ኩ-ነትዎርክ ሽለስቪግ-ሆልሽታይን (IQ-Netzwerk) እዋናዊ ፍላየር ይርከብ (Flyer=ሓጺር ጽሑፍ)።

IQ Netzwerk (PDF, 6,1 MB)

ምምስራት መነባብሮን ርእሰ-ምሕደራን / Existenzgründung und Selbständigkeit

ምምስራት መነባብሮ ማለት፣ ምምስራት ዋንነት-ትካል (ህላዌ) ኮይኑ፣ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ ምምስራት ማለት እዩ።

ፊናንስ (ገንዘብ) ኣብ ምምስራት መነባብሮ ዓቢ ተራ ኣለዎ። ዕላማኻ ምእንቲ ክትወቕዕ፣ ኣቀዲምካ ምኽሪ ምውሳድን ጽቡቕ ምቅርራብ ምግባርን፣ ነቲ ዋኒነ-ትካል ናይ ፋይናንሲያዊ ኪሳራታት ከስዕበሉ ንዘሎ ተኽእሎ ከውሕድ ይኽእል። መስረቲ-ሓዲሽ-ትካልት፣ እቲ ጽቡቕ መደባቶም ወይ ሓሳባቶም ውጽኢታዊ መታን ክኸውን፣ ናይ መንግስቲ ምወላ ክሕቱ ይከኣል።

ተወሰኽቲ ሓበሬታት ኣብ ፈደራላዊ ናይ ስራሕ በዓል መዚ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ www.arbeitsagentur.de ይርከብ።

መሰል-ዕዮ፣ እዋን-ስራሕ፣ ዓመታዊ-ዕረፍቲ፣ ሕማም፣ ናይ ስራሕ ውዕል ምስራዝ / Arbeitsrecht: Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit, Kündigung

እዋን-ስራሕ / Arbeitszeit  

ካብ ቱርኖ-ስራሕ ክሳብ ናይ ዕረፍቲ-ግዜ ዘሎ ንዝምልከት ሓፈሻዊ-መርሓ ሰራሕተኛ፣ ብሕጊ-እዋን-ስራሕ፣ ይምእዘዝ።

ኣብ ጀርመን፣ ሓደ ምሉእ ናይ ስራሕ-ግዜ ዝጅምር ሰብ፣ ካብ 37.5 ክሳብ 40 ሰሙናዊ ናይ ስራሕ-ሰዓታት ኣብ ግምት ከእቱ ይግባእ። ይኹን እምበር፣ ብኸፊል (Teilzeit) ሰዓታት ክስራሕ እውን ይከኣል እዩ። ሰሙናዊ ናይ ስራሕ-ግዜ እንተበዝሔ ብሕጊ ዝተደረተ እዩ። እዚ ድማ ብሓርፋፍ ግምት ክሳብ 48 ሰዓታት ይበጽሕ። ብሓፈሻ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ይስራሕ። ስራሕ ብሕጊ ኣብ ኩለን ሰሙናዊ ናይ ስራሕ መዓልታትን (ሰኑይ ክሳብ ቐዳም) ከምኡውን ለይትን ናይ ቱርኖ-ስራሕን ዝተፈቕደ እዩ። ኣብ ብዙሕ መዳያት፣ ንኣብነት፣ ኣብ ከም ናይ ጥዕና ትካላት፣ ቤት-መግብታት ከምኡውን ኣብ ናይ መጎዓዝያ-ትካላት፣ ኣብ ሰንበትን በዓላትን ንክስራሕ እውን ይፍቐድ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ:ናይ: ሕጊ-እዋን

-ስራሕ፣ ንናይ ሰረሕተኛታት ድሕነትን ናይ ጥዕና-ውሕስነትን ይእምም። ብመሰረት እዚ ሕጊ ድማ፣ ነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ፣ ድሕሪ ናይ ሽዱሽተ ሰዓት ስራሕ፣ ናይ 30 ደቒቕ ዕረፍቲ ክገብር ይግባእ። ድሕሪ ትሽዓተ ሰዓት ድማ ናይ 45 ደቓይቕ ዕረፍቲ።

 

ዓመታዊ-ዕረፍቲ / Urlaub

ነፍሲ-ወከፍ ሰራሕተኛ መሰል ናይ ዓመታዊ-ዕረፍቲ ኣለዎ! ፈደራላዊ-ሕጊ-ዓመታዊ-ዕረፍቲ (BurlG) ነዚ ይጠልብ። ድሕሪ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ሓደ ትካል ምስራሕ፣ ሰራሕተኛታት ምሉእ መሰል ናይ ዓመታዊ-ዕረፍቲ ይህልዎም። ሓሙሽተ ወይ ሽዱሽተ መዓልታት ኣብ ሰሙን ዝሰርሕ ሰብ፣ ኣብ ዓመት ብውሑዱ ናይ ኣርባዕተ ሰሙን መሰል ዓመታዊ-ዕረፍቲ ኣለዎ። ፈደራላዊ-ሕጊ-ዓመታዊ-ዕረፍቲ (BurlG) 24 ናይ ስራሕ-መዓልታት ክብል ከሎ፣ ንቐዳም ድማ ከም ናይ ስራሕ-መዓልቲ ይቖጽሮ። ስለዚ፣ ሓሙሽተ መዓልታት ኣብ ሰሙን ዝሰርሕ፣ ኣብ ዓመት ናይ 20 መዓልታት ዓመታዊ-ዕረፍቲ ኣለዎ። 

ሕማም / Krankheit

ዝሓመመን ክሰርሕ ዘይክእልን ብቕልጡፍ ንወሃብ ስራሕ ክሕብር ይግባእ። እንተደንጎየ ኣብ ራብዓይ መዓልቲ ኣብ ናይ ስራሕ-ቦታ ዘይምርካብ/ምጥፋእ፣ ናይ ግድን ናይ ሓኪም ምስክር-ወረቐት (Attest, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) ንወሃብ ስራሕ ክቐርበሉ ኣለዎ።

ክሳብ ሽዱሽተ ሰሙን ንዘጽንሕ ሕማም፣ ወሃብ-ስራሕ ሙሉእ ደሞዝ ይኸፍል። ብድሕሪኡ፣ ናይ ሕማማት-ክፍሊት (70% ናይ ደሞዝ) ብመገዲ ናይ ጥዕና-መድሕን ይኽፈል። ብሕታዊ ናይ ጥዕና-መድሕን ዘለዎም ንዝምልከቶም መድሕናት ክውከስሱ ይግባእ። ምኽንያቱ፣ ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባን ሕጋጋትን ስለዘለዎም።

 

ክፍለጥ ዝግብኦ:ናይ ብልክዕ እንታይ ከምዝሓመምኩም ንወሃብ-ስራሕኩም ክትሕብሩ ናይ ግድን ኣይኮነን።

 

 

ናይ ስራሕ ውዕል ምስራዝ / Kündigung

ብመሰረቱ፣ ወሃብ-ስራሕ ይኹን ሰራሕተኛ ናይ ስራሕ-ውዕል ናይ ምስራዝ መሰል ኣለዎም። ክልቲኦም ወገናት ብጽሑፍ ናይ ስራሕ ውዕል ክስርዙ ይግባእ። መሰረት ናይ ስረዛ ድማ፣ ኣብ BGB (ህዝባዊ-መጽሓፍ-ሕጊ) ዝምርኮስ እዩ።

እንድሕሪ ሓደ ወሃብ-ስራሕ ንሓደ ናይ ስራሕ-ውዕል ከፍርሶ ደልዩ፣ ሓደ ሰብ ድማ ኣብቲ ትካል ዝሰርሓሉ ግዜ እናነውሔ ምስ ዝኸይድ፣ ብተዛማዲ ኸኣ እቲ ሕጋዊ ናይ ስራሕ ውዕል ስረዛ-መጠንቐቕታ-ግዜ (Kündigungsfrist) እናነውሔ ይኸይድ። ሓደ ሰራሕተኛ ንክንደይ ግዜ ዝኣክል ኣብ ሓደ ትካል ሰሪሑ ብዘየገድስ፣ እቲ ናይ ፈተነ-ግዜ (Probezeit) ምስ ሓለፈ፣ ብሓፈሽኡ ናይ ኣርባዕተ ሰሙን ናይ መጠንቐቕታ-ግዜ ጥራሕ ብምሃብ፣ ወይ ኣብ ዕለት 15 ወይ ድማ ኣብ መጨረሽታ ናይ ሓደ ወርሒ እቲ ውዕል ናይ ስራሕ ክትስርዞ ይኽእል። እዚ ንወሃብ ስራሕ ኣይምልከቶን እዩ።

ንከም ነፍሰ-ጾራት፣ ኣዴታት ከምኡውን ንወከልቲ-ሰራሕተኛታት (Betriebsratsmitglieder) ዝምልከት ሓደ ፍሉይ Kündigungsschutz (ናይ ስራሕ ውዕል ስረዛ ክልኩል ዝኾነሉ ማለት እዩ) ኣሎ።

ተወሳኺ ንመሰል-ዕዮ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ናይ ፈደራላዊ-ሚኒስትሪ-ስራሕን-ማሕበራውን ኣድራሻ ኢንተርነት ኣብ www.bmas.de ይርከብ።

እቶትን (መበገሲ-መሃያ) ቀረጽን / Einkommen (Mindestlohn) und Steuern

እቶት (ወይ ደሞዝ፣ጻማ፣መሃያ፣ዓስቢ) ሓደ ክፋል ናይ ስርሕ-ውዕል እዩ። ንክፍሊት ወይ ዓስቢ ብዝምልከት ድማ፣ መብዝሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ታሪፍ-ውዕል ዝምርኮስ እኳ እንተኾነ፣ ኣብቲ ናይ ስራሕ-ምልክታ ጭቡጥ ሓበሬታታት ትረኽቡ። ከከም ዓይነት ስራሕ ድማ፣ ወይ ብሰዓት ዝኽፈል ወይ ድማ ወርሓዊ ደሞዝ ይህሉ። ኣብ ግዳማዊ ስራሕ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት፣ መብዝሕትኡ ግዜ ዓስቢ-ድለላ (ቸንትዋለ) ይወስዱ።

ኣብ ናይ ስራሕን-ታሪፍን ውዕላት ካብ ዝርከቡ ተወሰኽቲ ሕጥበ-ጽሑፋት(ዓንቀጻት)፣ መብዝሕትኡ ግዜ ከም ናይ ዕረፍቲ-ክፍሊትን (Urlaubssgeld) ናይ ልደት-ክፍሊትን (Weihnachtsgeld) ዝኣመሰሉ ኣገባባት (ሕጊ) ይርከብዎም። ንብረት ናይ ሓደ ትካል ንውልቃዊ ጥቅሚ ሓደ ሰራሕተኛ ምስ ዝፍቀድ, ወይ ድማ ንብረት ናይ ትካል ይኹን ኣገልጉሎት ካብ ትካል፣ ካብ ናይ ዕዳጋ-ዋጋታት ብዝሓሰረ ምስ ዝወሃበካ፣ ከም ተወሳኺ ክፍለ-ኣካል ናይ እቶት ይቑጸር። ንኣብነት፣ ናይ ትካል-ማኪና፣ ሞባይል፣ኮምፑተር፣ Betriebsrente (ብትካል ጥራሕ ዝምወል ናይ ጥሮታ ተወሳኺ መድሕን) ወይውን ብሕሱር ናይ ጥዕናን ናይ ሂወትን መድሕን ምስዝቐርበልካ።

መበገሲ-መሃያ / Mindestlohn

ኣብ ጀርመን, ካብ ዕለት 1. ጥሪ 2015 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ሓዲሽ ሕጊ Mindestlohngesetz (ሕጊ-መበገሲ-መሃያ) ዝበሃል ተሓጊጉ። እዚ ሕጊ እዚ፣ ብሕሳብ 8,50 € ንሓደ ናይ ግዜ-ሰዓት (ዕረፍቲ ከም ግዜ ኣይቑጸርን) ንኹሉ ዝሽፍን ሓፈሻዊ ናይ መበገሲ-መሃያ፣ ንሰራሕተኛታትን ንመብዝሕትኦም ተለማመድትን (Praktikanten) ዝምልከት ሕጊ እዩ።

እዚ መበገሲ-መሃያ እዚ፣ ንኹሎም ልዕሊ 18 ዝዕድመኦም ሰራሕተኛታት ዝምልከት ኮይኑ፣ ብኩለን ኢንዱስትሪታትን ድማ ኣብ ግብሪ ይውዕል። እንተኾነ ግን፣ ክሳብ 2017 ፍልይ ዝበለ ነገር ኣሎ።

 •  ሞያዊ-ትምህርቲ ዘይብሎም ትሕቲ 18 ዝዕድመኦም ሰራሕተኛታት
 •  ንነዊሕ እዋን ሽቅለተ-ኣልቦኛታት ዝጸንሑ
 •  ናይ ክብሪ-ስራሕ (ብዘይ ደሞዝ)
 •  ኣብ ሞያዊ--ትምህርቲ ዝርከቡ ናይ ታሕተዋይን ላዕለዋይን ደረጃ ተመሃሮ
 •  ብነጻ-ድሌት ናይ ተለማመድቲ, ካብ 3 ወርሒ ዘይነውሕን ዝግበር ልምምድ

ሓድሽ: ካብ ዕለት 01.01.2017 ጀሚሩ ወርሓዊ ደሞዝ ብ 8,84€ ወሲኹ ይርከብ።

ቀረጽ / Steuern

ኣብ ጀርመን እቶት (ደሞዝ) ስለ ዝቅረጽ፣ ጽሩይ ወርሓዊ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መብዝሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ባንኪ-ሕሳቦም ይመሓላለፍ። ካብ ጃምላዊ ደሞዞም ድም እዞም ዝስዕቡ ናይ ግዴታ-ውጽኢት ይጎድሉ፣ ን

· መድሕን-ጥሮታ

· መድሕን-ሕክምና

· መድሕን ሽቕለተ-ኣልቦነት

· ምድሕን-ሓልዮት (ምስ ኣረግካ ወይ ሓመምካ ንክትእለ)

· ናይ እቶት-ቀረጽ

· ንይ ደገፍ ተወሳኺ ክፍሊት

· ምናልባት እውን ናይ ቤተ-ክርስቲያን ቀረጽ

እቶት እናለዓለ ኣብ ዝኸደሉ፣ ብተዛማዲ ድማ ናይ ግደታ-ውጽኢት ብምኢታዊት (%) እናወሰኸ ይኸይድ።

በዓል ውልቀ-ዋኒን ምስ እትኾኑ ድማ፣ እቶትኩም ብገዛእ ርእስኹም ኣብ ኣታዊ-ውሽጢ-ሃገር ትቅርጽዎ።

ክፍለጥ ዝግባኦ: ኣብ ጀርመን፣ ንብዝሒ ናይ እቶት-ቀረጽ ኣገባብ ዘትሕዙ 6 ዓይነት ናይ ቀረጽ-ደረጃታት ኣለዉ። ኣየናይ ናይ ቀረጽ-ደረጃ ይምልከተኩም ንምፍላጥ ድማ፣ ናይ ቀረጽ-ደረጃ ቀማሪት ገርካ ክፍለጥ ይከኣል።

ንናይ ቀረጽ-ሕጊ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናይ ፈደራላዊ-ፊናንስ-ሚኒስተር ኢንተርነት-ገጽ ኣቲኹም www. bundesfinanzministerium.de ኣብ ትሕቲ Service/Glossar ዝብል ክትውከሱ ትኽእሉ ።

ነባርነትን መሰል-ወጻእተኛታትን / Aufenthalt und Ausländerrecht

መነባብሮኹም ናብ ጀርመን ክትቅይሩ ምስ ትደልዩ ወይ ድማ ድሮ ቀይርኩም እንተኾንኩም፣ ኣገባብ ናይ ነባርነት-ስርዓተ-ሕጊ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ምምሕዳር ዞባኹም ዝርከብ ናይ ወጻእተኛታት-በዓል-መዚ ድማ፣ ንኹሉ ናይ ነባርነት-ስርዓተ-ሕጊን ናይ ስራሕ ፍቃድን ዝምልከት ጉዳያት ይምልከቶ፣

ንነባርነትን ንናይ ስራሕ ፍቃድን ወይውን ንመሰል-ወጻእተኛታት ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም፣ ንከባቢኹም ንዝምልከቶ ናይ ወጻእተኛታት-በዓል-መዚ ተወከሱ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ:ናይ ወጻእተኛታት-በዓል-መዚ ብቖጸራ ጥራሕ ስለ ዝሰርሑ፣ ኣቀዲምካ ካብ ንጉዳይካ ዝምልከቶ በዓል-መዚ ቆጸራ ምውሳድ ዝሓሸ እዩ። እንተኾነ ግን፣ ሓሙስ ካብ 8.30 ክሳብ ሰዓት 12 ከምኡውን ካብ ሰዓት 14 ክሳብ 17 ብዘይ ቆጸራ ክትከዱ ትኽእሉ። ሕልኽላኽ ንዘለዎም ጉዳያት ግን ቆጸራ ወሲድካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ።

ካባኹም ዝጥለቡ ሰነዳት ክህልዉ ስለ ዝኽእሉ፣ መታን ካብ ዘየድሊ ድኻም ክትድሕኑ፣ ኣቀዲምኩም ንጉዳይኩም ሒዝዎ ንዘሎ በዓል ስልጣን ናይ ወጻእተኛታት-በዓል-መዚ ብስልኪ ምሕታት።

ካብ ኣማኸርቲ-ፍልሰት ሽለስቪግ-ሆልሽታይን ከምኡውን ካብ ናይ ፍልሰተ-መንእሰያት-ተሓጋገዝቲ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

Zuständigkeiten in der Ausländerbehörde (XLSX, 14 KB)

ኣገዳሲ ሓበሬታ ንምስላጥ ጉዳይ ሓተታ ዑቕባኣብ ጀርመን

ባንክን መድሕንን / Banken und Versicherungen

ተንቀሳቃሲ-ሕሳብ (ናይ ባንኪ) / Girokonto

ኣብ ጀርመን ዝበዝሑ ክፍሊታት ብመገዲ ናይ ተንቀሳቃሲ ሕሳብ እዮም ዝፍጸሙ። ጂሮኮንቶ (ተንቀሳቃሲ ሕሳብ)፣ ብሓደ ባንክ ዝመሓደር ኮይኑ፣ ጥረ-ገንዘብ ብምውጋድ ካብ/ናብ ሕሳብ ብቐጥታ ክፍሊታት (ክትቕበልን ክትኸፍልን) ንምግባር ዝሕግዝ እዩ። ንኣብነት፣ ዝተፈላለዩ ክፍሊታት ከም ገዛ-ኽራይ፣ ኤለትሪክ፣ መውዓዪ፣መድሕን ዝኣመሰሉ ወርሓዊ ዝደጋገሙ ክትከፍልሉ ይከኣል። ድምር ክፍሊት ዘይቅየር ምስ ዝኸውን፣ ነቲ ባንክ Dauerauftrag (ስሩዕ-ጠለብ) ብምሃብ፣ ወርሓዊ ካብ ሕሳብ ብቐጥታ ክም ዝኽፈል ክግበር ይከኣል።

ክፍለጥ ዝግብኦ:ኣየናይ ባንክ ትጥቀም ነጻ ምርጫ ናይ ዓማዊል እዩ፣ እንተኾነ ግን፣ እቲ ቕድመ-ኩነት ናይ እዘን ባንክታት ኣዝዩ ክፈላለ ስለ ዝኽእል፣ ቅድሚ ሕሳብ ምኽፋትኩም፣ ቅድመ-ኩነትን ናይ ኣገአልግሎት ክፍሊት ናይ ዝተፈላለያ ባንክታት ምንጽጻር ኣድላዪ እዩ። ገለ ባንክታት ናይ ኣገልግሎት ወርሓዊ ቀረጽ ስለዘኽፍላ፣ ናይ ባንኪ ሕሳብ ምኽፋት ብነጻ ከምዘይኮነ ምርዳእ የድሊ።

ልቕሕ (ዝያዳ ካብ ሕሳብ ምውጻእ) / Dispositionskredit (Dispo)

ተንቀሳቃሲ-ሕሳብ ናይ ባንክ ኣብ ትኸፍተሉ እዋን፣ መብሕትኡ ግዜ Dispo (ዲስፖ) ይፍቀድ እዩ። Dispo (ዲስፖ)፣ ሕሳብኩም ዝኣክል ገንዘብ ምስ ዝይህልዎ፣ ንሓደ ዝተወሰነ ብዝሒ ገንዘብ ከም ግዚያዊ ለቃሕ፣ ብሕሳብ ልዑል ወለድ ዩፍቀደልኩም። Dispo (ዲስፖ) ብጣዕሚ ክቡር ስለ ዝኾነን ኣብ ዘየድሊ ዕዳ ስለዘእቱን ልዑል ጥንቃቐ የድልዮ።

ውልቃዊ-ልቓሕ / Privatkredit

ንንጹር ዝኾነ ውልቃዊ ዕድጊ፣ ባንክታት ለቃሕ ይህባ እየን። እንተኾነ ግን፣ ከም ዲስፖ (Dispo) ልዑል ዝኾነ ወለድ ይሓቱ። ናይቲ ለቃሕ-ዕድመ (ንውሓት ግዜ) ድማ ኣብ ሓፈሻዊ ድምር ለቓሕን መጠን ወርሓዊ ኣካፋፋል ይምርኮስ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ምእንቲ ዕቱብ ኣምራጺ ክትረኽቡን ነቲ ወርሓዊ ክፍሊት ብዘይጸገም ክትከፍሉን፣ ናይ ዝተፈላለያ ባንክታት ቅድመ-ኩነት ናይ ልቃሕ ምጥያቅ ጽቡቅ እዩ።

ልቃሕ ክትከፍሉ ኣብ ዘይትኽእልሉ እዋን፣ ኣብ ከባቢኹም ንዝርከብ ናይ ሰብ-ዕዳ-ኣማኸርቲ-ማእከል ብምኻድ ምኽሪ ሕተቱ። ኣብ ዞባ ሽለስቪግ-ፍለንስቡርግ ዝርከቡ ናይ ሰብ-ዕዳ-ኣማኸርቲ ተወሳኺ ምኽሪ ይህቡ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ተመልከት https://www.schleswig-flensburg.de

ሕጋዊ ማሕበራዊ-መድሕን / Gesetzliche Sozialversicherung

ሕጋዊ ማሕበራዊ-መድሕን ኣብ ጀርመን፣ ማሕበራዊ ውሕስነት ዝህብ ኣገዳሲ ትካል እዩ። ከምኡውን ኣብ ግዜ ሕማም፣ ሽቕለተ-ኣልቦነት፣ ኣላዪ ኣብ ዘድሊ እዋንን ኣብ ዕድመ ትደፍእሉ እዋንን ፊናንሳዊ ደገፍ ይውፊ። ስለዝኾነ ድማ፣ ዝኾነ በዚ ዝተተንከፈ ሰብ፣ ወላውን ቑጠባዊ ዓቅሙ ዘየፍቅደሉ ምስ ዝኸውን፣ ሰብኣዊ-ክብሪ ዘለዎ ናብራ ንከሕልፍ ውሕስነት ይህብ።

ማሕበራዊ-መድሕን ሓደ ናይ ግደታ-መድሕን እዩ። ፍርቑ ብወሃብ-ስራሕ ይምወል ዝተረፈ ድማ ብሰራሕተኛ ይኽፈል። እዞም ግደታዊ ውጽኢታት፣ ካብ ጃምላዊ-ደሞዝ ጎዲሎም ብቐጥታ ናብ ሕሳብ ወሃብቲ-መድሕን ይመሓላላፉ። ብዝሒ ውጽኢት ድማ ኣብ ብዝሒ እቶት ይምርኮስ።

መድሕን-ጥሮታ / Rentenversicherung

ሓደ ሰብ፣ ምስ ዕድመ ምድፋእ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሉ ጥሮታ ምስ ዝኣቱ፣ ናይ ጥሮታ-መድሕን ፋይናንሲያዊ ውሕስነት ይህብ። ብመሰረቱ፣ ዳርጋ ዝኾነ ሰብ ብመገዲ ግደታዊ ሕጋዊ-መድሕን ውሕስነቱ ዝተረጋገጸ እዩ። ክሳብ 2012 ዓ.ም. ካብ 65 ንላዕሊ ዝዕደመኦም ናይ ጥሮታ ክወስዱ ይኽእሉ ነይሮም። ካብ 2013 ዓ.ም. ንደሓር ግን፣ ናይ ጥሮታ ዕድመ በብቁሩብ ናብ 67 ክድይብ እዩ። ካብ 2029 ዓ.ም. ንደሓር ድማ፣ ንኩሎም ድሕሪ 1964 ዓ.ም. ዝተወልዱ፣ ናይ ጥሮታ ዕድመ ካብ 67 ይጅምር። ፍሉያት ኣገባባት ወይ ሕግታት ምስ ዝህልዉ ድማ ኣብ ቦትኦም ይህልዉ ወይ ይፍቐዱ።

ከም ካልኦት ናይ መድሕን ክፍሊታት ፣ ንናይ ጥሮታ-መድሕን ዝኸውን ክፍሊታት እውን ካብ ጃምላዊ እቶትኩም እዩ ዝቑረጽ፣ እቲ ፍርቂ ድማ ብወሃብ-ስራሕ ይምወል። ብዝሒ ክፍሊት ድማ ኣብ ገደብ ዘለዎ እቶት እዩ ዝምርኮስ። ከምኡ ውን እቲ ብዝሒ እቶትካ ኣብ ሓንቲ ውስንቲ ነጥቢ እንተ በጺሑ ክፍሊት ናይ መድሕን ውን ኣይልዕልን።

ክፍለጥ ዝግብኦ: ናይ ሕጋዊ-ጥሮታ ክፍሊት ካብቲ ንቡር ደሞዝ ዝውሕድ ስለዝኾነ፣ ንዝጎድል ንምምላእ፣ ተወሳኺ ውሕስነት ምእታው ዝሕሸ እዩ። ንኣብነት፣ ብሕታዊ ናይ መድሕን-ጥሮታ ምእታው።

መድሕን-ጥዕና / Krankenversicherung

መድሕን-ጥዕና፣ ኣካል ናይ ግደታ-መድሕን ኮይኑ፣ ንናይ ሕክምናን ካልኦት ምስ ጥዕናና ዝተሓሓዙ ናይ ሕክምና ወጻኢታትን ድማ ይሽፍን። ሓደ ሰብ ንነዊሕ እዋን (ልዕሊ 6 ሰሙን) ምስ ዝሓምም፣ መድሕን-ጥዕና፣ ነቲ ብ Krankengeld (ገንዘብ/ሓገዝ-ሕማማት) ዝፍለጥ ሓላፍነት ብምውሳድ፣ መተካእታ ደሞዝ ይህብ።

ሰብ ውልቐ-ዋኒን፣ ኣብ ሕጋዊ ወይ ድማ ኣብ ብሕታዊ ወሃብ-መድሕን ጥዕንኦም ከውሕሱ ይኽእሉ።

 ክፍለጥ ዝግባኦ: ኣብ ብሕታውያን ናይ ጥዕና ወሃብቲ-መድሕን ዓቢ ፍልልያት ስለዘሎ፣ ንዝወሃብ ኣገልግሎትን ክፍሊትን ብዝምልከት ብዙሕ ሓበሬታ ኣክቡ። ምንጽጻር ረብሓ ኣለዎ፣ ንኣብነት፣ ገንዘብ ትቑጥብ።

መድሕን-ሓልዮት / Pflegeversicherung

መድሕን- ሓልዮት፣ ከም ኩሎም ኣቀዲሞም ዝተገልጹ መድሕናት፣ መነባብሮኹም ዘውሕስ እዩ። ኣብ እዋን እርጋን ይኹን ወይ ድማ ናይ ጥዕና ጉድለት ኣብ ዘጋጥመኩም፣ ኣብ ሓገዝ ናይ ሳልሳይ ኣካል ጽግዕተኛ ክትኮኑ ስለትኽእሉ ፋይናንሲያዊ ደገፍ ይወሃበኩም። ብተወሳኺ ድማ፣ ቑጠባዊ ዓቕምኹም ዘየፍቅደልኩም ምስ ዝኸውን፣ ካብቲ ቖፎ ናይ መድሕን-ሓልዮት ነቶም ኣለይቲ ቤተሰብኩም ጻምኦም ይኽፈሎም። ሕጋዊ መድሕን ዘለዎም ሰብ ብቀጥታ መድሕን-ሓልዮት ኣለዎም። ኣባላት ብሕታዊ ወሃብቲ-መድሕን ግን፣ ብተወሳኺ ውሕስነት መድሕን-ሓልዮት ክኣትዉ ይግባእ።

መድሕን-ሓደጋ / Unfallversicherung

ኣብ ስራሕ ሓደጋ ምስ ዘጋጥመኩም ወይ ድማ ምስ ሞያኹም ብዝተተሓሓዘ ምኽንያት ምስ ትሓሙ፣ ብመገዲ ናይ ሕጋዊ መድሕን-ሐደጋ፣ ፊናንሲያዊ ደገፍ ትረኽቡ። ካብን ናብን፣ ገዛ-ስራሕ፣ ገዛ-ትምህርቲ፣ ኣብ ትኸድሉ እዋን ዘጋጥሙ ሓደጋታት ከም ኣብ ስራሕ ዘጋጠሙ እዮም ዝቑጸሩ።

መድሕን-ሽቕለተ-ኣልቦ / Arbeitslosenversicherung

ሓደ ሰብ ብዘይ ናቱ ጉድለት ስራሕ-ኣልቦ ምስ ዝኸውን፣ ካብ መንግስቲ ፊናንሲያዊ ሓገዝ ይወሃብ። ብተወሳኺ ድማ ኣማራጺ ዕድላት፣ ከም ምኽሪን ንተወሳኺ-ስልጠና ዝሕግዙ ሰሚናራትን ካልኦት ዝምወሉ-ጥቅምታትን ዝኣመሰሉ ሓገዛት ናይ ምርካብ መሰል ይህልዎ። ናይ ሽቕለተ-ኣልቦ-መድሕን ንዝምልከት ጉዳይ ሓልፍነት ዘለዎ ፈደራላዊ ናይ ስራሕ-በዓል-መዚ እዩ።

ክፍሊት ሽቕለተ-ኣልቦ / Arbeitslosengeld

ብእዋኑ ከም ስራሕ-ኣልቦኛ እንተዘይ ተመዝጊብኩም፣ ንተወሰነ ግዜ ተኽእሎ ናይ እገዳ ኣሎ። ኣብዚ ናይ እገዳ ግዜ ድማ ሓገዝ ናይ ምርካብ መስል ኣይህልወኩምን። ወሃብ ስራሕ ብጽሑፍ ዝተሰነየ ምልክታ-መፈጸምታ-ስራሕ (ካብ ስራሕ ምስጓግ) ምስ ዝህበኩም ድማ፣ ብቕልጡፍ፣ እንተደንጎኹም ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ፣ ባዕልኹም ኣብ ናይ ስራሕ-በዓል-መዚ ከድኩም ትምዝገቡ።

ክፍለጥ ዝግብኦ: ብኩንትራት (ገደብ ናይ ግዜ ዘለዎ ውዕል) እንተኾንኩም ትሰርሑ ድማ፣ 3 ወርሒ ቅድሚ ኩንትራትኩም ምውዳቁ፣ ናይ ግድን ከም ደላይ ስራሕ ትምዝገቡ

ክፍሊት-ሽቕለተ-ኣልቦ ቑ.2 / Arbeitslosengeld II

ወላውን ድሮ ልዕሊ 12 ኣዋርሕ ከም ሽቕለተ-ኣልቦኛ እንተ ጸኒሕኩም፣ ካብ መንግስቲ ፊናንሲያዊ ሓገዝ ናይ ምውሳድ መሰል ኣለኩም። ንክፍሊት-ሽቕለተ-ኣልቦ ቑ.2 ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ Soziale Leistungen ይርከብ።

ብሕታዊ መድሕን / Private Versicherungen

ማዕረ እቶም ሕጋውያን መድሕናት፣ ኣገደስቲ ዝኾኑ ብዙሓት ብሕታውያን መድሕናት ኣለዉ። እዞም መድሕናት እዚኦም ብመንግስቲ ምወላ ዝግበረሎም ስለዘይኮኑ፣ ብቀጥታ ኣብ መንጎ በዓል-መድሕንን ወሃብ-መድሕን ዝግበሩ ውዕላት እዮም። የግዳስ፣ ዝኾነ መድሕን ገንዘብ ክትከፍሉሉ ምዃንኩም ኣይትዘንግዑ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ቅድሚ ዝኾነ ናይ መድሕን ውዕላት ምእታውኩም፣ ትሕዝቶ ናይ ክትረኽብዎ እትኽእሉ ጥቅሚታትን ውሕስነትኩም ዘረጋግጽ ምዃኑን ናይ ግድን ኣጣይቑ። ካብ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ Verbraucherzentralen (ናይ ኣህለኽቲ-ማእከል) ስፍሕ ዝበለ ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ዝስዕቡ ገለ ካብ ብሕታውያን ናይ መድሕን ትካላት እዮም።

ብሕታዊ-ግቡእ-መድሕን (ንህጻናት ዘለዎም ስድራቤታት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ) / Privathaftpflichtversicherung (gerade für Familien mit Kindern sehr wichtig!)

ብዘይ ፍላጥ፣ ብምዝንጋዕ ወይ ብዋዛ ንኻልእ ሰብ ጉድኣት ክተውርደሉ ይከኣል። ንምሳሌ፣ ውላድኩም ብዘይ ፍላጥ ብኹዕሶ ገይሩ ናይ ጎረበትኩም ቨትሮ ምስ ዝሰብር፣ ብገንዘብኩም ገርኩም ክትዕርይዎ ትግደዱ።

እንሓንሳብ፣ እቲ ክሳራ ወይ ዝስዕብ ጉድኣት ንእሽቶ ስለዘይከውን፣ ንምሽፋኑ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ዝሓትት ስለ ዝኸውን፣ Private Haftpflichtversicherung (ብሕታዊ-ግቡእ-መድሕን) ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉድኣት ወይ ክሳራ ይሽፍን። ስለዝኾነ ድማ፣ Private Haftpflichtversicherung ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ መድሕናት ስለዝኾነ፣ ንምትግባሮም ምሕጽንታ ዝቐርብ።

ጉድኣት ኣብ ዘጓንፍ ድማ፣ እዞም ዝስዕቡ ወጻኢታት በቲ መድሕን ይሽፈኑ፣

 •  ንዋታዊ ወጻኢታት
 •  ናይ ሆስፒታል ወጻኢታት
 •  ናይ ተሃድሶ/ጽገና ወጻኢታት
 •  ናይ ሓኪም ወጻኢ
 •  ናይ ካሕሳ ክፍሊት
 •  ናይ ጥሮታ ክፍሊት

መድሕን-ንብረት-ገዛ / Hausratversicherung

እዚ መድሕን እዚ፣ ንኹሉ ኣብ መንበሪ-ገዛ ዝርከብ ናውቲ (ገዛ፣ ህንጻ ወዘተ) ውሕስነት ይህብ። ኣጋጣሚ ብሰንኪ ስርቅን ባርዕን ኣብ ናውቲ ገዛ ዕንወት ምስ ዝስዕብ፣ ኩሎም ናውቲ ገዛ ብኣቀዲሙ ዝተኣትወ ውዕል መሰረት፣ ናይ ካሕሳ ገደብ ዘለዎ (ናይ ገንዘብ ብዝሒ-መድሕን ) ውሕስነት ይህልዎም። መታን ንኹሉ ከጓንፍ ዝኽእል ዕንወት ክሽፍን፣ እዚ Versicherungssumme ( ናይ ካሕሳ ብዝሒ-መድሕን ) እዚ፣ ልክዕ ምስ ኣብ ፈለማ ዝተኸፍለ ድምር ዋጋ ናውቲ ገዛ ዝመጣጠን ክኸውን ኣለዎ፣

እዚ መድሕን እዚ ኣብ ግብሪ ዝውዕል፣

 •  ጉድኣት ብናይ ዝናብ በረድ፣ ብህቦብላን ብማይ ቡንባን
 •  ሌብነት፣ ስርቂ። ኣዕናውነት ምስ ዘጋጥም እዩ።

ጉድኣት ምስ ዘጓንፍ፣ እቲ ዓሚል ብህጹጽ ንበዓል መዚ ወሃብ-መድሕን ክራኸቦ ይግባእ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ መድሕን-ውዕል (Versicherungsschein) ተመልከት። ብዝተኻእለ መጠን ቅኑዕ ስእሊ ናይ ዝተጓነፈ ጉድኣት ምሃብ ከምኡውን መሰኻኽር ክቐርቡ ይኽእሉ። ምልክታ ናይ ዝሰዓበ ጉድኣት ምስ ኣቕረብኩም፣ ተጸዋዒ ናይ ወሃብ-መድሕን፣ ብዛዕባ ኣገባብ ኣፈጻጽማ ናይቲ ጉድኣትን ስዒቦም ዝውሰዱ ስጉምትታትን ሓበሬታ ክህበኩም እዩ።

እዚ መስርሕ እዚ ንናይ መድሕን-ንብረት-ገዛ ጥራሕ ዘይኮነ ዝምልከት፣ ንኻልእ ዓይነት ሓደጋታት ምስ ዘጓንፉ ብተመሳሳሊ መገዲ ይካየድ። ሓገዝ ምስ እትደልዩ ድማ ን Verbraucherzentrale (ናይ ኣህለኽቲ-ማእከል) ክትውከሱ ትኽእሉ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ብሉጽን ከምኡውን ንኸጋጥም ዝኽእል ጉድኣት እኹል ውሕስነት መታን ክህልውን፣ ኣቀዲምካ መድሕናት ምንጽጻርን ካብ ክኢላታት ምኽሪ ምውሳድን ኩሉ ግዜ ምዕዶ ይወሃብ።

ግደታዊ-መድሕን-መኪና (ንመኪና) / Kfz-Haftpflichtversicherung (für ein Fahrzeug!)

ወነንቲ መኪና፣ ናይ ግድን ናይዚ መድሕን እዚ ውዕል ክኣትዉ ኣለዎም። እዚ መድሕንዚ፣ ዝተፈላልዩ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ መኪና ምስ ዘጓንፉ፣ ናይ መተዓራረዪ ወጻኢታት ይሽፍነልካ።

ንክፍሊት (መጠን) መድሕን ብዙሓት ረቛሒታት ይጸልውዎ። ገለ ካብኦም፣

 •  ኣብ Schadenfreiheitsklasse (ብዓል-መድሕን ሓደጋ ምስ ዝፈጸም ወይ ዘይፍጽም ዝወሃብ ደረጃ) (ኣብ ናይ ውዕል ዕድመን(ንውሓት) ድሮ ዝተጓነፉ ሓደጋታት  እንተለዉን ከምኡ እውን መኣስ መዘወሪ-ፍቓድ ከምተዋህበካ ወዘተ)
 •  ዓይነት/ ደረጃ መኪና (ብዝሒ ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ሓደ ሕላገት)
 •  መኪና ዝተመዝገበትሉ ቦታ (ከተማ)

ንክፍሊት መገምገሚ ዝኾኑ ተወስኽቲ ረቓሒታት፣ ዕድመን ዓይነት ሞያን በዓል-መድሕን ከምኡውን ሓይሊ-ፈረስ-መኪና ክኾኑ ይኽእሉ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ክፍሊት (ዋጋ) ናይ ወሃብቲ-መድሕን ክፈላለ ስለ ዝኽእል፣ ዘሎ ዕዳጋ ምንጽጻርን ወይ ድማ ኣማኸርቲ ምሕታትን ሓጋዚ ይኸውን። ከም ተወሳኺ ድማ ኣብ ኢንተርነት ብዘይ ሓደ ሽግር ዋጋታት ምንጽጻር ይከኣል።

Teilkasko- ን Vollkaskoversicherung (ኣብ ናይ ባዕልኻ መኪና ዝወርደ ጉድኣት ዝሽፍን ክፋል-መድሕን ወይ ድማ ሰፊሕ መድሕን ) ተወሰኽቲ ዓይነት ናይ መኪና-መድሕን እዮም። Teilkaskoversicherung (ክፋል ሸፈነ ዘለዎ መድሕን) ኣብ ናይ ባዕልኻ መኪና ንዝወርደ ጉድኣት ይሽፍን። ንኣብነት፣ ብሰንኪ ስርቂ፣ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ወይ ድማ ባርዕ ንዝወርድ ጉድኣት/ጥፍኣት። Vollkaskoversicherung (ሰፊሕ ሸፈነ ዘለዎ መድሕን) ዝበሃል ድማ፣ ንኸምዚኦምን ብጉድለትካ ንዝሰዓበን ካልእን ሓደጋታት/ክሳራታት ኣብ ልዕሊ መኪናኻ ይሽፍን።

እዞም ክልተ ዓይነት መድሕናት ብነጻ ድሌት ዝእተዉ ውዕላት ድኣምበር በስገዳድ ኣይኮኑን። በንጻሩ፣ Kfz-Haftpflicht (ግደታዊ-መድሕን-መኪና) ናይ ግድን እዩ።

መድሕን-ሞያዊ-ኣካለ-ስንክልና / Berufsunfähigkeitsversicherung

እዚ ምድሕን እዚ ንሰራሕተኛታት ዝምልከት ኮይኑ፣ ሞያዊ-ኣካለ-ስንክልና ኣብ ዘጋጥም እዋን ድማ ፋይናንሲያዊ ደገፍ ይህብ። መብዝሕትኡ ግዜ ድማ፣ ነቲ ኣብ መንጎ ንቡር ወርሓዊ ደሞዝኩምን፣ ብሰንኪ ድሩት (ውሑድ) ትሰርሕዎ ግዜ ዝወሃበኩም ዘሎ ውሑድ ናይ ጥሮታ-ክፍሊትን ዘሎ ፍልልይን ይሽፍን። በዚ ምኽንያት፣ ምስ ውልቃዊ ኩነታትኩምን መጠን ክፍሊትን ዝኸይድ ተወሳኺ ውሕስነት ንምግባር፣ ብግሊ ክርኤ ዘለዎ ጉዳይ እዩ።

ሰራሕተኛታት፣ ንናይ ጥሮታ ዝገበርዎ ውጽኢት፣ ዓመታዊ ብጽሟቕ መልክዕ ይለኣኸሎም እዩ። ኣብ ሞንጎ እዚ ጽሟቕ ድማ ፣ እዋናዊ ብዝሒ ናይ እቲ ዝኽፈለኩም ዘሎ Erwerbsminderungsrente (ውሑድ ናይ ጥሮታ ክፍሊት) ይርከቦ። መብዝሕትኡ ግዜ እዞም ሕጋውያን ውጽኢታት (ናይ ጥሮታ ክፍሊታት ማለት እዩ) ንፍርቂ ናይ ጠለባትና ከማን ክሽፍኑ ስለ ዘይክእሉ፣ ብጀካ ኣቀዲምካ ብሕታዊ ስጉምቲ ምውሳድ ካልእ ኣማራጺ ኣይህሉን።

ንኣብነት፣ እዚ ዝስዕብ መድሕን ምስ Altersvorsorge (ብሕታዊ ናይ ጥሮታ ውሕስነት) ጸምቢርካ፣ ኣብ መወዳእታ (ዕድመ ናይ ውዕል ምስተዛዘመ) ድማ ጠቕላላ ድምር (ብዝሒ-ገንዘብ) ክወሃበካ ይኽእል።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ከም በዓል Verbraucherzentrale (ናይ ኣህለኽቲ-ማእከል) ዝኣመሰሉ ኣማኸርቲ ብምውካስን ከምኡውን ባዕልኹም መጽናዕቲ ብምክያድ፣ ኣብ ዕዳጋ ንዘለዉ ናይ መድሕን ዋጋታት ምንጽጻር ኣድላዪ ኢዩ። ከምኡውን፣ ካብ ናይ መድሕን ትካላትብቀጥታን ብነጻን ንዘለዉ ምርጫታት ክትሓቱ ትኽእሉ።

መድሕን-ሂወት / Lebensversicherung

ምስ ውልቃዊ ኩነታት ዝሰማምዑን ከምኡውን ንሓደ ጭቡጥ ፍጻሜ ዘውሕሱን፣ ብዙሕ ዓይነት ናይ ሂወት-መድሕን ኣለዉ። እንተኸፍኤ ድማ፣ ብ Risikolebensversicherung (ሓደገኛ መድሕን-ሂወት) ገርካ ንሞት ውሕስነት ተእትዎ። ጥሮታ ምስ ኣተኻ ተወሳኺ ውሕስነት ክኾነካን ኣብ ናይ ጥሮታ ግዜ ክሉ-ብድምር ክወሃበካን፣ ሓደ ውሱን ገንዘብ ኣብ ናይ ሂወት-መድሕን ከም ዝኸፈል ክግበር እውን ይከኣል።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ድሌት መድሕን-ሂወት ምስ ዝህልወኩም፣ እትኣትውዎም ውዕላት ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሑ ስለ ዝኾኑ፣ ኣቀዲምካ፣ ካብ ክኢላታትት ከም Verbraucherstellen (ናይ ኣህለኽቲ-ማእከል) ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ- መድሕን እኹል ሓበሬታ ምእካብ ኣገዳሲ እዩ። ውዕል ምስ ኣተኻ ፣ኣብ ሞንጎ ብቅልጡፍ ክተቛርጾ ስለ ዘይከኣል፣ እቲ ፋይናንሲያዊ ጾር ናይ ግድን ይቅጽል። ስለዚ ተጠንቀቑ ኢኹም።

ወሃብቲ-ምኽሪ ንፍልሰተኛታት / Beratungsstellen für MigrantInnen

ኣብ ጀርመን ምስ ኣቶኹም፣ ኣብተን ናይ መጀመርያ ዘለዋ ሰሙናትን ኣዋርሕን ዝኾነ ነገር ከም ሓድሽን ዘይልሙድን ክኾነኩም እዩ። ኣብ ሃገርኩም ከም ንቡርን ቐሊልን ነገር እትወስድዎ ዝነበርኩም ኣብዚ ምናልባት ብፍሉይ ኣገባብ ይኸይድ እኸውን። ስለዚ ጽቡቕ ገርኩም ሓበሬታ ኣክቡ ከምኡውን ንዝወሃብ ናይ ምኽሪ-ሓገዛት ተጠቐሙሉ ኢኹም።

እዞም ወሃብቲ-ምኽሪ (Beratungsstellen) እዚኦም፣ ንሓደሽቲ-ፈለስቲ ኣብ ሞያዊ ይኹን ኣብ ናይ ቛንቛ፣ ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ምውህሃድ ዝዓለመ ብኸምዚ ዝስዕብ ይተሓባበሩ።

 •  ሓበሬታ
 •  ምኽሪ
 •  ደገፍ
 •  ምሽምጋል / ምምጻእ

ኣብዚኦም ዝስዕቡ ተማታት ወይ ኣርእስትታት ድማ ሓገዞም የወፍዩ፣

 •  መንበሪ ፍቓድ (ኣብ መስርሕ-ዑቕባ ዝካየደሉ እዋን ወይውን ሓገዝ ንናይ ዑቕባ-ሕቶኦም ዝተነጽጉ)
 •  ማሕበራዊ ውሕስነት (Asylbewerberleistungsgesetz፣ ሕጊ-ሓገዝ-ንሓተቲ- ዑቕባ፣ Arbeitslosengeld I und II ናይ ሽቕለተ-ኣልቦነት-ኣበል I ን II፣ Kinder- und Elterngeld, Wohngeld usw ኣበል ናይ ኣቖልዑት- ስድራ-ቤት- መንበሪ-ገዛ ወዘተ)
 •  ስድራ-ቤታዊ ምትእኽኻብ
 •  ዝሰማምዓኩም ናይ ቛንቛ-ኮርስ ምድላይ
 •  ኣብ ውልቃውን ቤተ-ሰባውን ሽግራት ሓገዝ ምውፋይ
 •  ማሕበራዊ ርክባት ወይ መዘናግዕታት
 •  ደገፍ ኣብ መዓልታዊ ናብራኹም ዘጓንፍኹም ጉዳያት፣ ዝተፈላለዩ ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ
 •  ኣብ ከም ናይ ስራሕ፣ ሞያ ወይ ስልጠና ዝኣመሰሉ ጉዳያት ሕቶታት ምስ ዝህልውኹም

ቛንቛን-ባህልን ተረዲኦም ዘረዳድኡ ወይ ዝተሓባበሩ / Sprach- und Kulturmittler (Asylbetreuung)

Telefon: 04621 87 472
Fax: 04621 87626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 87 672
Fax: 04621 87 626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo.u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr; Außensprechstunde: Flüchtlingshilfebüro, Königstr. 6, Schleswig jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

ወሃብቲ-ምኽሪ-ንፈለስቲ ኣብ ሽለስቪግ-ሆልሽታይን (MBSH) (ንብጹሓት ልዕሊ 27 ዓመት ዝዕድሚኦም) / Migrationsberatung Schleswig-Holstein (MBSH) (für erwachsene ZuwandererInnen ab dem 27. Lebensjahr)

Telefon: 04621 87 246
Fax: 0421 87 626
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. und Do. von 9-12 Uhr; Mi.und Fr von 14-16 Uhr und n. Vereinbarung; Außensprechstunden: Harrislee, Bürgerhaus, Süderstraße 101 jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14-16 Uhr; Kropp, Bücherei, Schulstr. 20 jeden 1. und 3. Dienstag im Mona
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 706175
Adresse exportieren
Telefon: 04642 9656833
Mobil: 0175 9004332
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Di.: 9-12 Uhr; Do.: 14-16 Uhr; Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 965514
E-Mail schreiben
Fax: 04621 965518
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 38 11 54
Mobil: 0160 3202845
Fax: 04621 38 11 38
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. 8-12 Uhr; Di. u. Do.: 14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr Außensprechstunden: Süderbrarup, Mühlenstr. 34 jeden Mo. 13-15 Uhr; Flensburg, Johannhiskirchhof 19a jeden Mi. 9-12 Uhr; Tarp, Wiesengrund 1 jeden 1. u. 3. Fr. im Monat 9-12 Uhr
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

ኣገልግሎት-ንመንእሰያት-ፈለስቲ (ንመንእሰያትን ጉብዝ ዝበሉ መንእሰያትን ኣብ መንጎ 12 ን 27 ዝዕድመኦም) / Jugendmigrationsdienst (für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen dem 12. und 27. Lebensjahr)

ኣገልግሎት-ንመንእሰያት-ፈለስቲ ዝበሃል (ቤት-ጽሕፈት) ከም ምኽሪ፣ መሰነይታ፣ ሓገዝን ናይ ጉጅለ-መደባትን/ምርጫታት ዝኣመሰሉ የወፊ። ኣብ ሓዲሽ ሃገርኩም መታን ጽቡቕ ገርኩም ከተጣጥሑ ድማ፣ ኣብ ከም ቤት-ትምህርቲ፣ ስልጠና፣ ሞያ፣ መዘናግዒ ዝኣመሰሉ ምንቕስቓሳትኩም ወይ ጉዕዘኹም የሰንየኩም።

Telefon: 04621 381112
Fax: 04621 381138
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo:8-12 Uhr; Di. u. Do.:14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr; Sprechstunde auch in FL möglich
Hinweis: weitere Sprechzeiten: jeden 1. Donnerstag/Monat von 10-14 Uhr ; i.d. Räumen der Koordinierungsstelle f.d. Flüchtlingsarbeit, Hindenburgstraße 2a, 24376 Kappeln; Tel.: 04642 - 92 52 42 2
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 3811 56
Fax: 04621 3811 38
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo:8-12 Uhr;Di. u. Do.:14-17 Uhr; Mi. u. Fr.:8-10 Uhr; Beratung auch in FL möglich
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Dokument anzeigen: Faltblatt Migrationsberatung SL-FL
19.01.2017
PDF, 1,1 MB
ኣብዚዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ተወሰኽቲ ናይ ምኽሪ-ቤት-ጽሕፈታት ንዝፈለቲ፣ ኣብ ሽለስቪግ-ሆልሽታይን ይርከብ

ዕድጊን ናይ ኣህለኽቲ-ሓለዋ (ድሕነት) / Einkaufen und Verbraucherschutz

መግቢ ይኹን ስነ-ጥዕናዊ ነገራትን ካልኦት ኣብ መዓልታዊ ሂወትኩም ክትጥቐሙሎም እትኽእሉ ነገራት፣ ኣብ ናይ መግቢ-ድኳናት፣ ናይ ዕድጊ-ማእከላት ናይ ዓውዲ-ድኳናትን ወይ ድማ online (ኢንተርነት) ክትዕድጉ ትኽእሉ።

ሸቃጦ ዝተፈላለዩ ዋጋታት ስለ ዝገብሩ ምእንቲ ክትቕጥቡ፣ ኣቐዲምኩም ዋጋታት ኣነጻጽሩ ኢኹም። ዋጋ ኣብ ተነጻጽሩ ግን ዓይነት ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ። ምኽንያቱ፣ ሕሱር ኮይኑ ዓይነቱ ድማ ጽቡቕ ዘይክኸውን ስለ ዝኽእል። ብፍላይ ኣብ ናይ መግቢ-ነገራት ዓይነት ብጣዕሚ ዓቢ ተራ ኣለዎ።

ናይ ስራሕ-ሰዓታት / Öffnungszeiten

ድኳናት ኣብ ጀርመን ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ-ሰዓታት ኣለዎም። መብዝሕትኡ ግዜ ድማ ኣብ ግዜ በዓላት ጥራሕ እዮም ዝዕጸዉ። ካብ ልሙድ ወጻኢ ካልእ ፍልይ ዝበለ ኣገባባት እውን ኣለዉ። ንፍሉያት ናይ መሸጣ-መዓልታት ምልክታ ክተቕርብ ይከኣል እዩ። ንምሳሌ፣ ብዙሕ ግዜ „ንመሸጣ-ክፉት“ ሰንበት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ይርኤ።

መብዝሕትኡ ግዜ ድኳናት 6 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ክሳብ ሰዓት 20.00 ክፉታት እዮም። ቀዳም መጸ ግን ድኳናት ሓጺር ናይ ስራሕ-ሰዓታት ክህልዎም ይኽእል። እቲ ፍልልያት ኣብ ከተማታትን፣ ካብ ከተማ ወጻኢ ዘለዋ ዓድታትን ብንጹር ይርኤ።

ክፍለጥ ዝግብኦ: ክፈላለ ስለ ዝኽእል፣ ናይ ባቢኹም ድኳናት ናይ ስራሕ-ሰዓታት ኣጣይቑ።

ብኸመይ ኣብ ዕዳጋ ይኽፈል / Einkäufe bezahlen

ኣብ ሓደ ባንኪ ሕሳብ ከፊትኩም እንተኾንኩም፣ ኣብ ዕዳጋ ወይ ብጥረ-ገንዘብ ወይ ድማ ብ EC-Karte (ናይ ባንኪ-ካርድ፣ ሽዑ ንሽዑ ካብ ሕሳብ ዝለዓል) ፣) ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ዝኸፈልክሞ ሕሳብ ድማ ብቐጥታ ካብ ሕሳብኩም ይጎድል ወይ ይውሰድ። ኣብ ገለ ድኳናት ድማ ብ Kreditkarte (ናይ ባንኪ-ካርድ፣ ዳርጋ ወርሓዊ ካብ ሕሳብ ዝለዓል) ክኽፈል ይከኣል። ንኣገባብ ኣከፋፍላ ዝምልከት ድማ፣ ኣብ ዝኾነ ድኳን ኣብ ጥቓ ካሳ ብንጹር ተቐሚጦም ኣለዉ።

ዕብይ ዝበለ ዕድጊ ወይ ሸመተ ኣብ ትገብሩሉ እዋን፣ ኣድላዪ እንተኾይኑ ርእሰ-ማል ክትልቕሑ ትኽእሉ ኢኹም። ማለት፣ ውልቃዊ-ልቓሕ ትወስዱ እሞ ዝሸመትክሞ ድማ ብዝሰማማዕ ኽፋል ወይ ኣራታ (Raten) ክትመልሱ ትኽእሉ። ን ዕድጊ ወይ ሽመታ ብኽፋል (Raten)ዝበሃል ኣጸቢቕኩም እንተሓሰብኩሙሉ ጽቡቕ እዩ። ምኽንያቱ፣ እቲ ፋይናንሲያዊ ጽዕነት ብሰንኪ ወለድ ንላዕሊ ስለዝድይብ፣ ንኣዋርሕ ይኹን ዓመታት ክትጻወርዎ ኣብ ዘይትኽእሉ ኩነታት ከይትበጽሑ።

ብኢንተርነት (ኦንላይን) ምዕዳግ / Online einkaufen

ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ኣቕሓ ብኢንተርነት ክግዛእ ይኽእል። መግቢ እንተኾነውን ከም ተወሳኺ ኣገልግሎት ንገዛኻ የምጽኡልካ። ኣብ ኢንተርነት ጥንቑቛት ክትኮኑ ይግበኣኩም። እቲ ሸያጣይ ዕቱብ ምዃኑ እውን ምቑጽጻር የድልየኩም። ዝበለጸ ግን ምስክርነት ወይ ሓበሬታ ናይ እቲ ትካል ምሕታት ወይ ድማ ኣብ ናይ ኢንተርነት-መድረኻት ምጥያቕ እዩ።

ብኢንተርነት ዝግዝኡ ኣቕሑት ዝበዝሕ ግዜ ሽዑ ንሽዑ ኣይክፈሉን እዮም። ወይ Rechnung (ጸብጻብ-ሕሳብ) ይስደደልካ ንብረትካ ምስ ተቐበልካ እትኸፍሎ ወይ ድማ ብ Lastschriftverfahren (ብናይ ባንኪ)ገንዘቦም ብቐጥታ ካብ ናይ ባንክ ሕሳብኩም ይለዓል። እዚ ክፍሊት ኣብ ውሽጢ 8 ሰሙናት በታ ባንኪ ክምለስ ይከኣል እዩ። ስለዚ Risiko ወይ ክሳራ ኣይጋጥመኩምን ማለት እዩ።

ብ ኢ-መይል፣ ብቡስጣ ወይ ኢንተርነት ዝኣተኹሞ ውዕላት፣ ዝኾነ ምኽንያት ከይሃብኩም፣ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ ብጽሑፍ ክትስርዝዎ ወይ ካብ ውዕል ክተንሳሕቡ ትኽእሉ። ስለዚ ድማ ብውዕል ኣይትቕየዱን ማለት እዩ።

ክፍለጥ ዝግብኦ: ሙሉእ-ሓሳባት ናይቲ ጽሑፍ (ውዕል)ብልክዕ ምስ ዘይትርድእዎ ወይ ድማ ህድእ ኢልኩም ንኽትሓስቡሉ ተወሳኺ ግዜ ምስ ዘድልየኩም፣ ፈጺምኩም ኣይትፈርሙ ኢኹም። ዝኣተኹሞ ውዕል ምስራዝ ወይ ካብኡ ምንስሓብ ናይ ብሓቒ ሕልኽላኽ ዝመልኦ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ዓቢ ጥንቓቐ የድልየኩም።

ኣብ ኢንተርነት ተታሊልኩም ምስ ትኾኑ ወይ ድማ ኣቐዲሞም ኣስፍሕ ኣቢሎም ብዛዕባ ትገዝእዎ ነገር ዘየማኸሩኹም እንተ ኮይኖም፣ ካብ ናይ Verbraucherzentrale (ኣህለኽቲ-ማእከል) ምኽሪ ክትወስዱ ትኽእሉ ከምኡውን ካብ ናይ Migrationsberatung (ኣማኸርቲ-ፈለስቲ) ወይ ድማ ካብ መንግስታውያን ናይ ሕጊ-ኣማኸርቲ ቤት-ጽሕፈታት ሓገዝ ትረኽቡ።

ናይ ምኽሪ ቤት-ጽሕፈት ፍለንስቡርግ ናይ ኣህለኽቲ-ማእከል

Telefon: 0461 / 28 604
Fax: 0461 27 578
Adresse exportieren

ውሕስነት / Garantie

ዝኾነ ኣቕሓ ክትገዝኡ ከለኹም፣ ሸያጣይ ንገዛኢ ጉድለት ከምዘይብሉ ውሕስነት ክህብ ኣለዎ። ዓሚል ጉድለት ምስ ዝረክብ ግን ናይ ክልተ ዓመት ውሕስነት ስለ ዘለዎ መሰሉ ክሓትት ይኽእል።እንድሕሪ እቲ ንብረት ብሰንኪ ኣገልግሎት ጥራሕ ኮይኑ ተበላሽዩ ግን እዚ መሰል ኣይህሉን። ምኽንያቱ ውሕስነት ንብሰንኪ ኣገልግሎት ዝስዕብ ጉድለት ስለ ዘይሽፍን።

ብሰንኪ ጉድለት ኣብ ትቕይርዎ ግዜ ድማ ናይ ግድን ኣይኮነን እቲ ፍልማዊ-ጥምሮ (ባኮ) ንኽህሉ። መብዝሕትኡ ግዜ ግን እቲ ቕብሊት ይሕተት። ቕብሊት ምስ ዘይህልወኩም ግን፣ እቲ እቕሓ ኣብቲ ድኳን ከም ዝገዛእኩሞ ዝኾነ ኻልእ መረጋገጺ ይጥለብ። ስለዚ፣ ብፍላይ ክቡር ንብረት ምስ ትገዝኡ እቲ ቅብሊት ዓቅብዎ።

ወላ እቲ ንብረት ጉድለት እንተዘይብሉ እውን፣ ኣብ ጀርመን ኣብ ውሽጢ ተወሰነ-ግዜ ክቕየር ይከኣል እዩ። ግደታዊ ግን ኣይኮነን። ዝተገዝኤ ንብረት ጉድለት ምስ ዘይህልዎ፣ ዝኾነ ድኳን ንኽቕይሮ ኣይይግደድን እዩ።

ናይ ዕረፍቲ-ግዜን ባህልን / Freizeit und Kultur

ሓፈሻዊ

ኣብ ሽለስቪግ-ፍለንስቡርግ ብዙሓትን ዝተፈላለዩን ክለባት ኣለዉ። ኣብዚ ክለባት ዝጥርነፉ ሰባት ድማ፣ ናይ ሓባር ስምዒታት ወይ ዝንባለታት ዘሎዎም ወይ ድማ ናይ ሓባር ዕላማታት ዘለዎም እዮም። ዝኾነ ሰብ ኣብ ሓደ ካብዞም ክለባት ኣባል ክኸውን ይኽእል፣ ብክለብ ንዝቐርቡ ረብሓታት ድማ ክጥቐመሎም ይኽእል። ኣባል ክለብ ንኽትከውን ድማ ናይ ግድን ናይ ኣባልነት-ውጽኢት( ክፍሊት) ክትከፍል ኣለካ። ካብ ጆብ-ሰንተር ሓገዝ ንዝወስድ ሰብ ግን፣ መብዝሕትኡ ግዜ ተኽእሎ ናይ ክፍሊት ምጉዳል ኣሎ (ካብቲ ንቡር ዉሑድ ትኸፍል)።

እዞም ዝስዕቡን፣ ብዝሕ ዝበሉ ካልኦትን ክለባት ድማ ኣለዉ።

 •  ናይ ሙዚቃ
 •  ናይ ስፖርት
 •  ናይ ማሕበራዊ
 •  ናይ ምዕቓብ ወይ ምክልኻል እንስታታት
 •  ስነ-ጥበብ
 •  ናይ መንእሰያት-ክለብ

ኣብ ጀርመን፣ ክለባት ንውሕ ዝበለ ባህሊ ዘለዎም ኮይኖም ብጣዕሚ ድማ ጠቐምቲ እዮም። ምስ ኣብ ትቕመጠሉ ከተማን ከባቢኻን ዝነብሩ ሰባት ንምልላይ ምስ እትደሊ ድማ ሓገዝቲ እዮም። ኣብ ዞባ ሽለስቪግ-ፍለንስቡርግን ከባቢኡን ምስ ዝርከቡ፣ ናይ ዕረፍቲ ግዜኹም ክተሕልፉሉ ትኽእሉን፣ ምስ ካልኦት ዘለዉ ባህላዊ-ኣማራጺታት ጽቡቕ ልልይ መታን ክህልወኩምን፣ ሓደ ጽሟቕ ኣስከሬንን ገለ ርእይቶታትን፣ ከምኡውን ምስኡ ዝተተሓሓዙ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታት ቐሪብናልኩም ኣለና፣ ይስዕብ፣

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ኣብ ናይ ዞባ ሽለስቪግ-ፍለንስቡርግ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፣ ኣብ ትሕቲ Kultur und Bildung ዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ ክለባትን ካልኦት ባህላዊ-ማእከላት ናይዚ ዞባ ሓበሬታ ትርኽቡ።

www.schleswig-flensburg.de/Kultur-Bildung.

ዝምልከቶም ቤት-ጽሕፈታትን ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ከተማን (Rathaus) እንተኾኑ እውን ሓበሬታ ክህቡኹም ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ናይ ዞባ-ጎዶቦታት ዘሎ ባህላዊ-ናብራ ብጣዕሚ ዘሓጉስን ብዙሕ ዘጣምርን እዩ

ናይ ሽለስቪግ-ሆልሽታይን ዞባዊ-ትያትር ምስ ናይ ምሉእ ዓመት ትልሂታዊ ወይ ሙዚቓ መደባቱ ኣብ ሽለስቪግ እዩ መደበሩ። ብተወሳኺ ብዙሓት ንኣሽቱ ናይ ትያትራት ዝረኣየሎም ቦታት ኣለዉ። መብዝሕትኡ ዝቐርብ ትያትር ድማ በቲ ናይ ተወላዶ ሸለስቪግ-ሆልሽታይን ዝጥቐሙሉ ቛንቛ Plattdeutsch ወይ „opplatt“ (ትሑት-ጀርመን) እዩ።

ኣብ ገለ ናይ ዞና-ጎዶቦታት ዝርከቡ ዓድታት ድማ ቤተ-መዘክራት ኣሎዉ። ብተወሳኺ ኣብ ሽለስቪግ ዝርከብ ናይ ኣውራጃ-ቤተ-መዘክር ብብእዋኑ ዝተፈላለዩ ምርኢታት የቕርብ እዩ።

ንቛንቛ ጀርመን ንኽትፈልጡ ወይ ክትለምዱ እቶም ቤተ-ንባባት ብዙሕን ጽቡቕን ዕድላት ይፈጥሩልኩም። ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮም ዝርከብ ቤተ-ንባብ ክትጥቐሙ ትኽእሉ። ገለ ቤተ-መጻሕፍቲ ድማ ውሕድ ዝበለ ብቛንቛ ጀርመን ዘይኮኑ መጻሕፍቲ ከምኡውን Medienkisten (ሕውስዋስ ናይ መጻሕፍቲ-ዲቪዲ-ጋዘጣ ወዘተ) ንስደተኛታት ይሕዙ። ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ምውዳብ እውን ፍሉጣት እዮም። ንኣብነት፣ ድሕሪ-ቐትሪ ንኣቆልዑት መጻሕፍቲ ምንባብ፣ Jugendbuchclubs (መንእሰያት ምስ ዕድመኦም ዝኸይድ ኣርእስትታት ዝዝትይሉ፣ መጻሕፍት፣ ሙዚቃ፣ ስፖርት ወዘተ) ወይ ድማ መጽሓፈ-ንባብ ንዓበይቲ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: እዚ Medienkisten (ሕውስዋስ ናይ መጻሕፍቲ-ዲቪዲ-ጋዘጣ ወዘተ) „እንቛዕ ናብ ሽለስቪግ-ሆልሽታይን ብደሕን መጻእኩም- ፍሉይ-መጻወትን መጻሕፍትን ንስደተኛታት ብናይ ከተማ-ቤተ-መጻሕፍቲ ኣብ ሽለስቪግ ዝተዳለወ፣ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ናይ Ehrenamtsinitiative “Flüchtlingshilfe Haddeby-Schleswig” (ብናይ ክብሪ-ስራሕ ተበግሶ ዝገብሩ፣ „ሓገዝ ንስስደተኛታት ሃደቢ-ሽለስቪግ“) ኣብ Königstraße 6 ኣብ ሽለስቪግ ዝርከብ እዩ።

ኣብቲ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ናይ ዞባ ኢንተርነት ኣድራሻ ብዙሓት እዋናውያን መደባት ወይ ፍጻመታት (Veranstaltungen) ከምኡውን ኣድራሻታት ናይ ትያትር ዝካየደሎም ቦታታት፣ ቤተ-መዘክራትን ቤተ-ንባብን ናይ ዞናኹም ይርከብዎም።

ኣብዚ ኸባቢ እንተኾነ እውን ንኣቆልዑትን መንእሰያትን ዝኸውን ሰፊሕ ኣማራጺታት ኣሎ። ኣብ ከተማታት ይኹን ሃገረ-ሰባት እንተኾነውን፣ ብቐጻሊ ኣብ ናይ መንእሰያት-ማእከል ወይ ክለብ ንናይ ዕረፍቲ-ግዜ መሕለፊ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ንጥፈታትወይ መደባት ይቐርቡ እዮም። ስለዚ ድማ ኣቖልዑት ብሓባር ናይ ዕርፍቲ ግዚኦም ክሰርዑ ወይ ከሕልፉ ይኽእሉ። ገለ ናይ መንእሰያት ማእከላት ከኣ ኣብ ዕዮ-ገዛ ይተሓባበሩ እዮም።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ኣብ ናይ ዞባ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፣ ኣብ ትሕቲ Familie und Soziales ዝብል ኣርእስቲ እድራሻታታ ናይ መንእሰያት-ማእከል ወይ ክለባት ትርኽቡ። www.schleswig-flensburg.de.

Kreisjugendring (ዝተጠርነፉ ናይ ዞባ ናይ መንእሰያት ማሕበራት) ዝተባህሉ፣ ዓመታዊ ኣብ ናይ ፋሲካ-ዕረፍቲ ግዜ ሓደ ኣህጉራዊ ዝኾነ ናይ ህጻናት-መዘናግዒ ኣብ Neukirchen an der Ostsee (ኖይኪርሸን ኣን ደር ኦስትሰ ዝተባህለ ከተማ) የዳልዉ። እዚ ብኣህጉራውያን ኣለይቲ ዝእለ መዘናግዒ-ግዜ፣ ነቶም ቛንቛ ጀርመን ገና ዘይመለኹ ኣቖልዑት ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ቤት-ጽሕፈት ናይ Kreisjugendring (ክራይስዩገንድሪንግ) ኣብ Schubystraße 60, 24837 Schleswig ዝርከብ ወይ ድማ ኣብ ኢንተርነት

www.kjr-sl-fl.de ይርከብ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: Bildungs- und Teilhabekarte (ናይ ትምህርትን-ውጹዓትን-ካርድ) ገይሮም ኣቖልዑትመንእሰያትን፣ ኣብ ፍሉይ ኩነታት፣ ምወላ ንኣባልነት ኣብ ክለብን ናይ ዕረፍቲ-ግዜ ወጻኢታት ንምሽፋንን፣ ኣብ ናይ ግብረ-ሰናይ-ማእከል ወይ ጆብ-ሰንተር ብምኻድ ከመልክቱ ይኽእሉ። ተወሳኺ ሓበሬታታት ኣብ ትሕቲ ሕጥቦ Übersicht von A –Z/Bildungs- und Teilhabepaket ተመልከት። 

ጥዕና / Gesundheit

ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ዘበለ ናይ ግድን ጥዕንኡ ብሓደ ናይ ጥዕና-መድሕን-ትካል ከውሕስ ይግባእ። ካብ ጥሪ 2016 ጀሚሩ፣ ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ኣብ መስርሕ ዘሎ ይኹን፣ ወላ እቶም ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ተነጽጉ የግዳስ ብተጸዋርነት ኣብ ሽለስቪግ-ሆልሽታይን ዝነብሩ ስደተኛታት እውን፣ ብመገዲ ናይ ግብረ-ሰናይ-ቤት-ጽሕፈት ኣብ ሓደ ናይ ጥዕና-መድሕን-ትካል ውሕስነት ናይ ጥዕና ይህልዎም። ብኸምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ድማ ኣብ ዞባ ሽለስቪግ-ሆልሽታይን ካብ AOK (ኣኦካ፣ ናይ ጥዕና-መድሕን-ትካል እዩ) ሓደ ናይ ጥዕና-ካርድ ይወሃበኩም። ናብ ዝኾነ ሓኪም ይኹን ናብ ሆስፒታል ኣብ ትኸዱሉ እዋን ድማ ናይ ግድን ነዚ ናይ ጥዕና-ካርድ ሒዝኩም ትኸዱ። ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ጥዕና-ካርድ፣ ሓደ ሓኪም ዘድልዮ ኩሉ ኣገዳሲን እንታይነትኩም ዝገልጽ ውልቃዊ ሓበሬታን ተኸዚኑ ይርከብ።

ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ምስ ተዋሃብኩም ግን፣ ኣብ ናትኩም ምርጫ ዝኾነ ናይ ጥዕና-መድሕን-ትካል ውሕስነት ክትኣትዉ ትኽእሉ።

መድሕን-ጥዕና / Krankenversicherung

ሓደ ናይ ጥዕና-መድሕን፣ ኩሉ ሕክምናዊ ወጻኢታት እዩ ዝሽፍን። መድሃኒት ኣብ ትገዝእሉ ግዜ ግን ውሑድ ገንዘብ ዝኽፈል ኣለኩም። ብሓፈሽኡ 10 ሚእታዊት ናይቲ ዋጋ ኾይኑ፣ ግንከ እቲ ትኸፍልዎ ብውሑዱ € 5 እንተ በዝሔ ድማ € 10 እዩ። ብሓኪም ዝተኣዘዘ ምስ ዝኸውን ግን፣ ክሳብ 18 ዕድመ ዝውድኡ ህጻናትን መንእሰያትን መድሃኒት ብነጻ እዩ።

ናይ ዑቕባ-ሕቶኹም ገና ኣብ መስርሕ ምስዝህሉ፣ ኣብተን ናይ መጀመርታ 15 ኣዋርሕ ኣብ ጀርመን ትጸንሑለን ግዜ፣ ፍሉይ መርመራ-ሕክምና ወይ ድማ ፍሉይ ትእዛዝ-መድሃኒት ናይ ሓኪምኩም ምስ ዝህሉ፣ ኣቕዲምኩም ፍቓድ ናይ ግብረ-ሰናይ-ቤት-ጽሕፈት የድልየኩም። ብኽብረትኩም ካብ ዝምልከቶ በዓል-መዚ ኣቐዲምኩም ሓበሬታ ውሰዱ። ኣድራሻ ናይ ኣብ ሽለስቪግ-ፍለንስቡርግ ዝርከቡ ናይ ግብረ-ሰናይ-ቤት-ጽሕፈታት ኣብ ትሕቲ ሕጥቦ፣ Soziale Leistungen- AsylbLG ተመልከቱ።

ናይ ሓኪም ምርጫ ወይውን ክትረኣዩ ምስ እትደልዩ / Arztwahl /Arztbesuch

ኣብ ጀርመን፣ ሓኪም-ስድራ (Hausarzt) ይኹን ካልእ ሓኪም ባዕልኹም ኢኹም ትመርጹ። ሓደ/ሓንቲ ንፉዕ/ንፍዕቲ ሓኪም ጽን ኢሉ ይሰምዕ፣ የረድኣኩም፣ ስለምንታይን ብኸመይን ከም ዝከናኸነኩም ድማ ይገልጸልኩም። ገለ ሓካይም-ስድራ፣ ሓፈሻዊ ክእለት ዘለዎም ሓካይም ክኾኑ ስለዝኽእሉ፣ መጀመርታ ንምኽሪ ትራኸቦም ንሳቶም ይኾኑ። ፍሉይ ናይ ጥዕና ጸገም ምስ ዝህሉ ድማ እቲ ሓኪም-ስድራ (Hausarzt) ናብ ፍሉያት-ክኢላታት ይሰደካ። ንፍሉይ ጥዕናዊ-ጸገማት፣ ፍሉይ ሞያዊ-ክእለት ዘለዎም ሓካይም ኣለዉ። ንኣብነት፣ ናይ ልቢ Kardiologen, ቖርበት Hautärzte, ሕኪም-ሽንቲ Urologen, ስነ-ተግባራትን ሕማማትን ደቀንስትዮ Gynäkologen

ብሓኪምኩም ሕጉሳት ምስ ዘይትኾኑ፣ ሓኪም ክትቕይሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ሓኪም ንምድላይ ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ተመልከቱ

https://arztsuche.kvsh.de/.

ቑንቛ ጀርመን ኣጸቢቕኩም ዘይትመልክዎ ምስ እትኾኑ፣ ኣብ ምትርጓም ድማ ክትሓባበረኩም ዝኽእል ሰብ ምስ ዘይህሉን፣ ኣብዚ ቑጽሪ ስልኪ 04526 381 370 ብምድዋል ተርጓማይ ክትሓቱ ትኽእሉ። ትድውሉሉ ግዜ ድማ፣ ሰኑይ-ሰሉስ-ሓሙስ-ዓርቢ ካብ ሰዓት 9.00 ክሳብ 17.30 ከምኡውን ረቡዕ ካብ ሰዓት 9.00 ክሳብ 13.00 እዩ። ናይ ተርጎምቲ ኣማራጺታት ብቛንቛ ዓረብ፣ ኩርዲ፣ ቱርኪ፣ ራሻ ብነጻ ኣሎ። ተወሰኽቲ ሓበሬታት ኣብዚ ዝስዕብ ተመልከት፣www.kvsh.de/index.php

ካብ ግዴታ-ምስጢራዊነት ንሓካይም ሓራ ምግባር / Ärztliche Schweigepflichtentbindung

ሓካይም ብዘይ ፍቓድኩም ዝኾነ ንዓኹም ዝምልከት ሓበሬታ ንሳልሳይ-ኣካል፣ ንመንግስታዊ-ቤት-ጽሕፈታት ይኹን ንወሃብ ስራሕኩም ወላ እውን ንኣባላት ስድራ-ቤትኩም ንኸይህቡ ክልኩላት እዮም። እዚ ድማ፣ ärztliche Schweigepflicht (ግዴታ-ምስጢራዊነት ንሓካይም) ይበሃል።

ሓፈሻዊ / Allgemeines

ኣብ ናይ ፈደራላዊ-ናይ ጥዕና-ሚኒስትሪ ብብዙሕ ቛንቛታት ዝተዳለወ ንናይ ጀርመን ናይ ጥዕና-መስርሕን/ኣገባብን ንኣገደስቲ-ኣርእስትታትን ዝምልከት ሓበሬታታት ይርከብ።

ንስደታኛታት ሓልዮት ወይ ምንባይ ዝምልከት ንእሽቶ-መጽሓፍ ብቛንቛ ዓረብ፣ ኹርዲሽ፣ ፓሽቱን እንግሊዘኛን ተመልከት

እንተ ሓሚመ እንታይ ክገብር ኣለኒ? ንስደተኛታታት መግለጺ ብቪድዮ እነሆ

ሓፈሻዊ ሓበሬታ ንጥዕና፣ ስደተኛታትትን ፍልሰትን ዝምልከት ብመልክዕ ንእሽቶ-መጽሓፍ ብ 29 ቛንቛታት ዝተዳለወ፣ ኣብ ናይ ፈደራላዊ-ማእከል-ጥዕናዊ-ምንቕቓሕ (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ) ኢንተርነት ኣድራሻ ተመልከት

ምፍላጥ - ቕድመ-ምክልኻል - ተበግሶ ምውሳድ፣ ንሕማም-ሽኮር ዝምልከት ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብብዙሕ ቛንቛታት ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ተመልከት፣

ንስደታኛታት ቕድመ-ምክልኻል (Versorgung) ንዝምልከት ንእሽቶ-መጽሓፍ ብቛንቛ ጀርመን፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳ ዝስዕብ ተመልከት

ንጥዕና ዝምልከት ሕቶን መልስን ብቛንቛ ጀርመንን ዓረብን፣

Fragen und Antworten zur Gesundheit (PDF, 70 KB)

Anamnesebogen ብክኢላልታት ዝተዳለወ ኣገዳሲ ናይ ሕክምና መሕትት ብ15 ቛንቛ ዝተዳለወ እነሆ 

ክንክን ኣብ ህጹጽ-ኩነታትን መጠይቕ/መሕትት-ሕሙማት ኣብ ናይ ስኒ-ሓኪም ብብዙሕ ቛንቛታት እንሆ

ናይ ጥዕና-ደብተር (ሓፈሻዊ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ዝሓቖፈ ንእሽቶ ደብተር) ንሓተቲ-ዑቕባ ብብዙሕ ቛንቛታት እንሆ

ስደተኛታት ኣብ እንዳ-ሓኪም (Praxis)፣ ሓበሬታ ንስደተኛታት ዝከናኸኑ ሓካይምን ስነ-ኣምሮኛታትን

ድሕሪ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ዝፈጠረ ኩነታት ዝስዕብ ጉድኣታት / Beeinträchtigungen nach psychisch belastenden Situationen

ገለ ሰባት ዝተመኮርዎም ወይ ዝረኣይዎም ኩነታት ብጣዕሚ ዘስካሕክሑ፣ ንኽትጻወሮም እውን ከበድቲ እዮም። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ድማ፣ ዝበዝሕ ግዜ ድቓስ ብምስኣን ይሳቐዩ፣ ናይ ትኹረት ጸገም ይህልዎም፣ ኣጥቓዕቲ ወይ ዓመጽቲ ወዘተ ይኾኑ። ከም ዝበሃል፣ እዞም ሰባት ስንባደ (Trauma) ተሞኪሮም ወይ ኣሕሊፎም እዮም። ስለዝኾነ ድማ ወይ ከም ሳዕበን ናይ ስንባደ ተጎዲኦም (Traumafolgestörungen) ኣለዉ ወይ ድማ ብሰንኪ ሕሉፍ-ስንባደ ዝሰዓበ ናይ ጸቕጢ ጉድኣት ኣስዒቡሎም ኣሎ። እቶም ካብ ካልእ ሃገራት ናብ ጀርመን ሃዲሞም ዝመጹ እንተኾነውን፣ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ኣሕሊፎም እዮም።

ጸቕጢ ዝፈጥር ኩነታት ኣሕሊፍኩም ምስ እትኾኑ፣ ወይ ድማ ብሳዕበኑ ትሳቐዩ ምስ ትህልዉ፣ ኣብ ጀርመን ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንሕሉፍ-ስንባደ (Posttraumatischen) ዘስዓቦ ናይ ጸቕጢ-ጉድኣት ዝከናኸኑ ናይ ስነ-ኣእምሮን ስይክያትሪስትን (ሓካይም-ኣእምሮ) ፍሉያት ክኢላታት ኣብ ጀርመን ኣሎዉ። ስለዚ፣ ትብዓትን እምነትን ኣብ ልዕሊ ሓኪም-ስድራቤት (Hausarzt)፣ ሰራሕተኛታት ናይ ፈለስቲ-ኣማኸርቲ (Migrationsberatungsstellen) ወይውን ኣለይትኹም ይሃልኹም። ኣብ ጉዕዞኹም ድማ ናይ ብሓቒ ክተሓባበርኹም ይኽእሉ እዮም። ብሓባር ኮንኩም ድማ ሓደ ብቑዕ ስነ-ኣእምሮኛ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

እኹል ናይ ቛንቛ ጀርመን ክእለት ምስ ዘይህልወኩም ድማ፣ እቲ ካብ ስነ-ኣእምሮኛ ትርኽብዎ ክንክን ብሓደ ተርጓማይ ክግበር ይከኣል። መብዝሕትኡ ግዜ እዞም ዝሰልጠኑ ተርጎምቲ ኣብ ካልእ ፍወሳ (Therapie) ብዙሕ ናይ ምትርጓም ተመክሮ ዘለዎም እዮም። እቲ ሓኪምን ተርጓማይን ናይ ምስጢራውነት-ግዴታ (Schweigepflicht) ኣለዎም። ማለት፣ ኩሉ ንስኹም ብእምነት ዘዕለልኩሞም ንወላ ሓደ ሰብ (ሳልሳይ ኣካል ማለት እዩ) ከዛረቡ ኣይይፍቐዶምን እዩ።

ቕድሚ ክንክን ምጅማርኩም ግን ኣብ ንዓኹም ዝምልከቶ ናይ ግብረ-ሰናይ-ማእከል ብምኻድ፣ ናይ ስነ-ኣእምሮኛን ናይ ተርጓማይን ወጻኢታት ንኽሽፈነልኩም ምልክታ ኣቕርቡ። ዝምልከቶ ናይ ግብረ-ሰናይ-ማእከል ፍቓድ ምስ ሃበኩም ጥራሕ ኢኹም እቲ ክንክን ክትጅምርዎ ትኽእሉ። ሰራሕተኛታት ናይ ኣማኸርቲ-ፍልሰተኛታት-ቤት-ጽሕፈት ድማ ኣብ ኩሉ ክተሓባበርኹም እዮም።

ኣብዞም ንኣሽቱ መጻሕፍቲ ብዛዕባ ስንባደን (Trauma)፣ ጉድኣት-ብሳዕበን-ስንባደን (Traumafolgestörungen) ዝብሉ እርእስታት መግለጺታት ትረኽቡ። ከምኡውን ብኸመይ ክፍወሱ ከም ዝኽእሉ።

Ethno-med. Zentrum_ Trauma u. Traumafolgestörungen (arabisch)

Ethn-med. Zentrum_Trauma u. Traumafolgestörungen (englisch)

ወላኳ ኣቖልዑት ገና ንኣሽቱ እንተኾኑ፣ ብዙሕ ነገር ስለ ዝዕዘቡ ንሶም እውን ብሰንኪ እዚ ኣሰቃቒ ተመኩሮ ይሳቐዩ እዮም። ከም ኣካል ቤተ-ሰብ ድማ ብዙሕ ግዜ ብኸመይ ንደቖም ክኣልዩ ወይ ክሕግዙ ከምዘለዎም ይጽግሞም። እዞም ብ Bundes Psychotherapeuten Kammer (ፈደራላዊቤት-ምኽሪ ስነ-ኣእምሮኛታት) ዝተዳለዉ ንኣሽቱ መጻሕፍቲ ድማ ገለ ኣንፈታት ክህቡኹም ይኽእሉ።

Psychotherapeutenkammer_Wie helfe ich meinem Kind (arabisch)

Psychotherapeutenkammer_Wie helfe ich meinem Kind (englisch)

ኣቖልዑት/ህጻናት / Kinder

ንኣቖልዑት ፍሉያት ናይ ቖልዑ-ሓካይም ኣለዉ። እዞም ሓካይም እንቶኾነ እውን Vorsorgeuntersuchungen (ቅድመ-ምክልኻል-መርመራታት) ንኣቖልዑትን መንእሰያትን፣ ነቲ ብ U1 ክሳብ U9 ዝፍለጥ ካብ ዝተወልድሉ ዕለት ክሳብ ናይ ትንህርቲ-ዕድመ ዝበጽሑሉ የካይዱ እዮም። ድሕሪ ሕርሲ፣ ወለዲ Vorsorgeheft (ውጽኢት መርመራታት ዝምዝገበሉ ንእሽቶ-መጽሓፍ) ኩሉ ውጽኢት ናይ ዝተገብረ መርመራታት ዝምዝገበሉ ይወሃቡ እዮም። ንእሽቶ መዝገብ፣

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ኣብ ናይ ኣቆልዑት-ሓኪም ኣብ ትኸዱሉ እዋን፣ ኩሉ ግዜ እዛ Vorsorgeheft ምሳኹም ተማልእዋ። ውላድኩም እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ እዋን፣ ኣብ ውሱናት-ግዜ ወይ ዕለት፣ እዚ Früherkennungsuntersuchungen (ብኣጋ ሕማም ንምርካብ ዝግበር መርመራ)ዝበሃል ክገብር ይግባእ። ብተወሳኺ፣ ውላድኩም Vorsorgeuntersuchungen (ቅድመ-ምክልኻል-መርመራታት) ንኽገብር ብጽሑፍ ከዘኻኽርኹም እዮም። ተወሳኺ ሓበሬታታት ካብ ናይ ቖልዓኹም-ሓኪምን ኣብ ናይ ፈደራላዊ-ማእከል-ንጥዕናዊ-ምንቅቃሕን(ብብዙሕ ቛንቛታት)ትረኽቡ።

ሓባሪ-መገዲ ንክታበት (Schutzimpfungen) ብዝተፈላለዩ ቛንቛታት ኣብ ናይ Ethno Medizinischen Zentrums e.V ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ይርከብ።

ናይ ክታበት-ካለንደር (ዓውደ-ኣዋርሕ) ብ 20 ቛንቛታት ዝተዳለወ ኣብ ናይ ሮበርት ኾኽ ኢንስቲቱት ናይ ኢንተርነት እድራሻ ይርከብ።

ካብ ናይ ፈደራላዊ-ማእከል-ንጥዕናዊ-ምንቅቃሕ እውን ንጥንስን እተን ቀዳሞት ዓመታት ውላድኩምን ንዝምልከት ኣርእስትታት ብብዙሕ ቛንቛታት ዝተዳለወ ሓበሬታታት ትረኽቡ።

http://www.bzga.de/infomaterialien/kinder-und-jugendgesundheit/kurz-knapp-elterninfos.

ኣብ ህጹጽ-ኩነታት / Im Notfall

ኣገደስቲ ዝበሃሉ ስልኪ-ቑጽሪ ኣብዚ ይርከብ።

ፖሊስ / Polizei

ኣብ ጽንኩር-ኩነታት ኣገዳሲ ዝኾነ ትራኸብዎ ኣካል ፖሊስ እዩ። ኣብ ጀርመን ጸጥታን ስነ-ስርዓትን ንኽሰፍን ሓላፍነቶም እዩ። እዞም ሰብ-መዚ ድማ ኣብ ግዜ ናይ ትራፊክ ሓደጋ ጥራሕ ዘይኮነ ዝሕልዉኹም፣ ኣብ ዓበይቲ በዓላትን ኣብ ጽንኩር ኩነታትን እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኹም እዮም። ማዕርነት ዘለዎም ኣንስታይን ተባዕታይን ሰብ-መዚ ኣለዉ። ማለት፣ ክልቲኦም ጾታታት ማዕረ መሰል ሃልይዎም፣ ነነሓድሕዶም እውን ኣብ ስርሖም ትእዛዝ ክወሃሃቡ ይኽእሉ።

ኣብ ሙሉእ ጀርመን Notruf (ህጹጽ-ጻውዒት) ብቁጽሪ-ስልኪ 110 ይግበር። ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ድማ እቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ዝርዝር ሓበሬታታት ከም ምሉእ-ስም፣ ምሉእ ኣድራሻ፣ ቁጽሪ-ስልኪ፣ ዕድመ፣ ዘጋጠመ ኩነታት፣ ብዝሒ ተተንከፉ ሰባት ከምኡውን ብዝሒ ዝተጎድኡ ሰባት ይምዝገብ። ብድሕርዚ ክውሰዱ ዝግበኦም ስጉምትታት ይውሰዱ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ሓደጋ ቦታ ከለኹም ብስልኪ ዘድሊ ደገፍ ይህቡኹም።

መጥፋእቲ-ሓዊ፣ ሓደጋ፣ ህጹጽ-ኩነታት / Feuerwehr, Unfall, Notfall

ባርዕ ኣብ ዘጓንፍ ወይ ንድሕነት ሰባት ሓገዝ ኣብ ዘድልየሉ፣ ብሓፈሻ ሓደ ሓደጋ ምስ ዘጓንፍን ንሕክምናዊ ህጹጽ-ኩነታት ሓገዝ ምስ ዘድሊን፣ ናይ ህጹጽ-ኩነታት-ቁጽሪ-ስልኪ 112 ደውሉ።

ተረኛ-ሓኪም (ምስ ዝጽልኣኩም) / Ärztlicher Bereitschaftsdienst (bei Krankheit)

ናይ ሓኪም ደገፍ ኣብ ዘድልየኩም እዋን፣ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ስድራ-ሓኪምኩም ክትረኽብዎ ምስ ዘይትኽእሉን ኣብ ከባቢኹም ድማ ኣበይ ተረኛ-ሓኪም ከም ዝርከብ ምስ ዘይትፈልጡን፣ ቁጽሪ-ስልኪ 116 117 ክትድውሉ ትኽእሉ። እዚ ናይ ተረኛ-ሓኪም ቁጽሪ-ስልኪ ኣብ ሙሉእ ሃገር ብዘይ Vorwahl (መእተዊ-ቁጽሪ) ክትድውሉሉ ትኽእሉ

ተረኛ- ፋርማቻ (ቤት-መድሃኒት) / Apothekennotruf

ናይ ህጹጽ-ኩነታት (ኣብ በዓላት) ተረኛ-ፋርማቻ ምስ ትደልዩ፣ እዚ ዝስዕብ ቑጽሪ ስልኪ ደውሉ።

ካብ ናይ ገዛ ስልኪ (ብነጻ / ብዘይ ክፍሊት): 0800 - 00 – 22833

ካብ ሞባይል (69 ሳንቲም/ንደቒቕ): 22833.

ፈደራላዊ-ፖሊስ፣ ጉምሩኽ / Bundespolizei, Zoll

ፈደራላዊ-ፖሊስ ናይ ዶብ ምውሓስ ሓላፋነት ኣለዎ። ከም ስደተኛታት ንጀርመን ኣብ ትጎዓዝሉ ዝነበርኩም እዋን፣ ብርግጽ ፈደራላዊ-ሰብ-መዚ (ፖሊስ ማለት እዩ)፣ ኣብ ዶብ ኣብ ትምዝገብሉ ዝነበርኩም ይኹን ኣብ መደበር-ባቡር ወይውን ኣብ ኤርፖርት ረኺብኩም ኣሎኹም ።

ብቀጠልያ-ዩኒፎርም ዝልለዩ ኣባላት ናይ ጉምሩኽ-ሰብ-መዚ እዮም። ሓላፍነቶም ድማ ቓልሲ ኣንጻር ናይ ዝኣቱን ዝወጽእን ናይ ኮንትሮባንዳ ንብረት ከምኡውን ናይ ጸሊም-ስራሕ „Schwarzarbeit“ (ወግዓዊ ዘይኮነ ስራሕ) እዩ።

ፈደራላዊ-ፖሊስ በዚ ቁጽሪ ስልኪ ይርከቡ፣ 0049 800-6 888 000

ተወስኽቲ ናይ ህጹጽ-ኩነታት ስልኪ-ቁጽሪ / Weitere Nummern im Notfall

ህጹጽ-ሓገዝ ኣብ ባሕሪ / Seenotrettung

ህጹጽ-ሓገዝ-ኣብ-ባሕሪ ዝበሃል ኣብ ባሕሪ ኣብ ሽግር ንዝኣትዉ ሰባት ዝግበር ሓገዝ እዩ። ገለ ካብ ዕማሞም ድማ፣ ንዝተበላሸዋ መራኽብ ምዕራይ ወይ ምድሓን፣ ኣብ ባሕሪ ንዘጓንፍ ባርዕ-ምክልኻል፣ ንዝጥፍኡ ሰባት ምድላይ፣ ምእካብ ሬሳታት ከምኡውን ምእካብ ንዝጠሓላ መራኽብን ካልእ ነገራትን እዩ።

ኣብ ባሕሪ ህጹጽ-ኩነታት ምስ ዘጋጥመኩም፣ ዝስዕብ ስልኪ-ቁጽሪ ደውሉ፣

ካብ ናይ ገዛ ቁጽሪ፣ 0049 421-536 870

ካብ ሞባይል፣ 124 124

ምስራዝ /ምእጋድ ናይ ባንኪ-ካርድ / Sperrung der EC- und Kreditkarten

EC-Karte (ናይ ባንኪ-ካርድ) ከም ዝጠፍኣኩም ወይ ተሰርቀኩም ምስ ትፈልጡ፣ ሽዑ ንሽዑ ናይ እገዳ-ህጹጽ-ቑጽሪ-ስልኪ ደውሉ። እቲ ካርድ ሽዑ ንሽዑ ይእገድ ወይ ይስረዝ፣ ዝኾነ ሰብ ድማ ክጥቀመሉ ኣይክእልን።

ዝስዕቡ ስልኪ-ቁጽሪ ክትድውሉ ትኽእሉ፣

ማእከላይ-መደበር ናይ ህጹጽ-እገዳ፣ 116 116

EC-Karte (ኤሰ-ካርድ) 0049 1805-021 021

VISA (ቪሳ) 0800-811 8440

MasterCard (ማስተር-ካርድ) 0800-819 10 40

ናይ ማካይን-ወሃብቲ-መድሕን ማእከላይ-ቤት-ጽሕፈት ስልኪ ቁጽሪ / Zentralruf der Autoversicherer

ኣካል ወይ ተሳታፊ ናይ መኪና-ሓደጋ ምስ እትኾኑ፣ ዝርዝር መድሕን ናይቲ ኣንጻርኩም ሰብ ምስ ዘይህልወኩም፣ ናብ ማእከላይ-መደበር Hotline ክትድውሉ ትኽእሉ። ነቲ ሓደጋ ድማ ስልኪ-ቁጽሪ

0180 25026 ብምድዋል ክተመዝግብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ስልኪ-ቁጽሪ ንነፍሳዊ ወይ ኣኣምሮኣዊ ሓልዮት / Seelsorgetelefon

ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ሽግራትን ቅልውላውን ከጓንፉና ይኽእሉ እዮም። ጸገማት ምስ መጻምድና፣ መድሃልቲ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ወይ ናይ ስራሕ-ቦታ፣ ካብ ስራሕ ምስጓግ፣ ወልፊ፣ ሕማም፣ ጽምዋ፣ ስምዒታዊ ቅልውላው፣ መንፈሳዊ ሕቶታትን ዝኣመሰሉ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተርእዮታትን መጉዳእትን ድማ ክንጻወሮም ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ የብጽሑና። ኣብ ከምዚ ኩነታት ናይ ግድና ጸገምና ክንዛረበሉ ይግባእ። ካብዞም ዝስዕቡ ሓደ ስልኪ-ቁጽሪ ደዊልኩም ሓገዝ ሕተቱ።

ንደቂ-ኣንስትዮ (Frauentelefon) 0800-116 016

ንኣእምሮኣዊ ሓልዮት (Telefonseesorge) 0049 800-1110111 oder 0049 800-1110222

ንህጻናትን መንእሰያት (Kinder- und Jugendtelefon) 0049 800-1110333

ሓበሬታን ምኽርን / Informationen und Rat

ሓደ ምስላ ናይ ጀርመን፣ „ናይ ፈለማ ስጉምቲ ከቢድ እዩ“ ይብል። ሓቒ እዩ፣ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዘትፈልጦ ሃገር እግሪ ንኽተክል ቐሊል ኣይኮነን። ዘይንቡርን ዘይለመድካዮን ስለ ዝኾነ ድማ ኩሉ ነገር ይሕደሰካ። ክተረዳዳእ ስለ ዘጸግመካ ድማ እቲ ቛንቛ ግር ይብለካ። ስለዚ ድማ፣ ፈለማ እግርኹም ኣብ ጀርመን ብዙሕ ነገር ቕልል ዝብለልኩም መገዲ ንምርካብ ይጸዓር። ምእንትዚ ድማ ኣብ ዞባ ሽለስቪግ-ፍለንስቡርግ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኣማኸርቲ ብዝተፈላለዩ ቛንቛታት ንሕቶታትኩም ንኽምልሱን ክሕግዝኹምን ቑሩባት ዘለዉ።

ንፈሊሶም ዝመጹ ብጹሓት ዝምልከት ማሕበራዊ--ምዕዶ / Migrationssozialberatung für erwachsene ZuwandererInnen

እዚ ናይ ፍልሰት-ምኽሪ እዚ፣ ብቐንዱ፣ ኣብ ጀርመን ካብ ዝኣተዉ ጀሚሮም ምኽርን ሓገዝን ንዘናድዩ ብጹሓት እዩ።

ንዝስዕቡ ኣርእስትታት ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህሉ ድማ፣ ንዝምልከተን ናይ ፍልሰት-ኣማኸርቲ ተወከሱ፣

 •  ናብራ ኣብ ጀርመን
 •  መሰለይ
 •  ናይ ወጻእተኛታት መሰል፣ መስርሕ ዑቕባ ከምኡውን መንበሪ-ፍቓድ
 •  ቛንቛ ጀርመን ምምሃርን
 •  ምድላይን ምግዓዝን ገዛ
 •  ጥዕና
 •  ትምህርቲ ወይ ስልጠና፣ ሞያ፣ ተወሳኺ ስልጠና
 •  ወዘተ

ወይ ኣብ ናይ ምይይጥ-ሰዓታት መጺእኩም ወይ ድማ ቖጸራ ወሲድኩም ምኽሪ ውሰዱ

Telefon: 04621 87 246
Fax: 0421 87 626
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. und Do. von 9-12 Uhr; Mi.und Fr von 14-16 Uhr und n. Vereinbarung; Außensprechstunden: Harrislee, Bürgerhaus, Süderstraße 101 jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14-16 Uhr; Kropp, Bücherei, Schulstr. 20 jeden 1. und 3. Dienstag im Mona
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 87 672
Fax: 04621 87 626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo.u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr; Außensprechstunde: Flüchtlingshilfebüro, Königstr. 6, Schleswig jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 87 472
Fax: 04621 87626
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. u. Do.: 9-12 Uhr und 14-16 Uhr; Mi. u. Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 706175
Adresse exportieren
Telefon: 04621 965514
E-Mail schreiben
Fax: 04621 965518
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04642 9656833
Mobil: 0175 9004332
E-Mail schreiben
Hinweis: Sprechzeiten: Di.: 9-12 Uhr; Do.: 14-16 Uhr; Fr.: 9-12 Uhr und n. Vereinbarung
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 38 11 54
Mobil: 0160 3202845
Fax: 04621 38 11 38
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo. 8-12 Uhr; Di. u. Do.: 14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr Außensprechstunden: Süderbrarup, Mühlenstr. 34 jeden Mo. 13-15 Uhr; Flensburg, Johannhiskirchhof 19a jeden Mi. 9-12 Uhr; Tarp, Wiesengrund 1 jeden 1. u. 3. Fr. im Monat 9-12 Uhr
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

ኣገልግሎት-ፍልሰተ-መንእሰያት፣ ምኽሪ ንናይ ፍልሰት ድሕረ-ባይታ ዘለዎም መንእሰያት / Jugendmigrationsdienst- Beratung für junge Menschen mit Migrationshintergrund

ቐረባ ግዜ ከም መንይሰይን ተመሃራይን ንጀርመን ስለ ዝመጻእኩም፣ ብዛዕባ ትምህርቲ፣ስልጠና፣ሞያ፣ቛንቛ፣ መዘናግዒ፣ ባህሊ፣ ማሕበራዊ ናብራ፣ ቑልዕነትን ንእስነትን ዝምልከት ምኽሪ፣ ካብ ኣብ ሽለስቪግ-ፍለንስቡርግ ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት Jugendmigrationsdienst (ኣገልግሎት-ፍልሰተ-መንእሰያት) ይወሃብ። እዚ ኣገልጋሊ-ፍልሰተ-መንእሰያት ቤት-ጽሕፈት እዚ፣ zugewanderte Jugendliche (ንዝተሰዱ መንእሰያትን) ንዕብይዝበሉ መንእሰያት ዕደመኦም ክሳብ 27 ዓመት ዝብጽሕ ምኽሪ ይህብ።

እድራሻ ናይ ቤት ጽሕፈት „ኣገልግሎት-ፍልሰተ-መንእሰያት“

Telefon: 04621 381112
Fax: 04621 381138
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo:8-12 Uhr; Di. u. Do.:14-17 Uhr; Mi. u. Fr.: 8-10 Uhr; Sprechstunde auch in FL möglich
Hinweis: weitere Sprechzeiten: jeden 1. Donnerstag/Monat von 10-14 Uhr ; i.d. Räumen der Koordinierungsstelle f.d. Flüchtlingsarbeit, Hindenburgstraße 2a, 24376 Kappeln; Tel.: 04642 - 92 52 42 2
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 04621 3811 56
Fax: 04621 3811 38
E-Mail schreiben
Webseite besuchen
Hinweis: Sprechzeiten: Mo:8-12 Uhr;Di. u. Do.:14-17 Uhr; Mi. u. Fr.:8-10 Uhr; Beratung auch in FL möglich
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

ህዝባዊ-ኣገልግሎት ብ ፈደራላዊ ቤት-ጽሕፈት ፍልሰትን ስደተኛታትን / Bürgerservice des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

ተወሰኽቲ ሕቶታት ምስ ዝህልውኹም ኣብ ናይ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ፍልሰትን ስደተኛታትን ቑ. ስልኪ ህዝባዊ ኣገልግሎት 0049 911 943-6390 ብምድዋል፣ ወይውን ብጽሑፍ ነዚ ዝስዕብ ናይ ርክብ-ኦርነክ ብምጥቓም www.bamf.de/kontakt-buergerservice ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ሕጋዊ-ምኽሪ / Rechtsberatung

ኣብ ሓደ ሕጋዊ ምጉት፣ ትሑት እቶት ዘለዎም ዜጋታት መንግስታዊ ደገፍ ናይ ምርካብ ክልተ ተኽእሎታት ኣለዉ። ማለት ሕጋዊ ምኽሪ ምርካብን ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ወካሊ ክቕረበሎም ይኽእል።

ብሓደ ወገን ሓፈሻዊ ምኽርን ወካልን ንካብ ቤት-ፍርዲ ወጻኢ ዝግበር ስምምዕ Beratungshilfe (ናይ ምኽሪ ሓገዝ) ክወሃቦም ከሎ፣ በቲ ኻልእ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ቤት-ፍርዲ ዝግበር ምጉት፣ ንውልቓዊ መሰነይታን ንወከልትን ዝግበር ወጻኢታት ብ Prozesskostenhilfe (ናይ ሕጋዊ መስርሕ ወጻኢታት ደገፍ) ዝፍለጥ፣ ንሕጋዊ-መጎተ ንዝግበር ወጻኢታት ደገፍ ክጠልቡ መሰል ይህልዎም።

ናይ ምኽሪ ደገፍ / Beratungshilfe

ኣማኸርቲ (ከም ጠበቓታት፣ናይ ቐረጽ አማኸርቲ፣ ኦዲቶራት፣ ክምኡውን ናይ ጥሮታ ጉዳይ ኣማኸርቲ ) ናይ ምኽሪ ደገፍ የወፍዩ። ስለዚ ካብ ዝምልከቶ ኽኢላ ብቐጥታ ናይ ምኽሪ ደገፍ ክትሓቱ ትኽእሉ።

ናይ ወርዳ ቤት-ፍርዲ፣ ንጉዳይኩም ዝምልከቶም ምስ ዝኸውን ቅልጡፍ ናይ ምኽሪ ደገፍ የወፍዩ ወይውን ካልእ ኣማራጺታት ምስ ዝህሉ ይሕብሩኹም። ብተወሳኺ ድማ፣ ንእተቕርብዎ ናይ ምኽሪ-ደገፍ ምልክታ ይቕበሉኹምን ኣድላዪ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ Berechtigungsschein (ፍቓድ ወረቐት ምስክር) ይህቡኹም።

ናይ ምኽሪ ደገፍ ኣብ ዝስዕቡ ናይ ሕጊ ዓውዲታት ክወሃቡ ይኽእሉ፣

 •  ሲቪላዊ-ሕጊ (ንምሳሌ ን፣ ክራይ፣ ትራፊክ፣ ስድራ-ቤታዊ ሕጊ)
 •  ምምሕዳራዊ-ሕጊ
 •  ቕዋማዊ-ሕጊ
 •  ገበናዊ-ሕጊ፣ ናይ ምምሕዳራዊ ገበን ሕጊ
 •  ሽቕለትን ማሕበራውን-ሕጊ

ናይ ምኽሪ-ደገፍ ምልክታ ክተቕርቡ ምስትደልዩ፣ ብቓል ኣብ ዝምልከቶ ጨንፈር ናይ ወረዳ ቤት-ፍርዲ ብምኻድ፣ ኩሉ ግዜ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዕርቢ፣ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 12 ወይ ድማ ብጽሑፍ ብናይ ምልክታ-ኦሪክ ክግበር ይከኣል።

ምልክታ ኣብ ተቕርቡሉ እዋን መንነት ወረቐትኩም ኣይትረስዑ። እቲ ምልክታ ንሳልሳይ ኣካል እተኾይኑ ድማ ውክልና ኣይትረስዑ። ብተወሳኺ ድማ፣ ቑጠባዊ ኩነታትኩም ንምምርማር ዝተፈላለዩ መርትዖታት ንእቶትን (ናይ ደሞዝ-ወረቐት ወይ ድማ ናይ ሽቕለተ ኣልቦ ALG I+II)፣ ንቐጸልቲ ወጻኢታት ከም ክራይ-ገዛን ካልኦት ኣገደስቲ ወጻኢታትን ዝኣመሰሉ ይጥለቡ። ብዝተኻእለ መጠን ንጉዳይኩም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ሰነዳት ወይ ጽሑፋት ኣቕርቡ።

ዝቐርብ ምልክታ ተቐባልነት ምስ ዝረክብ እቲ ንኣማኸርቲ ዝግበር ወጻኢ ይሽፈነልኩም፣።ወላውን እቲ ወጻኢ እንተ ተሽፈነልኩም፣ ካብ ኣማኻሪ 15,00 € ክጥለብ ይከኣል። ምልክታኹም ምስ ዝንጸግ። ድሮ ድማ ምኽሪ ወሲድኩም እንተኾንኩም ግን፣ ባዕልኹም ክትኸፍልዎ ምዃንኩም ኣይትዘንግዑ።

ኣብ ዞባ ሽለስቪግ-ፍለንስቡርግ ክልተ ናይ ወረዳ ቤት-ፍርዲ ይርከቡ።

Telefon: 04621 815-0
Fax: 04621 815-311
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren
Telefon: 0461 89-0
Fax: 0461 89-434
E-Mail schreiben
Nachricht schreiben
Adresse exportieren

ሓገዝ ንሕጋዊ መስርሕ ዝግበር ወጻኢታት / Prozesskostenhilfe

ካብ ቤት-ፍርዲ ወጻኢ ብዝኾነ ኣገባብ ስምምዕ ወይ ፍታሕ ምስ ዘይርከብ፣ ንሕጋዊ መስርሕ ዝግበር ወጻኢታት ተወሳኺ ሓገዝ ክሕተት ይከኣል።

ከም ቅድመ-ኩነት ነዚ ምልክታ ዝሕተት፣

 •  ቑጠባውን ውልቃውን ኩነታት ናይ ኣመልካቲ/ቲት ንሕጋዊ-መስርሕ ምክያድ ዘድሊ ነገራት ዘይኣክል ምስ ዝኸውን
 •  ንኽካየድ ዝድለ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ንኽዕወት ተስፋ ምስ ዝህሉ
 •  ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ሕጋዊ መርሕ እከይ ወይ ሃሳዪ ምስዘይከውን

ንሕጋዊ መስርሕ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ Menüpunkt Beratungshilfe ተመልከት።

ኢንተርነት / Internet

ብመገዲ ናይ ኢንተርነት ገጻት/ኣድራሻታትን ይኹን ብደለይቲ ገጻት/ኣድራሻታት ናይ ኢንተርነት ገርካ ብቕልጡፍ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል። ዳርጋ ኩሎም ምሕዳራት፣ መንግስታዊ፣ ማሕበራዊ፣ ትምህርታውን ህዝባውን ትካላት ኣብ ናይ ኢንተርነት መዝገብ ይርከቡ።

ኣብ ናይ ፈደራላዊ ቤት-ጽሕፈት ናይ ፍልሰትን-ስደተኛታትን ናይ ኢንተርነት ገጽ/ኣድራሻ፣ ብዙሓት ንመዓልታዊ ናብራ ሓገዝቲ ዝኾኑ ሓበሬታት ትረኽቡ፣ ኣብ ትሕቲ ሕጡብ-Menüpunkt „Willkommen in Deutschland“ ኣብ www.bamf.de/willkommen-in-deutschland ተመልከት።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ኣብ ኢንተርነት ሓበሬታ ክትደልዩ ከለኹም ተጠንቐቑ ኢኹም!!! ናይ ሓሶት ስም ትካላት (ፈይክ) ተጠቂሞም ዝንቀሳቀሱ መታለልቲ፣ ቅኑዓት ዘይኮኑ ናይ ኢንተርነት ገጻት ወይ ኣድራሻታት ስለ ዘለዉ፣ ብፍጹም ውልቓዊ እንታይነትኩም ዝገልጽ ዝርዝራት ከይትህቡ። ንኣብነት፣ ብቐጻሊ ንኽትከፍሉ መዘኻኸሪ ኢ-መይልን መጠንቐቕታን ወዘተ ምስ ዝስደደኩም። ንለኣኽቲ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኢ-መይላት ምስ ዘይትፈልጥዎም ድማ፣ ብፍጹም ኣትኽፈትዎ። ብተወሳኺ፣ ምስ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኢ-መይላት ተተሓሒዞም ዝስደዱ ብጣዕሚ ሕደገኛ ዝኾኑ ቫይረስ ንውልቓዊ ዶኩመንታታኩምን መዝገብኩምን ክድምስሱን ክሰርቑን ይኽእሉ እዩም።

ንኢንተርነት ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ ሕጡብ Verbraucherschutz ተመልከት።

ብጫ ገጽ / Die Gelben Seiten

ኣገደስቲ ኣድራሻታትን ቑ. ስልክን ኣብ Gelbe Seiten (ብጫ-ገጽ) ናይ ዞባኹም ደብተር-ተለፎን ትረኽቡ። እዞም Gelbe Seiten (ብጫ ገጽ) እዚኦም ዓመታዊ ዝሕደሱን ንኹሉ ዜጋ ድማ ብነጻ ምእንቲ ክበጽሑ፣ ኣብ ደዃኹን፣ ጨናፍር ቡስጣ-ቤትን ወዘተ ይዝርግሑ።

Gelbe Seiten (ብጫ-ገጽ)፣ ኣብ ኢንተርነት ኣብ www.gelbeseiten.de ተመልከት።

መዋእለ-ህጻናትን ቤት-ትምህርትን / Kindergarten und Schule

መዋእለ-ህጻናት / Kindergarten

ካብ ዕለት 1. ነሓሰ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ፣ ሓደ ዓመት ዕድመ ዝመልኤ ህጻን፣ ሕጋዊ-መሰል ናይ መዋእለ-ህጻናት-ቦታ ኣብ ሓደ ናይ ህጻናት መእለዪ ትካል ወይ ድማ መዓልታዊ መእለዪ ትካል ኣለዎ። እንተኾነ ግን፣ ኣብ ናይ ጀርመን መዋእለ ህጻናት ዘሎ ሓቀኛ ስእሊ መብዝሕትኡ ግዜ ካልእ እዩ ዝመስል። ብዝተኻእለ መጠን ብእዋኑ ንደቕኹም መሰረት ምትሓዝ፣ ንዕድመኦም ዘንጸባርቕ ብቑዕ ክእለት ቛንቛን ሓፈሻዊ ምቅርራብ ንቤት-ትምህርቲ ዝጅምሩሉን፣ ንምዕባለ ደቅኹም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።

ክፍለጥ ዝግብኦ: ብእዋኑ ደቅኹም ኣብ ሓደ ናትኩም ምርጫ ዝኾነ ትካል መዋእለ-ህጻናት ኣመዝግብዎም። ክትዝንግዕዎ ዘይብልኩም ነገር እንተሎ፣ዝበዝሕ ግዜ እቲ ጠለብ ካብቲ ቐረብ ይበዝሕ !!!

 

ኣብ ጀርመን፣ ንህጻናት ምእላይ ዝምልከት ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ።

ክሳብ 3 ዓመት ዕድመ፣

 •  ጉጅለ ንኣሽቱ ህጻናት
 •  መዓልታዊ ኣዴታት/ኣቦታት (ደቂ ጓኖት መዓልታዊ ዝኣልዩ)
 •  ናይ ጉጅለ መጻወቲ
 •  መዋእለ-ህጻናት
 •  ዝተፈላለዩ ዕድመ ዝኣልዩ ትካል መዋእለ-ህጻናት

ካብ 3 ዓመት ክሳብ ምጅማር ትምህርቲ

 •  ትካል መዋእለ-ህጻናት
 •  ካልኦት ንምቅርራብ ትምህርቲ ዝሕግዙ ትካላትን ናይ መዋእለ-ህጻናት ትካላትን
 •  መዓልታዊ-ኣዴታት/ኣቦታት

ንልዕሊ፣ ንትምህርቲ ዝኣኸለ ዕድመ ዘለዎም

 •  ስሩዕ ትምህርቲ
 •  ፣ ሆርተ (ተመሃሮ ካብ ቢተ-ትምህርቲ ምስ ተፈደሱ ዝእለይሉ ቦታ ) / Horte
 •  ዕዮ-ገዛ ዝሕገዝሉ
 •  (ኣለይቲ ዘለዎ ቤት-ትምህርቲ) / Betreute Schulen

ቤት-ትምህርትታት / Schulen

ኣብ ሽለስቪግ-ሆልሽታይን፣ 9 ዓመት ናይ ምሉእ ግዜ ግዴታዊ-ትምህርቲ (Vollzeitschulpflicht) ሃልዩ፣ ብድሕሪኡ ድማ ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ናይ ሞያዊ ትምህርቲ ግደታ ኣሎ። እቶም ናይ ምእላይ ወይ ምዕባይ ሓልፍነት ዝተሰከሙ፣ ደቖም ኩሉ ግዜ ብግቡእ ኣብ ትምህርቲ ከም ዝሳተፉ ናይ ምግባር ግዴታዊ ሓልፍነት ይስከሙ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ኩሎም ኣብ ጀርመን ዝቕመጡ ኣቖልዑት ናይ ግድን ቤት-ትምህርቲ ክኸዱ ኣለዎም!!! ቖልዓኹም ቤት-ትምህርቲ ምስ ዘይከይድ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ይግበረልኩም፣ ዝገደደ ድማ ኣብ ፖሊስ ምልክታ ይግበረልኩም። መንግስታዊ ቤት-ትምህርትታት ብነጻ ኾይኖም ኣብ ርእሲኦም ድማ ገንዘብ ዝኽፈሎም ብሕታውያን ቤት-ትምህርትታት ኣለዉ።

መባእታዊ-ቤት-ትምህርቲ (ቀዳማይ ደረጃ) / Grundschule (Primarstufe)

ኣብ ሽለስቪግ ሆልስታይን፣ ኩላቶም ልዕሊ 6 ዓመት ዝዕድመኦም ኣቖልዑት ኣብ መባእታዊ ትምህርቲ ይጅምሩ። ኣቐዲምካ ወይ ድሒርካ ናይ ምጅማር ተኽእሎ እውን ኣሎ። ከም ግቡእ፣ ኣቖልዑት ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝርከብ ቤት-ትምህርትታት ይውዝዑ። ወለዲ ድማ ኣብ ሓደ ቤት-ትምህርቲ ከመዝግብዎም ይግደዱ። ናይ ምዝገባ መዓልታት ድማ ብቤት-ትምህርትታት ይሕበር። ብምኽንያት ናይ ትምህርቲ ግደታ፣ ዝምልከቶ ቤት-ትምህርቲ ንኣቖልዑት ብቐጥታ ክቕበሎም ከሎ፣ በንጻሩ ንመዋእለ ህጻናት ክኣትው ከተመዝግቦም ኣለካ። ውላድኩም ናይ ትምህርቲ ቦታ ከይስእን ኢልኩም ድማ ኣይትሸገሩ። እንተደለኹም እውን ኣብ ናትኩም ምርጫ ዝኾነ ቤት--ትምህርቲ ክተጀምርዎ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኾነ ግን፣ ኣቐዲምኩም እኹል ቦታ ምህላዉን ዘይምህላዉን ምስ ዝምልከቶ ቤት-ትምህርቲ ተራኺብኩም ኣረጋግጹ።

ናይ መባእታ ቤት-ትምህርቲ፣ ንመዓልታዊ ናይ ትምህርቲ-ግዜ ዝምልከት ሓደ ቐዋሚ ናይ ግዜ ኣስከሬን (ፕሮግራም) ይሰርዑ። ንኹሎም ተመሃሮ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ክፍሊ ናይ ኣርባዕተ ፐሪዮድ (ናይ ትምህርቲ-ኣሃዱ)፣ ንሳልሳይን ራብዓይን ክፍሊ ድማ ናይ ሓሙሽተ ፐሪዮድ (ናይ ትምህርቲ-ኣሃዱ) ይምደብ።

መብዝሕትኦም መባእታዊ ቤት-ትምህርትታት፣ ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ ንተመሃሮ ስለዝከናኸኑ ወለዲ ከይተሽገሩ ስርሖም ከሰላስሉ ይኽእሉ። እንተኾነ ግን፣ እዚ ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ ዝግበር ክንክን ክፍሊት ኣለዎ፣ (ብነጻ ኣይኮን)።

ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ / Weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II)

ተመሃሮ ድሕሪ መባእታዊ ትምህርቲ ምዝዛሞም፣ ከከም መንፍዓቶም ኣብ ናይ ትምህርቲ-ትካላት፣ Gemeinschaftsschulen (ኣቆልዑትን መንእሰያትን፣ ካብ 1ይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ብሓባር ዝመሃሩሉ) ወይ ድማ Gymnasien (መቀጸልታ ናይ 2ይ ደረጃ) ይምደቡ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብዙሕት ቤት-ትምህርትታት ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዘማልእ ናይ ምሉእ መዓልቲ መደባት ይውፈ እዩ።

ዝስዕቡ ናይ ትምህርቲ ኣገባባት ብዙሕ ይፈላለዩ እዮም። ስለዝኾነ ድማ፣ ኣየናይ ቀጻሊዓይነት ቤት-ትምህርቲ ንውላድኩም ይሰማምዕ ንምውሳን ምስ መምሃራንን ውላድኩም ምይይጥ ምክያድ ኣገዳሲ እዩ።

ስዒቡ ጽሟቕ-ዝርዝር ናይ ቤት-ትምህርትታት ትርኸቡ፣

 •  ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ፣ ክሳብ 9ይ ወይ 10ይ ክፍሊ / Hauptschulen
 •  ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ፣ ክሳብ 10ይ ክፍሊ / Realschulen
 •  ሕውስዋስ ደረጃታት ዝሓቖፈ ቤት ትምህርትታት፣ (ኣብዚ Haupschulen ን Realschulen ክዛዘም ይኽእል)
 •  ላዕለዋይ ደረጃ፣ ክሳብ 12 ወይ 13 ክፍሊ / Gymnasien
 •  ኣብዙ ኩሉ ደረጃታት ትምህርቲ ክዛዘም ይከኣል / Gesamtschulen

ኣብ ጀርመን ንነብስኻ ብትምህርቲ ንኽተማዕብል ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ። ንኣብነት፣ መታን ላብ ዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ (ማትሪክ ወይ መልቐቒ-ፈተና ክትገብር) ክትምረቕ፣ ንሓደ ክፍሊ ብዓወት ዛዚምካ ናብ ቀጸልቲ ደረጃ ትምህርቲ ክትሳተፍ ትኽእል። ማትሪክ እንተሓሊፍካ ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ደርጃ ትምህርቲ፣ ማለት ዩኒቨርሲቲን ኮለጃትን ክትሳተፍ ትኽእል።

ጽቡቕ ነጥብታት ዘለዎም ተመሃሮ፣ ኣብ መንጎ ናይ ትምህርቲ-ዓመት ዓይነት ናይ ትምህርቲ ክቕይሩ ይኽእሉ። ኣብ ጀርመን እቲ ናይ ትምህርቲ ኣገባብ ተዓጻጻፍነት ስለ ዘለዎ፣ ብዙሕ ናይ ሞያ ኣፍደገ ይኸፍተልካ እዩ። እዚ ዕድልዚ ተጠቂምኩም ድማ ንነብስኹም ብቀጻሊ ኣማዕብሉ። ናይ ላዕለዋይ ደርጃ ትምህርቲ ምስ ትዛዝሙ ድማ ኣብ ብዙሓትን ዝተፈላለዩ ሞያታት ናይ ምእታው ዝሓሸ ዕድላት ይህልወኩም። ብተወሳኺ ኸኣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብምቕጻል ኣካዳሚያዊ ትምህርትኹም ክትዛዝሙ ትኽእሉ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ብትምህርቲ ዝዳለዉ ዝተፈላለዩ መደባት፣ ከም ዑደት ብክፍልታት፣ ፓሳጆ፣ ፌስታን ካልእ መደባትን፣ ናይ ምሕንባስ ትምህርትን ወዘተ ገለ ካብ ኣገደስቲ ክፍለ-ኣካል ናይቲ ንቡር-ንጥፈታት ሓደ ቤት-ትምህርቲ እዮም። ደቕኹም ኣብዞም ንጥፈታት ከም ዝሳተፉ እንተገርኩም ኣብ ናይ ትምህርቲ ሂወቶም ብኣወንታ ለውጢ የምጽኣሎም። ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሱልን ካልኦትን ንጥፈታት ንኽሳተፉ ድማ የተባብዖም።

ውላድኩም ኣብ ሓደ መዋእለ-ሕጻናት ዝውዕል ምስ ዝኸውን ድማ፣ ምእንቲ ቛንቛ ጀርመን ከማዕብልን ንቤት-ትምህርቲ ክጅምር ድሉው ክኸውንን ተባሂሉ፣ ሰሙናዊ ብተወሳኺ ይሕገዝ።

ንስኹምን ስድራኹምን ኣብ ጀርመን ሓደሽቲ ምስ ትኾኑ፣ ውላድኩም ድማ ኣብ ትምህርቲ ዝኸደሉ ዕድመ ምስ ዝኸውን፣ መጀመርታ ውላድኩም ኣብ ሓደ DaZ Klasse (DaZ ክፍሊ) ዝበሃል ይኣቱ። DaZ ማለት፣ Deutsch als Zweitsprache (ጀርመን ከም ካልኣይ ቛንቛ)። ኣብዚ ድማ ብፍሉይ ትምህርቲ ዘለዎም መምሃራን ቛንቛ ይመሃር።

ብካልኣይ ስግምቲ ዝግበር ድማ፣ ቕድሚ ውላድኩም ኣብቲ መደበኛ ክፍሊ ምምዳቡ፣ ክሳብ ቛንቛ ጀርመን ዝመልኽ ተባሂሉ ኣብ ገለ ኣርእስትታት (ሳብጀክት) ናይቲ መደበኛ ትምህርቲ ንክሳተፍ ይፍቐድ። ናይ ቛንቛ ሓገዝ ድማ ብውሑድ ሰዓታት ኣብቲ ናይ DaZ ይቕጽል። ኣየናይ ናይ DaZ ማእከል ንውላድኩም ይምልከቶ ንምፍላጥ፣ ኣብ ከባቢኹም ንዘሎ ቤት-ትምህርቲ ተወከሱ።

ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድመኦም መንእሰያት፣ ኣብ ናይ ሞያ-መስልጠኒ-ማእከላት ብምኻድ ናይ DaZ ትምህርቲ ይወስዱ።

ወለዲ፣ ምስ ደቖም በየናይ ቛንቛ ክረዳድኡ ከም ዘለዎም ብዙሕ ግዜ ንነብሶም ይሓቱ። ነዚ ዝምልከት፣ ኣብ ከተማ ሙንሸን ዝርከብ Staatsinstitut für Frühpädagogik (ሃገራዊ ናይ ትሕቲ-ዕድመ ስነ-ምምሃር ዝመራመር ትካል) ዝተባህለ ትካል ዘውጽኦ ሓጋዚ ጽሑፍ mehrsprachigen Elternbrief ተመልከት።

ተንቀሳቓስነት / Mobilität

እንተ ብእግሪ፣ ብበሽክለታ፣ ብመኪና፣ ኣውቶቡስ፣ ብባቡር (ናይ ልዕልን ትሕቲ-መሬትን ባቡር) ይኹን ብነፋሪት፣ ሕብረተሰብና ካብ ቀደም ብዝያዳ ተንቀሳቃሲ ሕብረተሰብ እዩ ኮይኑ። ተንቀሳቓስነት ንመዓልታዊ ናብራና ይቀርጾ።

ንናይ ትራፊክ ሕግን ንተንቀሳቓስነት ኣብ ጀርመን ዝምልከት ሓፈሻዊ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ተመልከት።

ናይ መጎዓዚያ ምንቅስቃስ ኣብ ዘለዎ ተጠንቐቑ (ሕጊ-ትራፊክ ብብዙሕ ቛንቛታት)

Gib acht im Verkehr (PDF, 2,7 MB)

ብሽክለታ-ምዝዋር / Radfahren

ኣገደስቲ ዝበሃሉ ናይ ዘወርቲ ብሽክለታ ሕጊ-ትራፊክ፣ ብብዙሕ ቛንቛታት ኣብዚ ዝስዕብ ተመልከቱ።https://www.adfc-muenchen.de/adfc-muenchen/arbeitsgruppen/asyl/

ኣብ ህዝባዊ-መጎዓዚያ ክግበሩ ዘለዎም ስነ-ስርዓት (ኣውቶቡስ፣ ባቡር ወዘተ) / Richtiges Verhalten in den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bussen, Bahnen etc.)

ንህዝባዊ መጎዓዚያ ዝምልከቱ ክነስተውዕለሎምን ክንክተሎምን ዘለና ኣገባባት ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም፣

 •  ኩሉ ግዜ ብቁዕ (ግዚኡ ዘይወደቀ) ዝኾነ ናይ ህዝባዊ መጎዓዚያ ቲኬት ምሳኹም ይሃሉ! ኣብ ጀርመን ብጸሊም (Schwarzfahren)(ማለት ብዘይ ቲከት) ክትከዱ ምስ ትርከቡ ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ገንዘብ መቅጻዕቲ ኣለዎ።
 •  ቅድሚ ንስኹም ኣብ መጎዓዝያ ምስቃልኩም፣ ፈለማ ንካልኦት ተሳፈርቲ ንኽወጹ ዕድል ሃቡ
 •  ንሽማግለታት፣ ነፍሰ-ጾራት፣ ናይ ምንቅስቃስን ካልእ ዓይነት-ስንክልናን ዘለዎም ሰባት ምስ ትርእዩ፣ ቦታኹም ኣወፍይሎም።
 •  ምስ ኣቖልዑት ኣብ ትገሽሉ እዋን፣ ንገያሾ መታን ከይርብሹ በጃኹም ነቶም ኣቆልዑት መዘናግዒ ኣብ ዝኾኖም ነገር ከምዝጽመዱ ግበርዎም።
 •  ሙዚቃ ዓው ኣይተብሉ።
 •  ስልኪ ክትዛረቡ ከለኹም ድምጽኹም ካብ መጠን ንላዕሊ ዓው ኣይተብሉ
 •  ተቐመጥኩምሉ ሰፈር ብጽርየት ሕደግዎ
 •  ምስ ካልኦት ተሳፈርቲ ብኣኽብሮት ተዋስኡ። ምድፍፋእ፣ ምዕግርጋርን ምትሕርራቕን ኣይቦትኡን እዩ።
 •  ኣብ Bahnsteig (ፌርማታ) ዘሎ ናይ ውሕስነት ወይ ድሕነት-ጋግ ምልክት ዝኾነ ጻዕዳ ሕንጻጽ ኣስተውዕልሉ

ምንባር/ምቕማጥ / Wohnen

 መንበሪ-ገዛ ምድላይ / Wohnungssuche

ገዛ ወይ ክፍሊ ኣብ ትደልይሉ እዋን፣ ፈለማ ብኢንተርነት ገርኩም ምድላይ ትጅምሩ። ኣብኡ፣ ገዛውትን ክፍሊታትን ናይ ምምጻእ ክእለት ዘለዎም ደላላታት ይርከቡ። ብዙሓት ጋዜጣታት ድማ ኣብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሽኦም ኣብ ዕዳጋ ናይ ዘለዉ እዋናውያን ነጻ ገዛውቲ ሓበሬታ ይዝርግሑ። ኣብ ናይ ዞባኹም ዝርከቡ ማዕከና-ዜና እንተኾነ እውን እዋናውያን መግለጺታት ወይ ሓበሬታታት ይዝርግሑ እዮም። ብተወሳኺ፣ ኣብ ከባቢኹም ገዛውቲ ዘመሓድሩ ትካልት ክህልዉ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ቤት-ጽሕፈቶም ብምኻድ እውን ከተጣይቑ ትኽእሉ።

ኣብ ምድላይ ገዛ፣ ዝምልከቶ ቤት-ጽሕፈት መንበሪ ገዛውቲ (Wohnungsamt ) እንተኾነ እውን ብቐጥታ ገዛውቲ ስለ ዘማጽኡ፣ ሓገዝ የወፍየልኩም እዮም። ነጻ ዝኾኑ ገዛውቲ ምስ ዘይጸንሕ ድማ፣ ከም ኣማራጺ ወይ ክትራኸብዎም ዘለኩም ኣድራሻታት(ስልኪ ውዘተ) ወይ ድማ ጭቡጣት ናይ ገዛውቲ ኣማራጺታት ይንገረኩም። ከፊልካ መንበሪ-ገዛውቲ ዝደልዩልካ ናይ ገዛ-ደላላታት እውን ኣለዉ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ:ደለልቲ-ገዛውቲ፣ እንተበዝሔ ናይ ክልተ ወርሒ ክራይ ተደመሮ ቀረጽን (ኣብዚ እዋን 19%) ክጠልቡ ይኽእሉ እዮም። ኣድራሻታቶም ወዘተ ኣብ ናይ ተለፎን-ደብተር ወይ ኢንተርነት ክርከብ ይከኣል።

 

ርክብ ምስ ኣወፋዪ/ኣቕራቢ / Kontaktaufnahme mit dem Anbieter

ዝሰማምዓኩም ኣማራጺ መንበሪ-ገዛ እንተረኺብኩም፣ ምስ ኣወፋዪ ይኹን ኣካራዪ፣ እንተ ብኢመይል ወይ ብስልኪብቕልጡፍ ተራኸቡ። ምኽንያቱ፣ ዝበዝሕ ግዜ ገዛውቲ ብቕልጡፍ እዮም ዝውሰዱ።

Staatliche Unterstützung – Wohnberechtigungsschein 

መንግስታዊ ደገፍ - WohnBerechtigungsSchein (WBS-መሰል ቐዳምነት ከምዘለካ ዘረጋግጽ ወረቐት፣ ንብመንግስቲ ዝምወሉ ኣባይቲ ጥራሕ)

ገለ ብመንግስቲ ዝምወሉ መንበሪ-ኣባይቲ (Sozialwohnungen)፣ ብመገዲ ቤት-ጽሕፈት መንበሪ-ኣባይቲ፣ ንውጹዓት ክፋል ሕብረተ-ሰብ ይመቓርሑ ወይ ይዕደሉ። ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ መንበሪ-ኣባይቲ ክትካረዩ ንኽትክእሉ WBS የድልየኩም።

እቶትኩም ትሕቲ ሓደ ውሱን መዓቐኒ ምስ ዝኸውን፣ ኣብ ዝምልከቶ ቤት-ጽሕፈት-መንበሪ-ኣባይቲ ወይ ድማ ኮም (ቐበሌ)ብምኻድ WBS ንምውሳድ ምልክታ ክተቕርቡ ትኽእሉ። ንኣብነት፣ ውላዶም በይኖም ዘዕብዩ፣ ብዙሕት ኣቖልዑት ዘለዎም፣ ሽማግለታት፣ ስንክልና ዘለዎም፣ መሰል ናይ WBS ምውሳድ ኣለዎም። ወላውን WBS እንተሓዝኩም፣ መጨረሽኡ ንውዕል ገዛ-ኽራይ ዝምልከት ዝውስን ኣካራዪ ደኣምበር ቤት-ጽሕፈት- መንበሪ-ኣባይቲ ኣይኮነን።

 ክፍለጥ ዝግብኦ:ን WBS ዝምልከት ተወሰኽቲ ሓበሬታ ኣብ ናይ ሽለስቪግ-ፍለንስቡርግ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ተመልከቱ። Link. ( https://www.schleswig-flensburg.de/index.php?NavID=2120.153 ንናይ መንበሪ-ኣባይቲ-ኣበል ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ Soziale Leistungen ተመልከቱ

ውዕል-ክራይ / Mietvertrag

ንበል ከም ተኻራዪ ምስ ኣካራዪ ናይ ክራይ-ውዕል ተፈራሪምኩም ኣለኩም። እዚ ውዕል እዚ፣ ዝርዝር ናይ ግቡኣትን መሰላትን ክልቲኡ ወገን ዝሓቖፈ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሰነድን ቐያድን ከኣ እዩ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ወላኳ ዝበዝሕ ግዜ ውዕል-ክራይ ብጽሑፍ ዝግበር እንተኾነ፣ ናይ ቃል-ውዕል ናይ ምግባር ተኽእሎ እውን ኣሎ። ብዝኾነ፣ ቕድሚ ውዕል-ክራይ ምፍራምኩም ጽቡቕ ገርኩም ኣንብብዎ።

ቅድሚ ውዕል-ክራይ ምፍጻምኩም ናይ ግድን ዝስዕብ ሓበሬታ ኣክቡ ወይ ፍለጡ፣

 •  ብዝሒ ክራይ
 •  ብዝሒ ተወሰኽቲ ክፍሊታት (እንኮላይ ናይ መውዓዪ)
 •  ብዝሒ ትሕጃ
 •  ብዝሒ ንደላላ ዝኽፈል (ብደላላ ዝተረኽበ ገዛ ጥራሕ ምስ ዝኸውን)
 •  ውዕል-ክራይ ንኽንደይ ግዜ ይቕይድ
 •  ውዕል ንምፍራስ ዝወሃብ ናይ መጠንቐቕታ ንውሓት-ግዜ ክንደይ እዩ
 •  ኣገባብ ናይ ምትዕርራይ

ኣብ ልዕሊ ውዕል-ክራይ፣ መንበሪ-ገዛ ክትኣትውዎ ከለኹም ድማ ናይ ምርኽኻብ-ደቓይቕ (Protokoll) ይጸሓፍን ትፍርሙሉን። ብኽታምኩም ድማ ንእዋናዊ (መፍትሕ ኣብ ትቕበሉሉ ማለት እዩ) ኩነታት ናይቲ ገዛ ከምትሰማምዑሉ ተረጋግጹ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ቕድሚ ምፍራምኩም ነቲ ደቓይቕ ጽቡቕ ገርኩም ኣንብብዎን ኩሉ ነጥብታት ድማ ልክዕ ምዃኑ ኣረጋግጹን። ዘይተመዝገቡ ዝተበላሸዉ ነገራት ምስ ዝህልዉ ኣርምዎም። ተዘይኮነ ጽባሕ ንግሆ ኣካራዪ ንዓኹም እዩ ብሓልፍነት ዝሓተኩም።

ውዕል-ክራይ ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን ኣካራዪ ዝጠልቦ ትሕጃ፣ ወላዃ ገዛ ክትሓድግዎ ከሎኹም ዝምለስ እንተኾነ፣ እቲ ገዛ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ምስ ዝርከብ ወይ ድማ ክራይ ገዛ ዘይተኸፍለ ምስ ዝህሉ ግን ብሙሉኡ ዘይክምለሰኩም ይኽእል እዩ።

ጽሩይ-ክራይ-ገዛን ተወሰኽቲ ወጻኢታትን / Kaltmiete und Betriebskosten

ኣብ ርእሲ ናይ ገዛ-ክራይ (ጽሩይ ክራይ ዝበሃል) Betriebskosten ወይ ድማ Nebenkosten ዝበሃል ተወሳኺ ክፍሊት ኣሎ። እዚ ድማ ንመውዓዪ፣ ንማይ፣ ንዓይኒ-ምድሪ፣ ኣስካላ መጸራረዪ፣ ምምሕዳርን ወዘተ ዘጠቓልል ወጻኢታት እዩ። መብዝሕትኡ ግዜ ድማ ሓደ ውሱን ገንዘብ ኣቐዲሙ ንዓመት ምሉእ ከም ዕርቡን ይኽፈል። 

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ሓንሳብ ኣብ ዓመት ምስ ኣካራዪ ሕሳብ ናይዞም Betriebskosten ይግበርሞ፣ ምስ ዝኸፈልኩሞ ዕርቡን ብምንጽጻር ወይ ይምለሰልኩም ወይ ክፍሊት ትውስኹ። ብዝኾነ ነዚ ናይ ወጻኢታት ሕሳብ ጽቡቕ ገርኩም መርምርዎ

ምፍላይ-ጎሓፍ ኣብ ጀርመን / Mülltrennung in Deutschland

ኣብ ጀርመን፣ ጎሓፍ ፈላሊኻ ተቐምጦ እሞ ብኣኡ መሰረት ድማ ይጎሓፍ። ዝተፈላለዩ ናይ ጎሓፍ ፊስቶታት፣ ንዝተፈላለዩ ዓይነት ጎሓፍ፣ ብዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎም ፊስቶታት ይፈላለዩ።

 •  ወረቐትን ካርቶንን = ሰማያዊ ወይ ቐጠልያ ፊስቶ
 •  ተረፍ መግቢ ( ናይ ኣታኽልትን ኣሕምልትን ጎሓፍ) = ቡናዊ ፊስቶ
 •  መጠርነፊ ፕላስቲክን ሓጺንን = ብጫ ፊስቶ/ክሻ
 •  ዝተረፈ ጎሓፍ ድማ = ሓሙኹሽታይ ወይ ጸሊም ፊስቶ

ንተወሰኽቲ ናይ ጎሓፍ-ዓይነት ከም ጠርሙዝ፣ ተጠቐምናሎም ክዳውንትን ንፍሉይ ጎሓፍ ዝኾኑ ኮንተይነራት እውን ኣሎዉ።

ሕግታት-ህንጻ / Hausordnung

መብዝሕትኡ ግዜ፣ ምስ ውዕል-ገዛ ተተሓሒዙ ሕግታትት ህንጻ ይወሃብ እዩ። እዚ ድማ ንኣብ ሓደ ህንጻ ብሓባር ዝነብሩ ሰባት ንብሓባር-ምንባር ኣገባብ-ኣካይዳ ይሕግዝ። ብኽታምኩም ድማ ነዚ ሕግታት ገዛ ኣብ ግብሪ ንከተውዕልዎ ክተረጋግጹ ኢኹም።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ሕግታት-ገዛ ብዘይየገድስ ግን፣ ብሕጊ ጀርመን ናይ ለይቲ-ጸጥታ ዝበሃል ካብ ሰዓት 10 ናይ ምሽት ክሳብ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ኣሎ።

 

መሰል-ክራይ / Mietrecht

ከም ተኻራዪ ጭቡጣት ግቡኣት መሰላትን ኣለውኹም። ግቡኣት ዝበሃሉ ከም እዋናዊ ክፍሊት ገዛ-ኽራይ ወይ ሕግታት-ህንጻ ኣብ ግብሪ ምውዓል ክኾኑ ከለዉ፣ ክትጥቐሙሎም ዘለኩም መሰላት ድማ፣ ከም ዝትፈላለዩ ምትዕርራይ ገዛ ኣካራዪ ብሓላፍነት ዝስከሞም ክኾኑ ይኽእሉ።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ንመሰል-ክራይ ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም፣ ኣብ ከባቢኹም ንዝርከቡ ማሕበር-ተኻረይቲ፣ ካልኦት ናይ ተኻረይቲ-ማሕበራት ወይ ድማ ናይ ኣህለኽቲ-ማእከል ተወከሱ። ኣብ ገለ ገለ ትካላት እቲ ዝወሃብ ምኽሪ ክፍሊት ስለ ዘለዎ፣ ኣቐዲምኩም ክንደይ ከም ዝበጽሕ ኣጣይቑ።

 

ምቕያር -ገዛ ፣ ምቕያር-ኣድራሻ / Umzug, Adressenänderung

ገዛ ምስ ቐየርኩምን ሓድሽ ኣድራሻ ምስ ዝህልወኩምን፣ ኩሉ ግዜ ብቕልጡፍ ኣብ ናይ ኮምኩም (ቐበሌ) ዝርከብ Meldebörde (መንግስታዊ ቤት-መዝገብ) ከድኩም ኣድራሻ ከም ዝቐየርኩም ትሕብሩ። ካብ ግብረ-ሰናይ/ጆብ-ሰንተር ሓገዝ ትወስዱ እንተኾንኩም ፣ ናይ ዑቕባ-ሕቶኹም ጌና ኣብ መስርሕ ምስ ዝህሉ ድማ፣ ንፈደራላዊ ቤት-ጽሕፈት ናይ ፍልሰትን ስደተኛታትን (BAMF) ከምኡውን ንናይ ወጻእተኛታት-በዓል መዚ፣ ብህጹጽ ናይ ግድን ሓድሽ ኣድራሻኹም ትሕብርዎም።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ኣድራሻ ከም ዝቐየርኩም ምስ ተመዝገብኩም፣ ካብ መንግስታዊ ቤት-መዝገብ መረጋገጺ ወረቐት ክትቕበሉ ኢኹም። እዚ ወረቐት እዚ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ፣ ንእብነት ንባንኪ፣ መድሕናት፣ ካልኦት መንግስታዊ-ቤት-ጽሕፈታትን ትካላትን ክተቕርቡሎም ትኽእሉ። 

 

ቕኑዕ ንፋስ ኣተኣታትዋ (ንገዛ ዝምልከት እዩ) / Richtig lüften

ስለምታይ ብቕኑዕ መገዲ ንገዛ ንፋስ ክነእትወሉ ይግባእ? / Warum müssen wir richtig lüften?

ሓደ ገዛ ብቑዕን ዝኣክልን ንፋስ ምስ ዘይነእትወሉ፣ ብቕጡፍ ኣብ ከባቢ ናይ መስኮትን በሎፎንን ከምኡውን ደጋዊ ሸነኽ ናይቲ ገዛ ጠሊ ይገብር። ኣብ ናይ ጠሊ ዘለዎ ቦታ ድማ ብቕልጡፍ ጸሊም ምልክት ይገብር። እዞም ጸለምቲ ምልክታት ድማ፣ ዕሲን ኣስፐርጂሎስን ይበሃሉ። እዚ ዕሲ፣ ንሕና እነተንፍሶም ዋህዮኣዊ ዘርኢ ይሰድድ እሞ፣ ብርቱዕን ቐጻልን ጥዕናዊ ግድኣት ከም ናይ ሳምቡእ-ሕማም የስዕብ።

ኣብ ሓደ ገዛ ኣብ ገለ ቦታት ጠሊ ዝገብር ብኸመይ መገዲ እዩ? / Wie kommt es dazu, dass sich feuchte Stellen in einer Wohnung bilden können?

ካብ ውዕይ ኣየር ዝሑል ኣየር ውሑድ ማይ ክዓቑር ይኽእል። እቲ ጠሊ ወይ ናይ ማይ-ሃፋ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝሑል ሸነኽ ናይ ሓደ ክፍሊ ይእከብ እሞ፣ ድሕሪኡ እዞም ጸለምቲ ምልክታት ይጅምሩ።

ጠሊ ካበይ ይምጽእ? / Woher kommt die Feuchtigkeit?

ንክሽን፣ ንሕጸብ፣ ጥሉላት ሽጎማነታት ኣለዉ፣ ሓጻቢት-መኪና ኣላ፣ እቲ ክነተንፍስ ከለና እነውጽኦ ኣየር እንተኾነውን ካብቲ ንስሕቦ ኣየር ስለ ዝጠልልን (ሊትሮን ፈረቓን ኣቢሉ ብመዓልታዊ እነተንፍሶ ይወጽእ)፣ ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምንጭታት እዚ ማያዊ- ጠሊ ኣብ ኣየር ይስዕብ።

እዞም ጥዕናዊ ጉድኣት ዘስዕቡ ምልክታት ንኸይመጹ ብኸመይ መገዲ ጠሊ ናይ ሓደ ገዛ ክንቖጻጸሮ ንኽእል? / Wie können wir die Feuchtigkeit einer Wohnung so regulieren, dass es zu keinen schwarzen krankmachenden Flecken kommt?

ካብ ውዑይ ኣየር ዝሑል ኣየር ውሑድ ማይ ክዓቑር ይኽእል።

በብእዋኑ፣ ናይ ግድን ኣብ ገዛ ተዓቚሩ ዘሎ ውዑይ ኣየር ብዝሑል እየር ክትካእንእኹል ንፋስ ክነእቱን ይግባእ። ንፋስ ኣብ ተእትውሉ ግዜ ድማ፣ እቲ ውዑይ ናይ ገዛ ኣየር ክወጽእ ከሎ፣ ከም ሓደ ክሳብ ክልተ ሳንከሎ ማይ ዝደፋእኩም ገርኩም ረኣይዎ። ከም መተካእታ ድማ ዝሑል ኣየር ካብ ደገ ንገዛ ይኣቱ። እዚ ሓዲሽ ኣየር ድማ ውሑድ ጠሊ እዩ ዘለዎ። ማለት፣ ውሑድ ማይ። እቲ ዝሑል ኣየር ድማ ኣብ ገዛ፣ ብዋዒ ናይ መንደቕ፣ ናይ ገዛ-ኣቕሑት፣ ኤለትሮኒክ ከምኡውን ሰባት ቀስ ብቀስ ይውዒ። እዚ ዝወዓየ ሓድሽ ኣየር ድማ እንደገና ጠሊ ክገብር ይኽእል። እንደገና ንፋስ ኣብ ተእትውሉ ግዜ ድማ እንደገና ኸኣ ሓደ ክሳብ ክልተ ሳንከሎ ማይ ንደገ ይወጽእ ማለት እዩ። ብኸምዚ ድማ ገዛኹም እኹል ነቕጺ ስለ ዝህልዎ ናይ ጠሊ ምልክታት ኣይገብርን።

ከመይ ገርና ብቕኑዕ መገዲ ገዛና ንፋስ ነእትወሉ? / Wie lüften wir richtig?

ኣብ ረርባዕተ-ሰዓት ከም ልምዲ ንፋስ ክነእቱ ይግባእ። ከምኡ ኣብ ንገብረሉ እዋን ድማ መስኮት ብሙሉኡ ብምኽፋት ብዙሕ ኣየር ከምዝኣቱ ክንገብር ይግባእ። ማለት ብሓደ ግዜ ኩሉ ማዓጹን መስኮትን ምኽፋት። ኣብ ውሽጢ 5 ክሳብ 10 ደቒቕ ድማ እቲ ውዑይን ጥሉልልን ኣየር ብዝሑልን ደረቕን ኣየር ይትካእ።

በንጻሩ፣ ብቐጻሊ ንፋስ ምእታው ነቲ ኣየር ናይ ብሓቒ ከምዘይውዒ ክገብሮ ይኽእል። ካብ ኣብ ካልእ ቦታ ናይቲ ገዛ፣ ኣብ ከባቢ ናይ ዝተኸፍተ መስኮት ዝሕል ዝበለ ቦታ ክምዕብል ይኽእል። እቲ ዝሑል ግንከ ክውዒ ዘይከኣለ ኣየር ብጠቕላላ ውሑድ ጠሊ ይዓቑር።

እቲ ጠሊ ስለ ዘሎ ግን፣ ኣብቲ ዝሑል ወገን ከባቢ ናይ መስኮትን ቦሎፎንን ይሕዝ። ድሮ ድማ እቶም ጸለምቲ ምልክታት ክረኣዩ ይጅምሩ።

ቅድሚ ንድቃስ ምኻድ እንደገና ንፋስ ምእታው ዝሓሸ እዩ። ሙሉእ ለይቲ መስኮት ምስ ዝኽፈት፣ እቲ ጥሉል ኣየር ኣብቲ ዝሑል ከባቢ መስኮት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ከባቢ ናይ ዓራት-ወገን ይሕዝ እሞ፣ ደቐቕቲ ሓሳኹ ንኽፍጠሩ ዕድል ይህብ። እዞም ካብ ሰውነት ክወጹ ዝኽእሉ ዘየድልዩ ነገራት/ሓሳኹ ድማ ናይ ሳንቡእ ሕማም ከስዕቡ ይኽእሉ።

ስለዚ ገዛኹም ብመደብ ንፋስ ኣትዉሉ። ብድሕሪኡ ብዉሑዱ ንኣርባዕተ ሰዓት መስኮት ብሙሉኡ ትዓጽውዎ። እንደገና ድማ ንፋስ ተእትዉሉ መታን ብውሑዱ ኣርባዕተ ግዜ ኣብ መዓልቲ ንፋስ ክኣትዎ።

እዚ ዓይነት ናይ ንፋስ ኣተኣታትዋ ድማ Stoßlüften (ነውጻዊ-ምትንፋስ) ይበሃል።

 ክፍለጥ ዝግብኦ: ብዘይምቑራጽ ንፋስ ምእታው ንጥዕና ጎዳኢ ስለዝኾነ ናይ ግድን ክውገድ ይግባእ።

ን ምንባር/ምቕማጥ (ምትፋስ፣ ምውዓይ፣ ጎሓፍ ምፍልላይ ወዘተ) ዝምልከት ሓፈሻዊ ኣፋፍኖታት ብዝተፈላለየ ቛንቛታት ኣብዚ ዝስዕብ ይርከብ፣ http://www.vnw.de/vnw/landesverbaende/schleswig-holstein/zuwanderung/